Pleiten

Uit Christipedia

Pleiten (pleitte, heeft gepleit) is een rechtsgeding voeren, procederen, of voor het gerecht de zaak van partijen bevorderen en verdedigen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, of met woorden een persoon of zaak verdedigen[1].

Het werkwoord kan ook in bedrijvende vorm worden gebruikt, zoals in "Een rechtzaak pleiten".

Ook God kan pleiten, een rechtsgeding voeren.

Jes 3:13  De HEERE stelt Zich om te pleiten, en Hij staat, om de volken te richten.  Jes 3:14  De HEERE komt ten gerichte tegen de oudsten Zijns volks en deszelfs vorsten, want gijlieden hebt dezen wijngaard verteerd; de roof des ellendigen is in uwe huizen. (SV)

Jes 3:13  De HEERE staat gereed om Zijn rechtszaak te voeren, en Hij staat klaar om over de volken recht te spreken.  Jes 3:14  De HEERE gaat in het gericht met de oudsten van Zijn volk en de vorsten ervan. Ú hebt immers deze wijngaard verbrand, en wat u geroofd hebt van de armen, bevindt zich in uw huizen. (HSV)

Meer informatie

Woordenboek der Nederlandse Taal

Voetnoot

  1. VanDale.nl, geraadpleegd 12 okt. 2019. Zie ook Woordenboek der Nederlandse Taal