Scherprechter

Uit Christipedia

Een scherprechter is een beul. Herodes Antipas, de landsheer van Galilea, liet Johannes de Doper door een scherprechter onthoofden.

Mr 6:27 En de koning zond terstond een scherprechter, en gebood zijn hoofd daar te brengen. Deze nu ging heen, en onthoofdde hem in de gevangenis; (SV)

Het Griekse naamwoord in de brontekst is spekoulator, σπεκουλατωρ. In het Nieuwe Testament komt het woord spekoulator alleen in het aangehaalde vers uit Marcus voor.

Het is van Latijnse oorsprong en betekent letterlijk ‘bewaker’. Het wordt gebruikt voor 1. een spion, verkenner, 2. een lid van de lijfwacht van een keizer, koning of veldheer, die door deze gebieders gebruikt werd als boodschapper, wachter of uitvoerder van bevelen, ook tot voltrekking van een doodvonnis.

Een man van de garde van Herodes de viervorst ontving het bevel om de onthoofding van Johannes uit te voeren, hoewel Herodes wist dat Johannes een rechtvaardig en heilig man was (Marc. 6:20).