Persis was een Christusgelovige vrouw te Rome, aan wie Paulus een groet doet in zijn brief aan de heiligen aldaar. De apostel vermeldt dat zij "veel gearbeid heeft in de Heer".

Naam. De Griekse naam is περσις, Persis, en betekent "een Perzische vrouw"[1][2]. Het strongnummer is G4069. De naam komt in het Nieuwe Testament alleen voor in:

Ro 16:12 Groet Tryfena en Tryfosa, die in de Heer arbeiden. Groet Persis, de geliefde, die veel gearbeid heeft in de Heer. (Telos)

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Thayer's Greek—English Lexicon of the New Testament