Tekoa

Uit Christipedia

Tekóa (= 'Palissade'[1]) of Thekóa is een van de steden in het gebergte van Juda, zuidelijk van Jeruzalem, niet ver van Bethlehem gelegen. Zij was de woonplaats van de profeet Amos. 'Tekoa' is ook de naam van een Judeeër, zoon van Asur (Asjchoer), 1 Kron. 4:5.

Tekoa was een stad in de stam Juda (2 Kron. 11 : 6) ongeveer 5 uren te voet gaans zuidwaarts van Jeruzalem, 2,5 uren van Bethlehem, van waaruit men de plaats zien kon.

Ligging van Thekóa in vak 1C.

Zij lag op de grens tussen het bebouwde gebergte Juda (in het westen) en de woestijn van Juda (in het oosten). De stad lag op een kleine verhevenheid (heuvel), zodat Jer. 6: 1 van een wachter Tekóa spreekt.

Het nabijgelegen deel van de woestijn van Juda had de naam 'woestijn van Tekóa', ongeveer 19 km[2] ten zuiden van Jeruzalem.

In Tekóa woonde die schrandere vrouw, die op Joabs aanraden een verzoening tussen David en zijn zoon Absalom bewerkte (2 Sam. 14: 2 vv.). Rehabeam liet de stad benevens anderen versterken (2 Kron. 11: 5-6).

2Kr 11:6 Hij bouwde nu Bethlehem, en Etham, en Thekoa, (SV)

Naar de woestijn van Tekoa trok Josafat (2 Kron. 20: 20) de Ammonieten en Moabieten tegemoet.

2Kr 20:20 De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn. (HSV)

Van hier uit ging hij naar het dal van Beracha (= 'Lofdal') om de overwinning te vieren. Onder de herders uit Tekóa was de profeet Amos (1 : 1), die in Tekóa begraven moet zijn.

Am 1:1 De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving. (HSV)

Inwoners van Tekóa bouwden mee aan de muren van Jeruzalem (Neh. 3: 5, 27).

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tekoa of Thekoa' is op 1 sept. 2018 onder wijziging verwerkt.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Tekoa. De tekst van dit lemma is op 1 sept. 2018 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. 12 mijlen volgens John H. Walton, Victor H. Matthews, Mark W. Chavalas, The IVP Bible Background Commentary: Old Testament (InterVarsity Press, 2000) blz. 441.