Slang

Uit Christipedia

De slang is een langwerpig, kruipend dier. Sommige slangen zijn giftig. Het dier is een symbool van o.a. het kwaad, de verleiding. De satan, die zich in de hof van Eden van een slang bediende, is 'de oude slang' (Opb. 12:9; 20:2; vgl. 12:14-15).

Op aarde leven zover bekend (anno 2012) rond de 3000 soorten slangen.

De eerste maal wordt de slang in de Bijbel genoemd bij de verleiding van Eva.

Ge 3:1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? (HSV)

Het Hebreeuwse woord dat meestal door 'slang' wordt vertaald is nachash, zo in Jer. 8:17

Jer 8:17  Want ziet, Ik zend slangen, basilisken onder ulieden, tegen dewelke geen bezwering is; die zullen u bijten, spreekt de HEERE. (SV)

Het Hebreeuwse nachash komt overeen met het Griekse woord ophis (οφις) in het Nieuwe Testament. Deze woorden worden gebruikt voor de slang die Eva bedroog (Gen 3:1-14; 2 Cor. 11:3), en in andere passages waar op de satan wordt gezinspeeld (Jes. 27:1; Opb. 12:9-15; 20:2). Satan bediende zich van een slang om Eva te misleiden. In Openbaring, het laatste boek van de Bijbel, wordt hij daarom aangeduid als 'de oude slang':

Opb 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Telos)

Opb 20:2 En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem duizend jaren; (Telos)

Satan is erin geslaagd om de slang in de hele wereld tot een voorwerp van aanbidding te maken.

Nachash is ook het Hebreeuwse woord voor de slangen die de Israëlieten beten (Num. 21:6-9). In vers 8 wordt voor de slang, die Mozes bevolen wordt te maken, het Hebreeuwse woord saraph gebruikt, dat is 'vurige slang,' hetgeen betekent dat het gif brandde als een vuur, evenals wij spreken van 'een brandende pijn,' maar de reden kan ook een rode kleur van de slangen zijn geweest. Van de beet van deze slangen stierven veel Israëlieten.

De slangen vermeld in Jes. 14:29 en 30:6 worden beschreven als 'vurige vliegende slangen' (Hebr. saraph). Er is thans zover bekend geen slangensoort die kan vliegen: de uitdrukking kan slaan op slangen die op korte afstand van boom tot boom springen[1]. In elk geval is in beide verzen 'vurige vliegende slangen.' overdrachtelijk gebruikt.

Nog drie andere woorden worden door 'slang' vertaald: zachal (Deut 32:24), tanniyn (Ex 7:9-12) en het Griekse woord herpeton (ερπετον), Jac 3:7. Naar welke welke soorten de beide Hebreeuwse woorden zachal en tanniyn verwezen, is onbekend. Het Griekse woord herpeton, afgeleid van een woord voor kruipen, verwijst naar enig kruipend gedierte of reptiel.

Er wordt in de Schrift gezinspeeld op het temmen en bezweren van slangen (Ps 58:4,5; Pred. 10:11 Jer 8:17), wat aantoont dat het een oude praktijk is.

Jer 8:17 Voorzeker, zie, Ik ga slangen, gifslangen op u af zenden, waartegen geen bezwering is, en die zullen u bijten, spreekt de HEERE. (HSV)

Schrander, sluw, voorzichtig

De slang was vóór de zondeval het meest schrandere of slimme dier van het veld. Het Hebreeuwse woord is aroem (schrander, kloekzinnig, verstandig, voorzichtig, listig, sluw, slim), dat 11x voorkomt in het OT. Vertalingen hebben hier: 'listiger' (SV), 'listigste' (NBG51), 'sluwer' (NBV 2004), 'sluw' (WV95), 'sluwste' (Canisius) 'uitgekleder' (Naardense Bijbel).  

De Heer gebood Zijn discipelen zo voorzichtig (schrander, slim, Gr. phronimos) te zijn als de slangen, waarschijnlijk een toespeling op Gen. 3:1.

Mt 10:16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven, weest dan voorzichtig als de slangen en oprecht als de duiven. (TELOS)

Een vorm van hetzelfde Griekse woord phronimos wordt in de LXX gebruikt in Gen. 3:1.

Plinius en andere natuurkenners geven breed op van de bijzondere schranderheid van de slangen. Zij hebben zeer fijne zintuigen; daardoor weten zij hun vijand gemakkelijk te ontwijken. In deze voorzichtigheid om gevaren te voorkomen en de vijanden te ontwijken, moesten de apostelen de slangen navolgen.[2]

Sluwheid. De apostel Paulus schrijft over de 'sluwheid' (Gr. panourgia) van de slang.

2Co 11:3 Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. 2Co 11:4 Want als degene die komt een andere Jezus predikt die wij niet gepredikt hebben, of als u een andersoortige geest ontvangt die u niet hebt ontvangen, of een andersoortig evangelie dat u niet hebt aangenomen, dan zou u het heel goed verdragen. (TELOS)

Deze sluwheid (Gr. panourgia) komt ook bij mensen voor. De Heer Jezus werd met sluwheid benaderd, om Hem te verstrikken.

Lu 20:23 Daar Hij echter hun sluwheid bemerkte, zei Hij tot hen: (TELOS)

Paulus spreekt van de sluwheid van mensen:

Efe 4:14 opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven door elke wind van de leer, door bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid om door listen te doen dwalen, (TELOS)

Zonder poten en stof etend

De slang werd in de hof van Eden door God bestraft: Zij zou zich voortaan op zijn buik moeten voortbewegen.

Ge 3:14  Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. (HSV)

De slang heeft geen poten (meer) om zich voort te bewegen, maar bij sommige soorten (zoals Boas en Pythons) zijn misschien overblijfsels van de poten te zien[3]. In 2000 werd een 85 cm lange fossiele slang met achterpoten gevonden. Mogelijk heeft God de genetische instructie voor de ontwikkeling van poten bij de slang uitgeschakeld. Door mutatie kan een stuk instructie bij sommige slangensoorten weer zijn geactiveerd[4].

De slang zou na de zondeval voortaan stof eten. Het kruipende beest moest zijn spijs noodzakelijk met stof en vuil vermengd eten.

Koperen slang

Mozes en de koperen slang

De Israëlieten morden tegen God en Mozes. Daarop zond God tot straf slangen, die het volk beten. Na zondebelijdenis door het volk en voorbede door Mozes, komt er redding door het zien op een koperen, op een stang verhoogde slang.

Nu 21:5  En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Nu 21:6  Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israël. Nu 21:7  Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme. Toen bad Mozes voor het volk. Nu 21:8  En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. Nu 21:9  En Mozes maakte een koperen slang, en stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef levend. (SV)

De koperen slang wordt later in de tijd verbrijzeld, omdat de Israëlieten er een voorwerp van afgoderij van hadden gemaakt.

2Kon 18:4  Hij nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden; en hij noemde haar Nehustan. (Telos)

Voorafbeelding

Deze koperen slang is een voorafbeelding van de Heiland der wereld. Aan het kruis werd Hij, alsof hij een zondaar was, door God geoordeeld. Maar door een blik op het kruis, door gelovig zien op Jezus, is er redding.

Joh 3:14  En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, Joh 3:15  opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (Telos)

Joh 12:32  En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken. (Telos)

Toekomst

In het vrederijk van Christus zal er, in Israël of zelfs wereldwijd, geen vijandschap (Gen. 3:15) meer zijn tussen de slang en het nageslacht van de vrouw.

Jes 11:8  Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. (HSV)

Varia

Zendeling niet aangevallen

De Amerikaanse zendeling David Brainerd (1718-1747) werd tijdens zijn gebed eens beschermd tegen een slang. Dat maakte diepte indruk op indianen die hem wilden doden.

De tomahawk sloeg niet toe

Met hun tomahawk in de hand slopen de indianen naar de tent waar ze moesten wezen. Maar toen ze voorzichtig onder het tentdoek doorkeken, vergaten ze op slag helemaal hun moorddadige plannen. Daar, midden in de tent, zat een man op zijn knieën. Hij bad. Terwijl hij daar zo zat, kroop er een gevaarlijke slang naar hem toe, en nam een aanvalshouding aan. De man had de ogen dicht en zag dus niets. Maar de slang viel hem niet aan; hij liet z'n kop weer zakken en gleed de tent uit. Pas veel later begreep zendeling David Brainerd (want hij was de man die in de tent zat) waarom de indianen van dat dorp hem met zoveel eerbewijzen omringd hadden, terwijl hij veeleer verwachtte dat ze zouden proberen hem om te brengen. Het verhaal dat ze van hun dorpsgenoten gehoord hadden, had diepe indruk op hen gemaakt. Ze beschouwden hem als een afgezant van de Grote Geest. Welnu - dat wás David Brainerd ook.

Uit: Lichtstralen uit het Woord 1979[5]

Wurgslang bedwongen (video)

In het volgende (griezelige) filmpje grijpt en bedwingt een man een ruim vier meter lange Anaconda. De anaconda is niet giftig, maar wurgt zijn prooi.


Anaconda VS Human. Youtube,com: GibbyIra, 5 nov. 2011. Engels gesproken. Duur: 4 min 50 sec.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Serpent. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen in 2012.  

Zie ook

Adder

Voetnoten

  1. Zie bijvoorbeeld: The Amazing Paradise Flying Snake | Wildest Islands Of Indonesia. Youtube.com: Discovery UK, 3 feb. 2018. Duur: 5 min. 29 sec.
  2. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting): met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Matth. 10:16. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 18 nov. 2022.
  3. Voor meer informatie over de ontwikkeling van slangen, vanuit een creationistische zienswijze, zie Philip Bell, Of Snakes, Lizards and Mosasaurs, in Creation 31 (3):15-17, juni 2009. En: Jonathan Sarfati, Another leggy snake? What should creationists think? op Creation.com, 29 april 2008.
  4. Jonathan Sarfati, Another leggy snake? What should creationists think? op Creation.com, 29 april 2008.
  5. Bron: Lichtstralen uit het Woord. Vaassen: Uitgeverij Medema, 1979. Toestemming voor publicatie op Christipedia is in april 2020 verleend door Royal Jongbloed, de huidige uitgever van het dagboekje.