Tola

Uit Christipedia

Tola, ook geschreven Thola, is de naam van twee personen in de Bijbel. De bekendste is de richter Tola, die Israël 23 jaar richtte, Richt. 10:1-2.

Naam. De eigennaam Tola betekent 'worm'. De naam komt 6x voor in de Schrift. Het strongnummer is H8439.

Verwijzingen. De naam komt voor van twee personen:

  1. de eerstgeborene van Issaschar en voorvader van de Tolaïeten;
  2. een richter.

Richter Tola

Hij was afkomstig uit de stam Issaschar. Hij stond op, na Abimelechs alleenheerschappij, 'om Israël te behouden' (Richt. 10:1, Statenvertaling). Hij woonde te Samir, waarvan de ligging onzeker is (zie kaart).

Ri 10:1 Na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen. [Hij was] de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issaschar, en hij woonde in Samir, in het bergland van Efraïm. Ri 10:2 Hij gaf drieëntwintig jaar leiding aan Israël. Toen stierf hij en werd begraven in Samir. (HSV)
De plaats waar Tola optrad. De ligging van zijn woonplaats Samir is onzeker.


1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[1] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud
  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.