Uittocht uit Egypte

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De uittocht (of Exodus) uit Egypte is het vertrek van de Israeliëten uit het land Egypte en hun tocht naar de berg Sinaï. De uittocht is het begin van de veertig jaar durende woestijnreis van Gods volk op weg naar het beloofde land.

De route van de uittocht uit Egypte naar Kanaän.

Route: Egypte (vertrek 14e dag van 1e mnd) → Pi-HachirothSchelfzeeSurMaraElimWoestijn Sin (aankomst 15e van 2e mnd) → Rafidim → woestijn Sinaï (aankomst in de 3e mnd) → ... → Kanaän (aankomst 40 jaar na uittocht).

Om aan de macht van farao te ontkomen, moesten zij door de Schelfzee trekken. De profeet Jesaja herinnert aan het wonder van de drooglegging van de zee.
Jes 51:9  Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, Gij arm des HEEREN! ontwaak als in de verledene dagen, [als] [in] de geslachten van ouds; zijt Gij het niet, Die Rahab uitgehouwen hebt, Die den zeedraak verwond hebt? Jes 51:10  Zijt Gij het niet, Die de zee, de wateren des groten afgronds, droog gemaakt hebt? Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? (SV)
Hieruit zien wij dat het water geen laagje water was waar de Israëlieten makkelijk doorheen gingen.

Route

Over de route van de uittocht en woestijntocht bestaan verschillende opvattingen. In de volgende kaarten worden mogelijke routes aangegeven.

Uittocht uit Egypte-Wolters.jpg
Mogelijke routes van de uittocht

Nuweiba

Volgens een andere theorie gingen de Israëlieten door de rechterarm van de Rode Zee, de golf van Aqaba. Waar vond dan de doortocht plaats? Een hypothese zegt dat de Israëlieten bij Nuweiba overstaken. De afstand van de doortocht vanaf Nuweiba naar het Arabische schiereiland is 15,5 km[1]. De beide hellingen van de zeebodem aldaar zijn geschikt om het volk te laten overgaan: de bodem loopt geleidelijk af en aan de overkant weer geleidelijk op[1].

Meer informatie

Mt. Sinai Location, Mountain of Moses, Altar, Golden Calf, Exodus, Ten Commandments, Midian, Arabia. Youtube.com: HolyLandSite, 20 feb. 2021. Duur: 29 min. 15 sec. Opsomming van argumenten dat de doortocht bij Nuweiba heeft plaatsgevonden en Israël in het huidige Saoedi-Arabië heeft rondgezworven. Zaken als de berg Sinaï en de gekliefde rots worden in de video getoond. De argumenten worden in de beschrijving van de video genoemd.

Straat van Tiran

Een tweede mogelijkheid is dat het volk Israël in het noorden van de golf doortrok, een derde mogelijkheid is in het zuiden, in de straat van Tiran.[1] Tegen de laatste hypothese kan worden aangevoerd dat de hoogteverschillen daar de zeebodem ongeschikt voor de doortocht maken[1].

Uittocht uit Egypte Pi Hachirot.jpg

Kaart hierboven: mogelijke doortocht door de golf van Akaba

Datering van de uittocht

Er zijn verschillende dateringen van de uittocht gegeven. De belangrijkste zijn:

  • een 'vroege uittocht', ca. 1450 in de 18e Egyptische dynastie (ca. 1550-1307 v.C.). Volgens één mening: 1446 v.C.[2]
  • een 'late uittocht', ca. 1250 in de 19e dynastie (ca. 1307-1196 v.C.), ten tijde van farao Ramses II, bijgenaamd "de Grote".

Buitenbijbelse aanwijzingen

Voor het verblijf van de Israëlieten in Egypte en de ('late') uittocht in de tijd van farao Ramses II zijn geen buiten-Bijbelse aanwijzingen gevonden.

Uit de tijd van de 18e dynastie zijn wel zaken gevonden die op het verblijf van Israël, de tien plagen en de uittocht schijnen te wijzen:

  • tekenen van een plotselinge centralisering van de macht: van vazallen naar de farao. Dit is te verwachten uit het Bijbelse verslag van de hongersnood.
  • Semitische huizen en nederzettingen, lijsten met namen van Semitische slaven

Een verslag van de Egyptische schrijver Ipuwer doet denken aan de tijd van de tien plagen, zoals de mededeling "de rivier is bloed". Of dit verslag het verhaal van Exodus bevestigt, wordt betwist[3].

Buiten-Bijbelse aanwijzing van de nederlaag van farao in de Schelfzee is tot op heden niet gevonden. Wellicht is dat uit schaamte niet gedaan; liever vermeldde men overwinningen. Trouwens, uit de tekst van de Bijbel (Ex. 14:5v.) kun je niet opmaken dat Farao zelf is omgekomen, wel zijn leger, dat de bodem van de Scheldzee betreden had.[4]

Meer informatie

Zoeken naar bewijs - Exodus (DVD) is een filmdocumentaire vervaardigd door Tim Mahoney van Thinking Man Films. Zij handelt over buitenbijbels, archeologisch bewijsmateriaal dat het Bijbelse geschiedverhaal van de uittocht en daarmee gepaarde gaand gebeurtenissen bevestigt; de historische 'voetafdrukken' van Jozef als onderkoning, de verschuiving van rijkdom die plaatsvond in Egypte onder het bestuur van Jozef tijdens een langdurige en verwoestende hongersnood, de komst en vestiging van Jozefs uitgebreide familie in Egypte, de slavernij van het Hebreeuwse volk, de tien plagen en de catastrofe van de Schelfzee die de economie en het leger van Egypte verwoestten, waardoor de natie kwetsbaar werd voor een invasie door de Hyksos, en de verovering van Kanaän door het volk Israël onder leiding van Jozua. Oospronkelijk in 2014 verschenen in het Engels, Patterns of Evidence: The Exodus[5].

Timothy P. Mahoney, Steven Law, Patterns of Evidence: Exodus. A Filmmaker's Journey. Broadstreet Publishing, 2015. Pagina's: 392. Aanvulling op de gelijknamige documentaire. Over de sporen van de uittocht en argumenten voor een vroegere datum van de uittocht. Tijdens deze vroegere periode zijn sporen gevonden die heel goed passen bij de Bijbelse geschiedenis. Voor- en tegenstanders komen uitgebreid aan het woord.

Jennifer Guetta, De uittocht uit Egypte, Youtube.com: Geloofstoerusting, 1 sept. 2016. Duur: 49 min 22 sec. De spreekster is een archeologe, die zich tot Christus heeft bekeerd. Ze houdt geen archeologische verhandeling, maar vertelt haar bekeringsgeschiedenis, belijdt dat zij heeft meegewerkt aan het ondermijnen van de geloofwaardigheid van het verhaal van de uittocht en leert dat archeologen, die er niet bij waren toen God het volk Israël uit Egypte bevrijdde, bescheiden moeten zijn.

Zie ook

Schelfzee

Meer weten

Glen A. Fritz, The Lost Sea of the Exodus: A Modern Geographical Analysis. Uitgever: GeoTech. Tweede uitgave, 2016. Pagina's: 352. Voor een inzage in dit boek, zie Nathan Hoffman, "Patterns of Evidence" book; Youtube.com: NathanH83, 4 maart 2020.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Glen A. Fritz, The Lost Sea of the Exodus: A Modern Geographical Analysis.
  2. The Oldest Yahweh Inscription: Digging for Truth Episode 49. Youtube.com: Associates for Biblical Research, 7 april 2019.
  3. https://en.wikipedia.org/wiki/Ipuwer_Papyrus
  4. Geen aanwijzingen voor de Exodus? Weet-Magazine.nl, 15 feb. 2017.
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/Patterns_of_Evidence