Openbaring 9

Uit Christipedia

Openbaring 9 van de Openbaring van Johannes wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Openbaring van Johannes:

Samenvatting

1-11 5e bazuin = 1e wee (9:12). Hemelse ster (engel van de afgrond? 9:11) valt. Ze opent de put van de afgrond. Rook uit de put verduistert de zon en de lucht. Sprinkhanen uit de put, onder aanvoering van de engel van de afgrond, pijnigen de mensen gedurende 5 maanden. Verzegelden worden gespaard. De dood vlucht van hen die dood willen. 13-21 6e bazuin = 2e wee. Vier losgelaten engelen (demonen) doden het 3e deel van de mensen, door een ruiterschare van 200 miljoen die 3 plagen (vuur, rook en zwavel) veroorzaken. Overlevende mensen blijken onbekeerlijk.

5e bazuin = 1e wee (1-11)

1

Opb 9:1  En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. (TELOS)

Ster. De ster ontvangt een sleutel om de put van de afgrond te openen. Dat wijst op een redelijk wezen. Zij is uit de hemel op de aarde gevallen, hetgeen wijst op een gevallen wezen. We mogen dus denken, niet aan een fysiek hemellichaam dat de aarde treft, maar aan een engel van Satan of aan de satan zelf.

De Heer Jezus zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.
Lu 10:18 Hij nu zei tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. (TELOS)
Een bliksem heeft echter een andere gedaante dan een vallende ster.

2

Opb 9:2 En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put. (TELOS)

Rook. Rook is een teken van brand. De put is een plaats waar brand is. De rijke man in de geschiedenis van Lazarus leed smart in een vlam, Luc. 16:24. Hij verlangde water om zijn tong te verkoelen, Luc. 16:24. De hel zet de tong in vlam, Jak. 3:6. Vuur spreekt van een verterende straf. De put schijnt een gevangenis te zijn, waar gestrafte wezens opgesloten zijn en smart lijden.

De zon en de lucht verduisterd. Gedeeltelijke verduistering zon, maan en sterren bracht de vierde bazuin (8:12).

Men kan dit ook symbolisch verstaan: Johannes ziet een natuurlijke gebeurtenis, die een figuurlijke betekenis heeft. De rook maakt de wereld donkerder. De zon is een zinnebeeld van God. Het licht der wereld wordt verduisterd. De atmosfeer van de put kan doordringen in de wereld.

3

Opb 9:3 En uit de rook kwamen sprinkhanen voort op de aarde en hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. (TELOS)

Sprinkhanen. Een sprinkhanenplaag is een van de tien plagen die Egypte eertijds troffen.

Sprinkhanen zijn er in grote diversiteit. Dit is een Rocky Mountain sprinkhaan.

Zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben. De schorpioenen kunnen pijnlijke steken toebrengen. De pijniging die de sprinkhanen kunnen aanbrengen is "als de pijniging van een schorpioen" (vers 5).

4

Opb 9:4 En hun werd gezegd dat zij geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig groen, noch aan enige boom, behalve aan de mensen die het zegel van God niet aan hun voorhoofden hebben. (TELOS)

In dit vers en het volgende wordt de macht van de sprinkhanen beperkt tot de mensen en ook die werking op mensen wordt beperkt (vers 5).

Geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, noch aan enig groen, noch aan enige boom. Sprinkhanen vreten gewassen op. Deze sprinkhanen mogen dat niet doen. Bij de eerste bazuin is het derde deel van de aarde verbrand en al het groene gras, Opb. 8:7. De gewassen moeten nu gespaard worden. De vier windengelen mochten (door stormwind) geen schade toebrengen aan de bomen (7:3).

Behalve aan de mensen die. In Opb. 7:2 heeft een engel, die van de opgang van de zon komt, het zegel van de levende God. Met dit zegel worden de 144.000 duizend Israëlieten verzegeld aan hun voorhoofden. Misschien zijn ook de overige bekeerlingen (7:9v) desgelijks verzegeld. De mensen die het zegel van God niet niet aan hun voorhoofden hebben, zijn kennelijk de overige mensen.

5

Opb 9:5 En hun werd gegeven dat zij hen niet zouden doden, maar dat zij hen vijf maanden zouden pijnigen; en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens steekt. (Telos)

Beperking van de werking op de mensen: 1) beperking van de schade: geen dodelijk gevolg; 2) beperking van de duur: vijf maanden.

Vijf maanden. De duur van hun pijniging wordt beperkt tot vijf maanden. "... hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang" (vers 10).

Als de pijniging van een schorpioen. De sprinkhanen was "macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben" (vers 3)

6

Opb 9:6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg. (Telos)

In die dagen. Vijf maanden lang (vers 5) worden de mensen gepijnigd. Hun wanhoop stijgt ten top, ze zoeken tevergeefs de dood.

Zullen de mensen de dood zoeken en hem geenszins vinden; en zij zullen begeren te sterven en de dood vlucht van hen weg. Zij zien kwade dagen en hebben het leven niet langer lief.

1Pe 3:10  ‘Want laat hij die het leven wil liefhebben en goede dagen zien, zijn tong van kwaad weerhouden en zijn lippen van het spreken van bedrog; (Telos)

7

Opb 9:7 En de gedaanten van de sprinkhanen waren aan paarden gelijk, toegerust tot de oorlog; en op hun koppen was zoiets als kronen, aan goud gelijk, en hun gezichten waren als gezichten van mensen, (Telos)

De beschrijving in 7v. heeft deze orde: eerst algehele uiterlijk; dan van voren naar achteren: koppen, harnassen, vleugels, staarten.

Toegerust tot de oorlog (vers 7). Blijkt uit de harnassen (9). Zie ook de vergelijking met oorlogspaarden (9).

Hun koppen. Worden beschreven in 7-8: kronen, menselijk, vrouwenhaar, tanden.

Hun gezichten waren als gezichten van mensen. Zijn het mensen? Of verstandelijke wezens als demonen? Of met kunstmatige intelligentie uitgeruste apparaten of insecten?

8

Opb 9:8 en zij hadden haar als vrouwenhaar, en hun tanden waren als die van leeuwen,

Vrouwenhaar. Lang haar.

9

Opb 9:9 en zij hadden harnassen als ijzeren harnassen, en het gedruis van hun vleugels was als gedruis van wagens met vele paarden, die ten oorlog trekken;

Als gedruis van wagens met vele paarden. De sprinkhanen leken uiterlijk op paarden (7).

Die ten oorlog trekken. Vgl. vs. 7.

10

Opb 9:10 en zij hadden staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels, en hun macht was in hun staarten om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Vijf maanden. Ook genoemd in vers 5.

Macht. Vers 3: "... hun werd macht gegeven zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben".

Staarten, aan schorpioenen gelijk, en angels. Ook de staart van een schorpioen heeft een angel.

De schorpioen heeft een lange, gelede staart die eindigt in een gebogen gifangel.

Illustraties. Hieronder twee illustraties van de sprinkhanen (11e eeuw):

Verbeelding van de sprinkhanen, 11e eeuw.
Een andere illustratie uit de 11e eeuw:
De ijzeren harnassen worden wel weergegeven, maar veel minder duidelijk dan in de eerste illustratie. Opvallend is dat in beide illustratie de mensen aan hun hoofden gestoken worden, een detail dat niet uit Openbaring 9 blijkt.
Voorstelling door de Servische architect Mihailo Canak (1932-2014).

11

Opb 9:11 Zij hadden over zich als koning de engel van de afgrond; in het Hebreeuws is zijn naam Abaddon; en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon. (Telos)

Abaddon. Zijn naam betekent "Verderver". Zie artikel Abaddon. De Afgrond is een plaats van verderf.

Apollyon. Ook deze naam betekent "Verderver".

Ook bij de plagen van Egypte, bij de laatste plaag, treedt een verderfengel op. Ook toen was er een uitgezonderde groep mensen die niet getroffen mochten worden: de Israëlieten die schuilden achter het bloed van het lam dat zij geslacht hadden.

Mogelijk - maar niet waarschijnlijk[1] op grond van de tekst van Opb. 9:1-11 - is Abaddon dezelfde als de ster die uit de hemel op aarde viel en die de sleutel van de put van de afgrond kreeg. Beiden zijn wel redelijke wezens.

12

Opb 9:12 Een ‘Wee!’ is voorbijgegaan, zie, er komt nog twee keer een ‘Wee!’ hierna. (TELOS)

Een 'Wee!' is voorbijgegaan. De eerste wee, van de vijfde bazuin, heeft vijf maanden geduurd (9:5, 10). De weeën treden niet tegelijkertijd op. Ook de fysieke weeën van een zwangere vrouw volgen elkaar in de tijd op.

Zesde bazuin = 2e wee (13-21)

13

Opb 9:13 En de zesde engel bazuinde, en uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God is, hoorde ik een stem. 

Gouden altaar. Het is van goud, zegt ook 8:3. Het bevindt zich "voor God"; volgens 8:3 staat het "voor de troon". Op dit altaar zijn de gebeden van de heiligen (8:3). Vuur van dit altaar is in een wierookvat gedaan, daarna is het vuur uit het wierookvat op de aarde geworpen (8:5). Ook het aardse reukaltaar in het Heilige van de tabernakel en de tempel was van goud.

Vier horens. Ook het aardse reukaltaar had vier horens.

14

Opb 9:14 die zei tot de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. 

Maak de vier engelen los die gebonden zijn. Ze zijn gebonden, ze worden vastgehouden, gevangen gehouden. Dit duidt erop dat het om boze engelen gaat. Demonen kunnen dus op een aardse plek worden vastgehouden, zij het ook voor ons onzichtbaar.

Bij de grote rivier, de Eufraat. De Eufraat is een grote rivier. De omvang van land beloofd aan het nageslacht van Abraham is "tot aan de grote rivier, de rivier Eufraat":

Ge 15:18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: (HSV)

In de dagen van Johannes was de Eufraat ongeveer de westelijke grens van het rijk der Parthen. De Parthen waren een door de Romeinen gevreesd nomadisch ruitervolk.

15

Opb 9:15 En de vier engelen die gereed waren tegen het uur en de dag en de maand en het jaar om het derde deel van de mensen te doden, werden losgemaakt. (Telos)

Tegen het uur ... de dag ... de maand ... het jaar. In het draaiboek van God is de loslating tevoren tot op het uur bepaald.

Derde deel van de mensen te doden. Dit aantal wordt ook genoemd in vs. 18.

16

Opb 9:16 En het getal van de legers van de ruiterij was twintigduizend tienduizendtallen; ik hoorde hun getal. 

Ruiterij. Legers van paarden (17). De apocalyptische sprinkhanen van de vijfde bazuin (het eerste wee) lijken op paarden (7).

Twintigduizend tienduizendtallen. 20.000 x 10.000 = 200.000.000 = 200 miljoen ruiters.

Verklaringen zijn: 1. demonische horde van 200 miljoen boze geesten; 2. menselijk leger van 200 miljoen soldaten.[2]

Legers van demonen? Voor de uitleg dat het om demonen gaat pleit: 1. er zijn in de wereld lang geen 200 miljoen paarden. 2. Al de staande legers van mensen in de wereld vormen geen 200 miljoen.

Legers van mensen? Als de tweede verklaring juist is, dan schijnt het toe dat de vier gevallen engelen de mensen uit Azië ophitsen tot bloedige oorlogen. Een ruiterij van 200 miljoen is nog niet eerder op de been gebracht in de geschiedenis. De wereldbevolking ten tijde van Johannes telde 200 tot 250 miljoen mensen. De Parthen, een door de Romeinen gevreesd ruitervolk ten oosten van de Eufraat, konden niet zo'n horde formeren. De vroegere Turken en Tartaren pleegden met enige honderduizenden te velde te komen[3]. Al de staande legers in de wereld samen vormen geen 200 miljoen.

De voormalige leider van China Mao Tse Tung pochte in de jaren ’60 dat hij een leger van 200 miljoen op de been kon brengen. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst[4] had China in 1999 198 miljoen mensen die in het leger kunnen dienen (leeftijd 15-49). Dat getal oversteeg de 200 miljoen in het jaar 2000[5].

17

Opb 9:17 En aldus zag ik in het gezicht de paarden en hen die erop zaten: zij hadden vuurrode, hyacinthkleurige en zwavelkleurige harnassen, en de koppen van de paarden waren als leeuwekoppen, en uit hun monden kwam vuur, rook en zwavel. (CP[6])

De paarden en hen die erop zaten. Wat de paarden zijn is onduidelijk. Gaat het om andere militaire voertuigen dan strijdrossen? Staan de paarden symbolisch voor mensen beheerst (bereden) door demonen? Vgl. het beest uit de zee (dat een rijk én een mens voorstelt) met op zijn rug een vrouw.

Kleuren. De drie kleuren komen overeen met de drie plagen van vuur, rook en zwavel.

Hyancinthkleurige. Andere vertalingen hebben "hemelsblauwe" (SV), "blauwe" (NBG51), "grijsblauwe" (Willibrord '78 en '95), "violet" (NBV2004), "paars" (Canis), "paarse" (NaB), "rookkleurige" (HSV), "donkerrode" (Telos, Leidsche vertaling). Het Griekse woord is υακινθινος huakinthinos, en betekent letterlijk: hyacinth, met de kleur van hyacinth[7]. De vertaling van Palm heeft "hyacinthkleurige". De Engelse King James vertaling heeft "jacinth".

De hyacinth is "van een rode kleur tegen zwart aan", zegt een Grieks-Nederlands Lexicon[7]. De oorspronkelijke hyacint was echter blauw. Andere kleuren zijn varianten die later zijn geteeld. De bekende rijkbloeiende en geurige soorten hyacinth, die ook in de huiskamer worden gezet, zijn afstammelingen van Hyacinthus orientalis (zie afbeelding), de typesoort van het geslacht. Deze soort komt in het wild oorspronkelijk voor in Syrië en Irak[8].

Hyacinthus orientalis
Harnassen. Ook de sprinkhanen hadden harnassen (9).

Leeuwekoppen. De sprinkhanen hadden tanden als die van leeuwen (8).

Uit hun monden. Ook de koppen van hun slangachtige staarten brengen schade toe (19).

Vuur, rook en zwavel. Deze werken als drie plagen (18).

18

Opb 9:18 Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun monden kwamen. 

Derde deel van de mensen gedood. Dit aantal wordt ook genoemd in vs. 15. Bij de eerste bazuin werd een derde deel van de aarde van de bomen verbrand (8:7). Bij de tweede bazuin werd een derde deel van de zee bloed, een derde deel van de zeedieren sterft en een derde deel van de schepen verging (8:8). Bij derde bazuin wordt een derde deel van de rivieren getroffen en een derde deel van de wateren wordt bitter (8:10-11). Bij de vierde bazuin werd een derde deel van de hemellichamen verduisterd. De leefomgeving van de mens wordt bij de eerste drie bazuinen aangetast. Bij de vijfde en de zesde bazijn worden de mensen zelf aangetast. Bij de vijfde bazuin worden zij gepijnigd en zoeken vergeefs de dood. Bij de zesde bazuin worden zij door demonen bezocht, vier verderfengelen, die een derde deel van de mensheid zullen doden.

Gedood, door het vuur, de rook en de zwavel. De vier demonen bedienen kennelijk zich van een enorm grote ruiterij, welke die dodelijke plagen van vuur, rook en zwavel teweegbrengt.

Er is op gewezen dat deze verschijnselen een opmerkelijke overeenkomst vertonen met die van een kernoorlog. Hal Lindsey[9] meent dat dit een nauwkeurige eerste-eeuwse beschrijving is van een moderne kernoorlog.

De rook. Kan misschien ook luchtvervuiling inhouden.

De zwavel. Kan misschien ook het smelten van stukken aardkorst inhouden.

19

Opb 9:19 Want de macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten; want hun staarten zijn aan slangen gelijk en hebben koppen, en daarmee brengen zij schade toe. (TELOS) 

De macht van de paarden is in hun mond en in hun staarten. De macht van de sprinkhanen was in hun schorpioenachtige staarten (10). In tegenstelling tot de sprinkhanen, die met hun staarten 'slechts' pijnigen, doden de paarden met hun staarten.

20

Opb 9:20 En de overigen van de mensen, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich zelfs niet van de werken van hun handen, dat zij niet aanbaden de demonen en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen kijken, niet horen en niet lopen; (Telos)

Overigen van de mensen. Tweederde van de mensheid (vgl. 9:18).

Aanbaden. Afgoderij wordt als eerste genoemd en daarna in vs. 21 andere vergrijpen. Daarvan als eerste de aanbidding van demonen! De verschrikkelijke rampen deden hen niet inzien dat hun afgoden nutteloos zijn en niet kunnen behoeden noch redden.

21

Opb 9:21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun diefstallen. (Telos)

Bekeerden zich niet. De strafgerichten willen mensen ook afschrikken van het kwaad dat ze doen. Helaas, ze blijven kwaad doen.

Moorden. Komt kennelijk op grote schaal voor. Zou het opzettelijk doden van menselijk leven in de moederschoot (abortus provocatus) meegerekend zijn?

Hoererij. Seksuele ontucht, ruimer te nemen dan seksuele omgang met een hoer.

Voetnoten

  1. "Niet waarschijnlijk" moet niet verwisseld worden met "onwaarschijnlijk".
  2. An Army Of 200 Million - Mark Hitchcock - Truth To Go. Youtube.com: 100huntley, 22 juni 2010. Duur: 4 min. 12 sec. Mark Hitchcock beschrijft beide verklaringen en steunt de demonologische.
  3. Aldus de Kanttekenaar bij de Statenvertaling
  4. The 1999 Fact Book.
  5. Bron: http://bethelapostolicgreensburg.com/Jesusreturns.html. Deze pagina bestaat 10 aug. 2022 niet meer op dat adres.
  6. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.
  7. 7,0 7,1 Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  8. Artikel Hyacinthus (geslacht), Wikipedia.nl, geraadpleegd 2 juni 2017. Enige tekst hiervan is overgenomen.
  9. Hal Lindsey, De Planeet die aarde heette (oorspr. The Late, Great Planet Earth, 1970).