Therapeuten

Uit Christipedia

De Therapeuten (Lat. Therapeutae) waren een groep joodse asceten uit het begin van de jaartelling. Ze leefden aan het meer van Mareotis nabij Alexandrië.

Woord. Het woord is afgeleid van een Grieks werkwoord therapeu-ein, dat „dienen" van God betekent.

Bron. De enige bron over deze groep is De via contemplativa van Philo van Alexandrië, die zelf enige tijd bij de Therapeutae doorbracht. De Therapeuten worden in Philo's geschrift getekend als een Joodse sekte. Over de historische achtergrond van de sekte is niets bekend. Het is onbekend hoeveel contact ze onderhielden met de grote Joodse gemeenschap te Alexandrië.

Levenswijze. Ze bestonden uit zowel mannen als vrouwen, die gelijkwaardig waren. Ze leefden teruggetrokken uit de wereld, in vrijwillige armoede, in ver uit elkaar gelegen woningen. Zij leefden vegetarisch, hoofdzakelijk van brood en zout, hier en daar met een weinig hysop gekruid. Ze leidden een sober maar goed georganiseerd leven.

Ieder van hun woningen had haar eigen heilig vertrek, waarin geen spijs of drank mocht komen, alleen de bewoner toegang had, en slechts de heilige schriften van Israël zich bevonden. De Therapeuten studeerden en mediteerden zes dagen in afzondering. Zij hadden vaste gebedstijden, bij zonsopgang en zonsondergang, gaven zich veel aan vrome overpeinzingen over.

Celibaat. Zij stelden de ongehuwde staat hoog, hoewel het huwelijk niet volstrekt verboden was.

Sabbat. Op de zevende dag, de sabbatsdag, kwamen ze bijeen om te luisteren naar een oudere, hielden ze een gezamenlijke maaltijd, en volgde een wake waarbij in twee koren werd gezongen. Die duurde tot de ochtend, wat zou resulteren in een soort dronkenschap van liefde voor God.

50ste dag. Behalve de sabbat vierden zij ook andere dagen, met name iedere 50ste dag, die met allerlei plechtigheden werd doorgebracht; men kleedde zich in witte kleren, had na een gemeenschappelijk gebed een gemeenschappelijke maaltijd, en zong na het lezen en verklaren van een Schriftgedeelte zelfgedichte liederen. Deze feestdag begon des avonds, en omvatte ook een nachtelijke feestviering.

Essenen. Vanwege de overeenkomsten met Flavius Josephus' beschrijving van de Essenen, worden ze wel met deze groepering in verband gebracht. De ascetische sekte vertoont enige overeenkomst met de Essenen, maar heeft toch ook punten van verschil; zo was het Esseense ideaal meer gericht op de praktijk, de therapeuten zochten meer een schouwend leven en een zich verdiepen in de Heilige Schrift.

Invloed. Veel invloed en verbreiding heeft deze ascetisch gezinde secte van kluizenaars niet gehad.

Voorlopers. Ze worden gezien als voorlopers van de vroege, ascetische, christelijke monniken of woestijnvaders.

Bronnen

Therapeutae, nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 4 juli 2021.

F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Kampen: J.H. Kok, 1925-1931. Zes delen. Tekst van het lemma 'Therapeuten' is onder wijziging verwerkt op 4 juli 2021.