Rechtvaardig

Uit Christipedia

Rechtvaardig betekent[1]: 1. in overeenstemming met het recht (handelend), 2. billijk, eerlijk.

Een rechtvaardig mens is een goed mens.

Ro 5:7  Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; immers, voor de goede heeft misschien iemand nog wel de moed te sterven. (Telos)

Tegenstelling. Het tegendeel van een rechtvaardige is een goddeloze, een zondaar.

Ro 5:6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven. Ro 5:7  Want ternauwernood zal iemand voor een rechtvaardige sterven; immers, voor de goede heeft misschien iemand nog wel de moed te sterven. Ro 5:8  Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Telos)

Rechtvaardige mensen

Noach was een rechtvaardig man (Gen. 6:9; 7:1). Van Johannes de Doper wordt gezegd dat hij rechtvaardig was (Mark. 6:20). Ook wordt dit vermeld van Jozef, de verloofde van Maria (Matth. 1:19), van Zacharias en Elizabeth (Luk. 1:16), van de oude Simeon (Luk. 2:25), van de raadsman Jozef van Arimathea (Luk. 23:50), en van de militaire hoofdman Cornelius (Hand. 10:22). De meest rechtvaardige mens ooit is Jezus Christus, de mens geworden Zoon van God.

De rechtvaardigheid van rechtvaardige mensen is echter onvolkomen. Op Jezus Christus na is er geen rechtvaardig mens die nooit of te nimmer gezondigd heeft. Ieder mens heeft een of meer dingen gedaan die strijdig zijn met het recht van God.

Ro 3:9  Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, Ro 3:10  zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet een; Ro 3:11  er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; Ro 3:12  allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’; (Telos)

Daarom:

Ro 3:23  Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, Ro 3:24  en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. (Telos)

Zie ook

Voetnoot

  1. VanDale.nl, s.v. rechtvaardig. Geraadpleegd 2 dec. 2021.