Troas

Uit Christipedia

Troas was een zeestad bij de Hellespont, in noordwestelijk Klein-Azië gelegen. De apostel Paulus kwam er met Silas en Timotheüs tijdens zijn tweede zendingsreis. Ook op zijn derde zendingsreis deed hij Troas aan.

Ligging van Troas in noordwestelijk Asia. De rode lijn geeft de route van de tweede zendingsreis van Paulus weer.
Tweede zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 15:36-18:22), volgend op een eerste en gevolgd door een derde.

Route: Antiochië (Syrië)SyriëCiliciëDerbeLystraFrygië, GalatiëMysiëTroasSamothráceMacedoniëNeápolisFilippiAmfipolisApolloniaThessaloníkaBeréaAtheneKorintheKenchreaEfezeCaesarea (Maritima)JeruzalemAntiochië (Syrië)

Ligging van Troas

Naam. De plaatsnaam in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament Τρωας Tro’as, uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep. De naam komt 6x voor in het Nieuwe Testament. Het Strongnummer is 5174. De naam is afgeleid van Tros = een Trojaan, d.i. iemand van de stad Troje.

In Troas kreeg Paulus op zijn eerste zendingsreis een gezicht, waarna hij van Troas afvoer naar Macedonië.

Hnd 16:8 Toen zij nu Mysie waren voorbijgereisd, kwamen zij in Troas. Hnd 16:9 En Paulus kreeg ‘s nachts een gezicht: een Macedonisch man stond daar en smeekte hem aldus: Kom over naar Macedonie en help ons. Hnd 16:10 Toen hij nu het gezicht had gezien, trachtten wij terstond naar Macedonie te reizen, daar wij daaruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Hnd 16:11 Wij nu voeren van Troas af en liepen recht op Samothrace aan, en gingen de volgende dag naar Neapolis, (TELOS)

Op zijn derde zendingsreis verbleef Paulus zeven dagen in Troas (Hand. 20:6).

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem


De apostel Paulus droeg Timotheüs op een mantel mee te brengen die de apostel in Troas had achtergelaten.
2Ti 4:13 Als je komt, breng dan de mantel mee die ik in Troas bij Carpus achtergelaten heb, en de boeken, vooral de perkamenten. (TELOS)