Onze Vader (gebed)

Uit Christipedia

Onze Vader is de naam later gegeven aan het gebed dat de Heer Jezus tot voorbeeld gaf aan zijn leerlingen toen zij Hem vroegen 'leer ons te bidden'.

Lu 11:1 En het gebeurde, toen Hij op een bepaalde plaats in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zei: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen heeft geleerd. (TELOS)

Naam. De Woordenlijst van de Nederlandse taal vermeldt 'Onzevader' als officiële spelling, maar onder christenen is 'Onze Vader' gebruikelijker. Het Onze Vader wordt ook genoemd Paternoster en het Gebed des Heren. In het Engels: The Lord's Prayer. De naam 'Onze Vader' is ontleend aan de eerste twee woorden waarmee het voorbeeldgebed begint.

Tekst van het gebed. Hieronder volgt de tekst van het gebed ontleend aan het evangelie naar Mattheüs in de TELOS-vertaling.

Mt 6:9 Bidt u dan zo: Onze Vader die in de hemelen bent, moge uw naam worden geheiligd, 
Mt 6:10 uw koninkrijk komen, uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde. 
Mt 6:11 Geef ons vandaag ons toereikend brood.
Mt 6:12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven.
Mt 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Kenmerk. Opvallend is dat de Heer Jezus in het gebed de naam en de zaak van God voorop stelt. Het gebed leert ons op Gods zaak gericht te zijn. Daarna komen onze menselijke behoeften aan de orde.

Gebruik. Het Onze Vader is het meest verbreide christelijke gebed, een van de bekendste gebeden in de Gemeente van Christus.

Muziekvideo's


Muzikale vertolking van het Onze Vader in het Syrisch Aramees.

Onze Vader in het Syrisch Aramees

Abwûn d'bwaschmâja
  Onze Vader in de hemel
Nethkâdasch schmach
  Uw naam worde geheiligd
Têtê malkuthach.
  Uw koninkrijk kome. 
Nehwê tzevjânach 
  Uw wil geschiede
aikâna d'bwaschmâya af b'arha. 
  zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 

Hawvlân lachma d'sunkânân jaomâna.
  Geef ons vandaag ons dagelijks brood.
Waschboklân chaubên wachtahên
  En vergeef ons onze schulden, 
aikâna daf chnân schwoken l'chaijabên
  zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven
Wela tachlân l'nesjuna
  En leid ons niet in verzoeking
ela patzan min bischa.
  maar verlos ons van de boze.

Metol dilachie malkutha 
  Want van U is het Koninkrijk
wahaila wateschbuchta 
  en de kracht en de heerlijkheid 
l'ahlâm almîn.
  tot in eeuwigheid.

Amên.
 Amen.

Muzikale vertolking van het Onze Vader in het Aramees,
door de Ecuadoriaanse muziekgroep Harpa Dei. De transcriptie
hiernaast is van hen.
aboon dbashmayo
  Onze Vader in de hemel
nethkadash shmokh
  Uw naam worde geheiligd
tethe malkoothokh.
  Uw koninkrijk kome. 
nehwe tzebyonokh 
  Uw wil geschiede
aykano dbashmayo. 
  zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 

of bara‘o hab lan lahmo dsoonkonan.
  Geef ons vandaag ons dagelijks brood.
Yaumono. washbook lan hawbayn wa htohayn
  En vergeef ons onze schulden, 
aykano dof hnan shbaken lhayobin
  zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven
oolo ta‘lahn lnesjuno
  En leid ons niet in verzoeking
elo faso lann men beesho.
  maar verlos ons van de boze.
Metool di lokhee malkoutho
  Want van U is het Koninkrijk
haylo teschebohto 
  en de kracht en de heerlijkheid 
eL a’olam a’olmeen
  tot in eeuwigheid.

 Amin.
 Amen.