Psalmen (boek)/Psalm 150

Uit Christipedia
Oude Testament: Ge · Ex · Le · De · Joz · Ri · Ru · 1Sa · 2Sa · 1Ko · 2Ko · 1Kr · 2Kr · Ezr · Ne · Est · Job · Ps · Sp · Pr · Hgl · Jes · Jer · Kla · Eze · Da · Hos · Joë · Am · Ob · Jon · Mi · Na · Hab · Zef · Hag · Za · Mal.
Nieuwe Testament: Mt · Mr · Lk · Jh · Hn · Rm · 1Ko · 2Ko · Gl · Ef · Fp · Col · 1Th · 2Th · 1Tm · 2Tm · Tit · Fm · Hb · Jk · 1Pe · 2Pe · 1Jh · 2Jh · 3Jh · Jd · Opb.

Psalmen (boek):


Psalm 150 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ps 150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
Ps 150:2  Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
Ps 150:3  Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
Ps 150:4  Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
Ps 150:5  Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
Ps 150:6  Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Deze laatste van de psalmen is een opwekking God om te loven: waar Hem te loven (vers 1), waarom Hem te loven (vers 2), waarmee Hem te loven (verzen 3-5) en wie, wat Hem moet loven (vers 6).

Muziekvideo


Psalm 150 - Halleluja looft God in Zijn heiligdom, gezongen door het koor van het Bijbelinstituut België in 1977. Gepubliceerd door gebruiker Ali LageLanden op Youtube.com, 10 okt. 2017.