Tyrannus

Uit Christipedia

Tyrannus was een man te Efeze, in wiens school of leerzaal door de apostel Paulus godsdienstige vergaderingen gehouden werden.

De Griekse naam in het Nieuwe Testament is Τυραννος, Turannos (klemtoon op de eerste lettergreep 'Tu'). De naam is afgeleid van Kurios (heer, meester, bezitter). De betekenis is: soeverein[1]. Het Strongnummer is 5181. De naam komt alleen voor in Hand. 19:9.

Tyrannus was wellicht een leraar, in wiens school of gehoorzaal Paulus met de christenen vergaderde, nadat hij zijn prediking in de synagoge had moeten staken.

Men houdt hem veelal voor een heiden, die in zijn school de wijsbegeerte onderwees. Sommigen menen, dat hij ook wel een Joodse rabbijn geweest kan zijn. In elk geval schijnt hij gunstig gestemd te zijn geweest jegens het onderwijs aangaande het koninkrijk van God. In zijn leerzaal sprak de apostel Paulus dagelijks gedurende twee jaren.[2]

Hnd 19:9 Toen echter sommigen zich verhardden en ongehoorzaam waren, terwijl zij van de Weg kwaad spraken voor de menigte, scheidde hij zich van hen af en zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van Tyrannus. Hnd 19:10 Dit nu gebeurde twee jaar lang, zodat allen die in Asia woonden het woord van de Heer hoorden, zowel Joden als Grieken. (TELOS)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Tyrannus' is op 21 mei 2018 verwerkt.

D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).   

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. D. Harting, Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament, onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).