Silo (persoon)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Silo (Eng. Shiloh) is de naam van de Messias genoemd in de zegenspreuk van Jacob aangaande Juda:

Ge 49:10 De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen. (HSV)

De naam “Silo” is van onzekere betekenis, maar wordt meestal genomen in de betekenis van “rust". Silo is de rustaanbrenger, de vredestichter.

De woorden van Jacob doen vermoeden dat Silo uit Juda voortkomt en tot Juda komt. Hij zal de rust en de vrede herstellen.

Jacob voorspelde dat de scepter van Juda niet zou wijken en evenmin de heersersstaf van tussen Juda's voeten, "totdat Silo komt...". De scepter is het teken van heerschappij en van macht. Het "heersersstaf" (Statenvertaling: "wetgever") geeft de handhaving van de heerschappij aan. Hem zullen de volken gehoorzamen.

De oudste Joodse geleerden menen eenstemmig dat Silo een aanwijzing van de Messias is.

De Heer Jezus Christus is Silo, gesproten uit de stam van Juda. Hij is de leeuw uit de stam van Juda en de Vredevorst.

Heb 7:14 Want het is overduidelijk dat onze Heer uit Juda gesproten is, ... (TELOS)

Opb 5:5 En een van de oudsten zei tot mij: Ween niet, zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn zeven zegels te openen. (TELOS)'

Mic 5:4 (5:3) Hij zal staan en [hen] weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen [veilig] wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. (HSV)

Mic 5:5 (5:4) Hij zal Vrede zijn. Wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem zeven herders doen opstaan en acht vorsten uit de mensen. (HSV)

Jes 9:6 (9-5) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; (SV)

De scepter en heersersstaf zullen blijven "totdat Silo komt". Hendrik van Griethuysen Antz. (1851-1907) merkte hierbij op: "Deze voorspelling is volkomen vervuld. Toen de Heer werd geboren, regeerde over Israël geen koning meer uit het geslacht van Juda, maar de Idumeeër Herodes. Toen Hij optrad onder zijn volk, waren er reeds stadhouders aangesteld, en toen Hij de kruisdood stierf, was ook aan de Joden de wetgevende en rechtsprekende macht in hoogste instantie ontnomen."[1]

Meer informatie

Hugo Bouter, Jacobs laatste woorden; de zegenspreuken van Jakob voor zijn zonen en voor de twaalf stammen.Alblasserdam: Boeken om de Bijbel, 1984, 1e editie. Gouda: Boeken om de Bijbel, 2004, 2e editie. Elektronische uitgave (pdf-formaat) op OudeSporen.nl, download.

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 49:10.