Stichting In de Rechte Straat

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Stichting In de Rechte Straat (IRS) is een Nederlandse protestantse organisatie die gericht is op evangelisatie onder Rooms-katholieken, steun aan ex-katholieken en voorlichting aan protestanten over de Rooms-Katholieke Kerk en haar leer.

De stichting is op 5 juli 1960 opgericht door de Nederlandse predikant H.J. (Herman) Hegger (1916-2012) en de Belgische predikant J. Gravendeel. In 1948 was Hegger uit de Rooms-Katholieke Kerk getreden.

De naam ‘In de Rechte Straat’ is ontleend aan een straat in Damascus, waar Ananias heen moest om Saulus (de latere apostel Paulus) te ontmoeten. De bekering van Paulus werd er voltooid, aldus Hegger[1].

Hnd 9:11 En de Heer zei tot hem: Sta op en ga naar de straat, de Rechte geheten, en zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus; want zie, hij bidt. (TELOS)

De grondslag van de stichting zijn de Bijbel en de daarop gefundeerde belijdenisgeschriften, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, “waarin de kernthema’s van de Reformatie helder zijn vertolkt: het Sola Scriptura - alleen Gods Woord, het Sola Gratia - alleen genade en het Sola Fide - alleen geloof”[2].

De stichting stelt zich tot vierledig doel[3]:

  1. "Rooms-katholieke medemensen in aanraking brengen met het Evangelie, zoals dat vooral in de tijd van de Reformatie werd herontdekt.
  2. Priesters en anderen die om het Woord van God de Rooms-Katholieke Kerk (hebben) verlaten, geestelijk, moreel en zo nodig ook financieel ondersteunen.
  3. Het geven van voorlichting in protestantse kringen over de Rooms-Katholieke Kerk en haar leer.
  4. Het bevorderen van bezinning op de kernthema’s van de Reformatie.”

Daartoe ontplooit In de Rechte Straat diverse activiteiten gericht op rooms-katholieken, ondersteunt zij veldwerkers en evangelisatieposten, geeft zij lectuur uit en verspreidt deze. De stichting kent regionale IRS-comités. Zij reikt ook over de Nederlandse grenzen (o.a. in België, Polen en Spanje). “IRS zal er naar streven het gedachtegoed van de Reformatie te verspreiden en (rooms-katholieke) christenen in Europa terug te roepen naar het Woord van God.”[3]

„De ontdekking van de tekst uit Johannes 6 vers 47 : „die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven" was voor mij verrassend. Die tekst gold mij persoonlijk, na al die jaren van lasten betekende dat voor mij een enorme bevrijding. Ik was er bij opgevoed „ik moet het doen", toen hoorde ik: je moet nu juist niets doen. Dat betekende een totaal andere levenshouding.” (Herman Hegger, mede-oprichter van In de Rechte Straat, 1983)[4]

"We komen veel traditioneel gelovigen tegen die gedoopt zijn en af en toe een kaars aansteken in de kerk. Maar dat is niet de kern van het Evangelie (...) Wij willen mensen met een katholieke achtergrond graag wijzen op een levende relatie met de Heere Jezus. Velen hebben de Bijbel thuis in de kast liggen, maar weigeren te lezen. De gedachte dat het wel goed komt met de mens als we ons best doen, willen we ontkrachten."

(Evangelist Jan-Dirk Liefting, 2013)[1]

IRS geeft een gelijknamig kwartaalblad In de Rechte Straat uit, in 2010 ca. 7000 tot ca. 9000 exemplaren.

Sinds 2008 geldt zij voor de Nederlandse belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Video over het werk van IRS. Jubileumbijeenkomst in 2010. Ook Hegger komt aan het woord. Duur van de video: 3 min 11 sec. Bron: Youtube.com, 28 maart 2012.

Geschiedenis

In 1957[5] publiceerde Hegger zijn eerste boek Mijn weg naar het licht, waarin de ex-priester vertelt hoe hij ertoe kwam om met de Rooms-katholieke Kerk te breken. In 1948 was hij uit de kerk getreden. Het boek verscheen in meerdere drukken en werd vertaald in het Engels, Frans en Spaans. De schrijver ontving enorm veel reacties van gewezen en zoekende rooms-katholieken, zowel geestelijken als leken.

Op 1 februari 1958 verscheen van Heggers hand een driemaandelijks gestencild blaadje waarin hij op allerlei vragen inging. Het orgaan ging de naam „In de Rechte Straat" dragen. In 1958 zag zijn boek Moeder ik klaag u aan! het licht (1958). ‘Moeder’ slaat op de Rooms-Katholieke Kerk.

In 1962 richtte Hegger samen met de Belgische predikant J. Gravendeel de stichting op. In 1992 nam Hegger na 35 jaar afscheid als eindredacteur van het blad In de Rechte Straat. In 2012 overleed hij op 96-jarige leeftijd.

Meer informatie

Website van de stichting In de Rechte Straat: http://www.inderechtestraat.nl/

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Jeffrey Schipper, "Kaars branden is niet de kern van het Evangelie", nieuwsbericht op CIP.nl, 9 april 2013.
  2. Aldus verwoord in het jaarverslag 2010.
  3. 3,0 3,1 Bron: Jaarverslag 2010.
  4. Aangehaald in het nieuwsartikel Start „In de Rechte Straat" vijfentwintig jaar geleden, Reformatorisch Dagblad, 29 maart 1983.
  5. Op Wikipedia wordt in het artikel over Herman Hegger 1955 als jaar van publicatie genoemd (10 april). Het nieuwsartikel Start „In de Rechte Straat" vijfentwintig jaar geleden, Reformatorisch Dagblad, 29 maart 1983, vermeldt 1957.