Opwekken

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Opwekken betekent eigenlijk wakker maken, doen ontwaken. Een figuurlijke betekenis van het werkwoord is: laten opstaan uit de (slaap van) de dood; weer levend maken. God wekt de doden op. Ook de Heer Jezus doet dat. 

Het online woordenboek van Van Dale onderscheidt (anno 2014) de volgende betekenissen: 1. laten ontstaan, als bijvoorbeeld in ‘argwaan opwekken’, ‘elektriciteit opwekken’; 2. laten opstaan uit de dood of uit bezwijming; 3. prikkelen, ‘de eetlust opwekken’; 4. opvrolijken

In de eigenlijke betekenis van ‘wakker maken, doen ontwaken’ vinden wij het woord bijvoorbeeld in Luc. 8:24 en Hand. 12:7. De Heer was met zijn leerlingen in een boot toen een storm opstak. Hij lag te slapen.

Lu 8:24 En zij gingen tot Hem, en wekten Hem op, zeggende: Meester, Meester, wij vergaan! en Hij, opgestaan zijnde, bestrafte den wind en de watergolven, en zij hielden op, en er werd stilte. (SV)

Een engel maakte Petrus in de gevangenis wakker.

Hnd 12:7 En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastelijk op. En zijn ketenen vielen af van de handen. (SV)

God wekt de doden op

God is bij machte om de doden op te wekken.

2Co 1:9 … opdat wij geen vertrouwen zouden hebben op onszelf, maar op God die de doden opwekt, (TELOS)

2Co 4:13 Daar wij nu dezelfde geest van het geloof hebben, volgens wat geschreven staat: ‘Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken’, zo geloven ook wij, daarom spreken wij ook; 2Co 4:14 daar wij weten, dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor Zich stellen. (TELOS)

Abraham heeft overwogen dat God in staat was om zijn zoon Izaak, die hij moest offeren, uit de doden op te wekken.

Heb 11:18 van wie gesproken was: ‘In Izaak zal uw nageslacht genoemd worden’. Hij heeft overwogen, dat God machtig was hem zelfs uit de doden op te wekken, (TELOS)

Dat God de doden opwekt is een wonderlijke zaak, een wonderheerlijke zaak.

Hnd 26:8 Waarom wordt het bij u allen ongelofelijk geoordeeld als God doden opwekt? (TELOS)

In het Oude Testament aangeduid

Dat de doden worden opgewekt, wordt al in het Oude Testament aangeduid, gelijk de Heer Jezus zei (Marc. 12:26; Luc. 20:37):

Mr 12:26 Wat nu de doden betreft, dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak en zei: ‘Ik ben de God van Abraham en de God van Izaak en de God van Jakob’? (TELOS)

Johannes opgewekt?

Sommige mensen zagen in de Heer Jezus de uit de doden opgewekte Johannes de Doper (Matth. 14:2; Marc. 6:14; Luc. 9:7):

Lu 9:7 Herodes de viervorst nu hoorde alles wat er gebeurde; en hij was in verlegenheid, omdat door sommigen werd gezegd dat Johannes uit de doden was opgewekt, (TELOS)

Mr 6:14 En koning Herodes hoorde het, want zijn naam was openbaar geworden; en zij zeiden: Johannes de doper is uit de doden opgewekt en daarom werken die krachten in Hem. (…) Mr 6:16 Toen Herodes dit echter hoorde, zei hij: Johannes, die ik onthoofd heb, die is opgewekt. (TELOS)

Ook de Zoon wekt doden op

Zoals God de Vader de doden opwekt, zo wekt ook de Zoon doden op.

Joh 5:21 Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. (TELOS)

Dat heeft Hij laten zien tijdens zijn onwandeling op aarde. De Heer heeft drie personen uit de doden opgewekt, ten eerste een meisje (het dochtertje van Jaïrus, Matth. 9:18v; Marc. 5:21v; Luk. 8:40v), daarna een jongeman (Luc. 7:11v) en tenslotte een volwassen man (Lazarus). Dat doden werden opgewekt, moest ook Johannes de Doper, die in de gevangenis zat, ter bemoediging van de Heer vernemen (Matth. 11:5; Luc. 7:22).

Lu 7:22 En Hij antwoordde en zei tot hen: Gaat heen en bericht Johannes wat u hebt gezien en gehoord: blinden kunnen weer zien, kreupelen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt, aan armen wordt het evangelie verkondigd; (TELOS)

"Doden worden opgewekt". Dat was gebeurd met het enige (Luc. 8:42) dochtertje van Jaïrus en de enige (Luc. 7:12) zoon van een weduwe te Naïn.

Joh 12:1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha in Bethanie, waar Lazarus was, de gestorvene, die Jezus uit de doden had opgewekt. (...) Joh 12:9 De grote menigte van de Joden dan wist dat Hij daar was; en zij kwamen, niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zagen die Hij uit de doden had opgewekt. (...) Joh 12:17 De menigte dan die bij Hem was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. (TELOS)

Opwekkingsmacht aan de leerlingen

Zelfs zijn twaalf leerlingen verleende hij macht om doden op te wekken.

Mt 10:8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets. (TELOS)

De apostel Paulus heeft eens te Troas een jongeman genaamd Eutychus opgewekt uit de doden.

Hnd 20:9 En een jongeman genaamd Eutychus zat in het venster en werd door een diepe slaap bevangen, toen Paulus lang sprak; en door diepe slaap bevangen viel hij van de derde verdieping naar beneden en werd dood opgenomen. Hnd 20:10 Paulus echter kwam naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen en zei: Maakt geen misbaar, want zijn ziel is in hem. (TELOS)

Jezus’ opwekking voorzegd

De Heer Jezus heeft te voren gezegd dat hij zou worden gedood en daarna op de derde dag worden opgewekt (Matth. 16:21; 17:23; Marc. 14:28; Luc. 9:22)

Mt 16:21 Van toen af begon Jezus zijn discipelen te tonen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden vanwege de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag worden opgewekt. (TELOS)

Mt 17:23 en zij zullen Hem doden, en op de derde dag zal Hij worden opgewekt. En zij werden zeer bedroefd. (TELOS)

Mr 14:28 Maar nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea. (TELOS)

Zelfs tegenstanders herinnerden zich zijn voorzegging.

Mt 27:63 en zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd dat deze verleider, toen Hij nog leefde, heeft gezegd: Na drie dagen word Ik opgewekt. (TELOS)

Heiligen opgewekt toen Jezus stierf

Toen de Heiland voor ons stierf, werden als vrucht van zijn kruiswerk vele lichamen van de ontslapen heiligen opgewekt.

Mt 27:52 En de graven werden geopend en vele lichamen van de ontslapen heiligen werden opgewekt; (TELOS)

Maar pas na Zijn opwekking kwamen zij uit de graven.

Christus opgewekt

God heeft Christus opgewekt uit de doden, Hem uit de doden doen opstaan (Hand. 3:15; 4:10; 5:30; 13:30; Gal. 1:1; Ef. 1:20; Rom. 8:34; 1 Thess. 1:10; 1 Petr. 1:21):

Hnd 3:15 de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn. (TELOS)

Hnd 4:10 laat dan aan u allen en aan het hele volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazoreeer, die u hebt gekruisigd, die God uit de doden heeft opgewekt, … (TELOS)

Hnd 5:30 De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door Hem te hangen aan een hout. (TELOS)

Ga 1:1 … God de Vader, die Hem uit de doden heeft opgewekt,  (TELOS)

Ro 8:34 … Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt.  (TELOS)

1Th 1:10 en zijn Zoon … die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus,   (TELOS)

1Pe 1:21 die door Hem gelooft in God, die Hem heeft opgewekt uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn.  (TELOS)

Christus is op de derde dag opgewekt. Zijn opwekking was voorzegd door het Oude Testament. 

Hnd 10:40 Deze heeft God op de derde dag opgewekt, en gegeven dat Hij openbaar werd,  (TELOS)

1Co 15:4 en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften; (TELOS)

Het lichaam van de Heer Jezus was niet tot ontbinding overgegaan.

Hnd 13:37 maar Hij die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien. (TELOS)

De Heer is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader.

Ro 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. (TELOS)

Efe 1:20 die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, (TELOS)

Nu Christus uit de doden is opgewekt, sterft Hij niet meer.

Ro 6:9 daar wij weten dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood heerst niet meer over Hem. (TELOS)

Bewijs van Zijn opwekking

De opwekking van Jezus werd door een engel meegedeeld (Matth. 28:6-7; Marc. 16:6; Luc. 24:6).

Mt 28:6 Hij is hier niet, want Hij is opgewekt zoals Hij heeft gezegd. Komt hier, ziet de plaats waar de Heer gelegen heeft. Mt 28:7 En gaat vlug heen en zegt zijn discipelen: Hij is opgewekt van de doden, en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. (TELOS)

Het bleef niet bij een mededeling door een hemelbode. Na zijn opwekking verscheen hij meerdere malen aan zijn leerlingen.

Lu 24:34 die zeiden: De Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. (TELOS)

Mr 16:14 Later nu openbaarde Hij Zich aan de elven terwijl zij aanlagen, en verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen die Hem hadden gezien nadat Hij was opgewekt, niet hadden geloofd. (TELOS)

Joh 21:14 Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard, nadat Hij uit de doden was opgewekt. (TELOS)

Evangelie

Het feit van Christus’ opwekking is een deel van de inhoud van het evangelie.

2Tim. 2:8  Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, (TELOS)

Het evangelie houdt onder meer in dat Christus uit de doden is opgewekt en ook dat de doden worden opgewekt. Hij is de eersteling van hen die ontslapen zijn.

1Co 15:13 Maar als er geen opstanding van doden is, dan is ook Christus niet opgewekt; (…) 1Co 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. (...) 1Co 15:32 Als ik, naar de mens gesproken, in Efeze tegen wilde dieren heb gevochten, wat baat het mij? Als er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. (TELOS)

Voor ons is Hij opgewekt

De Heer Jezus is voor ons, ten behoeve van ons, opgewekt.

2Co 5:15 daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Een voor allen gestorven is; dus zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. (TELOS)

Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

Ro 4:25 die overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. (TELOS)

1Co 15:14 en als Christus niet is opgewekt, dan is ook onze prediking vergeefs, en vergeefs is ook uw geloof; (…) 1Co 15:17 En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof inhoudsloos, dan bent u nog in uw zonden; (TELOS)

Opwekking, geloof en behoudenis

Om door God gerechtvaardigd en behouden te worden, moeten wij geloven dat God Jezus uit de doden heeft opgewekt.

Ro 4:24 maar ook ter wille van ons, wie het zal worden toegerekend, ons die geloven in Hem die Jezus onze Heer uit de doden heeft opgewekt, (TELOS)

Ro 10:9 dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. (TELOS)

Opwekking en ons leven nu

Wij behoren toe “aan Hem die uit de doden is opgewekt”.

Ro 7:4 Dus bent ook u, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort, aan Hem die uit de doden is opgewekt, opdat wij voor God vrucht dragen. (TELOS)

Wij moeten vervolgens de Heer Jezus in herinnering houden ‘als uit de doden opgewekt’ (2 Tim. 2:8).

2Tim. 2:8  Houd Jezus Christus in herinnering als uit de doden opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie, (TELOS)

Doordat wij, gelovigen, door het geloof met Hem verenigd zijn in zijn dood en opstanding, geldt dat wij met Christus zijn opgewekt. Dat is onze positie in Hem. 

Col 2:12 met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt. Col 3:1  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Col 3:2 Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Col 3:3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (TELOS)

De opwekking van Christus en onze mede-opwekking met hem heeft betekenis voor ons leven op aarde.

Ro 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.(TELOS)

De toekomstige opwekking der doden

In de opstanding op de laatste dag zal God de doden opwekken. Onder hen zal de koningin van Scheba zijn, die Salomo bezocht (Matth. 12:42; Luc. 11:31).

2Co 4:14 daar wij weten, dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor Zich stellen.  (TELOS)

Lu 11:31 De koningin van het Zuiden zal worden opgewekt in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen, want zij kwam van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen; en zie, meer dan Salomo is hier! (TELOS)

Sterfelijke lichamen zullen levend worden gemaakt.

Ro 8:11 En als de Geest van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest die in u woont.(TELOS)

De opstanding is een wonder van Gods almacht en alwetendheid, dat vragen oproept. 

1Co 15:35 Maar, zal iemand zeggen: Hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij? (TELOS)

God zal de doden opwekken door Zijn kracht.

1Co 6:14 God nu heeft de Heer opgewekt en zal ook ons opwekken door zijn kracht. (TELOS)

God zal de doden onvergankelijk opwekken. Hun lichamen zullen niet meer vergaan.

1Co 15:42 Zo is ook de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid; (...) 1Co 15:52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin; want de bazuin zal klinken, en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt en wij zullen veranderd worden. (TELOS)

Wanneer we sterven en begraven worden, worden we als een zaadje gezaaid, in oneer en zwakheid. Op een toekomstig ogenblik zullen de in Christus ontslapenen echter worden opgewekt in heerlijkheid en kracht.

1Co 15:43 er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht; (TELOS)

Er zal een geestelijk lichaam worden opgewekt.

1Co 15:44 er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Als er een natuurlijk lichaam is, dan is er ook een geestelijk lichaam. (TELOS)

De oude lichaam was een ‘natuurlijk’, letterlijk ‘ziellijk’ lichaam. Adam werd een levende ziel, toen zijn het stof der aarde geformeerde lichaam en de ingeblazen adem van God zich verenigden. Dit werd gekenmerkt en/of beheerst door de ziel, het was ‘ziellijk’. Het nieuwe lichaam wordt gekenmerkt en/of beheerst door de geest, het is geestelijk.