Romeinen 5

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Romeinen 5 is een hoofdstuk van de Brief van Paulus aan de Romeinen. Het wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd. De volgende hoofdstukken zijn samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Romeinen 1, Romeinen 2, Romeinen 3, Romeinen 4, Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8, Romeinen 9, Romeinen 11, Romeinen 12, Romeinen 13, Romeinen 16.

Samenvatting

1-11 Gevolgen van de rechtvaardiging. 12-21 Door Adam is de zonde en de dood gekomen, door Christus de gerechtigheid en het leven.  

Rom. 5:4

Ro 5:4 en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop; (TELOS)

Beproefdheid. Wanneer wij volharden en opgeven, de Heer trouw blijven en Hem niet verlaten, worden wij beproefd en zijn wij, na afloop, beproefd. Vergelijk:

Mt 7:24 Ieder dan die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis op de rots heeft gebouwd; Mt 7:25 en de slagregen viel en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en beukten tegen dat huis; en het viel niet, want het was op de rots gegrondvest. (TELOS)

De verdrukkingen (5:3) zijn als de waterstromen en winden die tegen het huis slaan. Het huis dat blijft staan is beproefd.

Rom. 5:5

Ro 5:5 en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door [de] Heilige Geest die ons gegeven is.

Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Paulus bemerkte dat hij zijn verdrukkers (vergelijk vers 3) kon liefhebben door de liefde van God die in zijn hart was uitgestort door de Heilige Geest. Hij was het voorwerp van Gods werk in het heden, dat gaf hem de zekerheid dat hij ook het voorwerp van Gods werk in de toekomst zal zijn, wanneer hij verheerlijkt zal worden. In die hoop zak de gelovige niet beschaamd worden.

Vergelijk:

Ro 9:33 zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’; en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. (TELOS)

Ro 10:11 Want de Schrift zegt: ‘Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. (TELOS)

1Pe 2:6 Want er staat in de Schrift: ‘Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren, kostbare hoeksteen, en wie in Hem gelooft, zal geenszins beschaamd worden’. (TELOS)

Rom 5:8

Ro 5:8 Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (TELOS)

Gods drijfveer voor verlossing en rechtvaardiging: liefde.

Rom. 5:10

Ro 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. (TELOS)

Door de dood van zijn Zoon. 'Door', Griek: δια, dia, betekent hier 'door middel van'[1].

Door zijn leven. 'Door',Grieks: εν, en, betekent hier 'in de kracht van'.

Rom. 5:12

Ro 5:12 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben …  (TELOS)

Hierna schijnt een tussenzin te volgen. De gedachte wordt hernomen in vers 18.

Ro 5:18 zoals het dus door een overtreding tot alle mensen tot de veroordeling [strekt], zo ook [strekt] het door een gerechtigheid tot alle mensen tot [de] rechtvaardiging van [het] leven. (TELOS)

Rom. 5:13

Ro 5:13 (want tot aan [de] wet was er zonde in [de] wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is; (TELOS)

Tot aan [de] wet, dat is tot aan de wet van Mozes (zie volgende vers).

Rom. 5:14

Ro 5:14 toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden door te overtreden zoals Adam, die een voorbeeld is van Hem die zou komen. (TELOS)

Rom. 5:15

Ro 5:15 Maar de genadegave is niet zoals de overtreding. Want als door de overtreding van de ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave in genade die door de ene mens Jezus Christus is, overvloedig geweest over de velen. (TELOS)

Genadegave. Grieks: χαρισμα, charisma = vrije gave om niet[2].

Door de overtreding van de ene de velen gestorven zijn. Doordat de nakomelingen van Adam zijn zondige natuur erfden, door hem tot zondaars zijn gesteld (vers 19), waardoor zij, stuk voor stuk, ertoe gekomen zijn om te zondigen (vgl. vers 12). En de velen zijn tenslotte gestorven doordat zij gezondigd hebben (vgl. vers 12).

Gave. Grieks: δωρεα, doorea = geschenk[3].

Rom. 5:16

Ro 5:16 En de gave is niet zoals het zondigen van de ene. Want het oordeel was uit één daad tot veroordeling, maar de genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. (TELOS)

Gave. Grieks: δωρημα, doorema = vrije gave om niet[2], gift, geschenk, weldaad[3].

Het oordeel was uit één daad tot veroordeling. Eén daad van Adam leidde tot zijn veroordeling en tot veroordeling van al nakomelingen.

Ro 5:18 zoals het dus door één overtreding tot alle mensen tot de veroordeling strekt, zo ook strekt het door één gerechtigheid tot alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. (TELOS)

De genadegave is uit vele overtredingen tot rechtvaardiging. Een mens wordt, ondanks zijn vele overtredingen, uit genade van God gerechtvaardigd. Vele mensen worden, in weerwil van hun overtredingen, gerechtvaardigd door de genade van God.

Genadegave. Grieks: χαρισμα, charisma. Genade is in het Grieks charis.

Rom. 5:17

Ro 5:17 Want als door de overtreding van de ene de dood heeft geregeerd door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen in het leven regeren door de Ene, Jezus Christus.) - (TELOS)

Overvloed van genade. Jegens ons die vele overtredingen hebben begaan.

Overvloed ... van de gave der gerechtigheid. Aan vele overtreders wordt deze gave geschonken. 'Gave', in het Grieks: δωρεα, doorea = vrije gave om niet[2], geschenk[3].

In [het] leven regeren door de Ene. Wij zullen leven èn regeren, want we zijn niet meer onderworpen aan de regering van de dood, wíj regeren, niet de dood.

Ro 5:10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. (TELOS)

Rom. 5:18

Ro 5:18 zoals het dus door een overtreding tot alle mensen tot de veroordeling [strekt], zo ook [strekt] het door een gerechtigheid tot alle mensen tot [de] rechtvaardiging van [het] leven. (TELOS)

Rechtvaardiging van leven. Staat tegenover de veroordeling tot de dood. De rechtvaardiging van de gelovige strekt tot zijn eeuwig leven.

Rom. 5:21

Ro 5:21 opdat, zoals de zonde heeft geregeerd door de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. (TELOS)

Wet → Zonde → Dood. Genade → Gerechtigheid → Eeuwig leven.

Voetnoten

  1. Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982), voetnoot 5 bij Rom. 5:10.
  2. 2,0 2,1 2,2 Het Nieuwe Testament; herziene Voorhoeve-uitgave (Vaassen: uitgeverij H. Medema, 1982), voetnoot 9 bij verzen 15 en 16.
  3. 3,0 3,1 3,2 Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.