Pison

Uit Christipedia
Pison was de eerste van de vier hoofdstromen, welke uit Eden ontsprong en het hele land Havila (Chavila) omringde.
Ge 2:10  Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. Ge 2:11  De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is. (HSV)
Naam. De Hebreeuwse naam is פישׁון, Piysjoon en betekent uitbreiding, toeneming, vermeerdering[1], naar sommigen, van de overstroming of de overloop, van het werkwoord Posch = vermeerderen, toenemen, zich uitbreiden. De naam komt in de Bijbel alleen voor in Gen. 2:11. In het Frans is de naam Pischon.

Aanduiding. Acht verschillende rivieren heeft men als deze Pison reeds aangegeven. Sommigen houden Pison voor de Indus, Josephus dacht aan de Ganges; anderen[2] menen dat het de Rioni (in het Oudgrieks: Phasis) in het huidige Georgië is, en wéer anderen dat het de Amoe Derja (Latijn: Oxus) was.

De rivier die uit de toekomstige tempel van het Vrederijk zal stromen zal 'toenemen': zij zal in haar loop al breder en dieper worden.

Bron

S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Pisôn. Hieruit is 14 jan. 2020 tekst genomen en onder wijziging verwerkt. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. Dit woordenboek geeft als betekenis van de eigennaam: toename.

    Hebraisch-Deutsch Strong Lexikon, editie 2015. Onderdeel van de Online Bible (Importantia). Dit Duitse woordenboek vermeldt als betekenis: ansteigen.

    Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901) heeft 'de vrijstromende'.

  2. Onder wie Karl August Dächsel. Hij noemt de Phasis, wanneer het land Havila gelijk aan Colchis zou zijn. Van Colchis hebben, volgens de Griekse fabelleer, de Argonauten het gulden vlies gehaald. Colchis zou gelegen zijn aan de oostzijde van de Zwarte Zee.