Teerkost

Uit Christipedia

Teerkost is voedsel en drank voor de reis[1].

Jozua liet het volk bevelen dat het teerkost zou bereiden voor de intocht in Kanaän.
Joz 1:10  Toen gebood Jozua den ambtlieden des volks, zeggende: Joz 1:11  Gaat door het midden des legers, en beveelt het volk, zeggende: Bereidt teerkost voor ulieden; want binnen nog drie dagen zult gijlieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat, om te erven het land, hetwelk de HEERE, uw God, ulieden geeft om te beërven. (SV)

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.