Stichtelijk

Uit Christipedia

Stichtelijk betekent volgens Van Dale's woordenboek onder meer:

  1. opbouwend, verheffend in godsdienstige of zedelijke zin. Voorbeelden: 'een stichtelijk preek houden', 'stichtelijke lectuur'.
  2. godsdienstig, aan godsdienstige onderwerpen gewijd. Voorbeeld: 'een stichtelijk leven leiden.'

Stichtelijk is een woord dat vroeger meer gebruikt werd dan nu. Het wordt vooral gebruikt in reformatorische kerken.

Een 'stichtelijke preek' is een godsdienstige toespraak die mensen opbouwt en bijdraagt aan hun groei in genade en kennis.

2Pe 1:2 genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus, onze Heer. 2Pe 3:18 maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. (TELOS)

Synoniem met stichtelijk is opbouwend. Zie art. Opbouwen.

1Th 5:11 Daarom, vermaant elkaar en bouwt elkaar op (Statenvertaling: 'sticht de een den anderen'), zoals u ook doet. 1Co 8:1 Wat nu de afgodenoffers betreft, wij weten - (want wij hebben allen kennis; de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op (Statenvertaling: 'sticht'). 

1Co 10:23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig; alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op (Statenvertaling: 'alle dingen sichten niet').

1Co 14:4 Wie in een taal spreekt, bouwt zichzelf op (Statenvertaling: 'sticht zichzelven'); maar wie profeteert, bouwt de gemeente op (Statenvertaling: 'sticht de gemeente').

1Pe 2:5 en u wordt ook zelf als levende stenen gebouwd, als een geestelijk huis tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden te offeren, die voor God aangenaam zijn door Jezus Christus.

Een stichtelijk of opbouwend woord kan ons hart versterken, ons bemoedigen of vertroosten, onze ziel verheffen, ons verlangen wekken om God en de naaste te dienen. Je wordt er beter van.

Zie ook

Meer informatie

Jaco van der Knijff, Stichtelijk, artikel op Refdag.nl, 4 maart 2008. Over stichtelijk zingen.