Prochorus

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Prochorus (of Procharus, Grieks prochoros) was een van de zeven eerste dienaren (diakenen), die moesten omzien naar de arme weduwen en andere arme heiligen in Jeruzalem. We lezen over hem slechts op één plaats in de Bijbel:

Hnd 6:1 In die dagen nu, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Griekssprekende Joden tegen de Hebreeen, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. Hnd 6:2 De twaalf nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden: Het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Hnd 6:3 Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis, vol van de Geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Hnd 6:4 Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Hnd 6:5 En dit woord bevredigde de hele menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet van Antiochie, Hnd 6:6 die zij voor de apostelen stelden; en na gebeden te hebben legden zij hun de handen op. (TELOS)

De naam 'Prochorus' is Grieks en betekent 'leider van het koor'[1]. Zijn naam duidt erop dat hij een Griekssprekende Jood was.

Prochorus voldeed blijkbaar aan de vereisten van een man met een goed getuigenis, vol van de Geest en van wijsheid.

Volgens de (buitenbijbelse) overlevering was hij een neef van Stefanus en metgezel van Johannes de Apostel, was hij opziener van de gemeente te Nicomedië in Bithynië, heeft daarna te Antiochië geleden en is daar gestorven.

Bronnen

Adrianus Haemstede, Historie der martelaren; "Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655."  Amsterdam: 1671. Blz. 21 in de uitgave van 1881. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/...martelaren.htm

Bijbels Theologische Encyclopedie Ed. 2008 s.v. Prochorus

Geoffrey W. Bromiley (hoofdred.), The International Standard Bible Encyclopedia, s.v. Prochorus. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1986 (herziende editie).

Voetnoten

 

  1. Aldus het Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible.