Uur van de verzoeking

Uit Christipedia

Het uur van de verzoeking of uur van de beproeving, door de Heer Jezus genoemd in zijn briefje aan de christengemeente in Philadelphia, is een periode in de eindtijd waarvoor de Heer de zijnen zal bewaren.

Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (TELOS)

'Verzoeking'. Het Griekse woord vertaald door 'verzoeking' is πειρασμου, een vervoeging van πειρασμος, peirasmos, wat betekent[1]: 1) een op de proef stellen, beproeving, proef (bijvoorbeeld in Gal. 4:14), bijvoorbeeld iemands trouw, oprechtheid, standvastigheid. Het kan ook gaan om een uitwendige of inwendige verleiding tot zonde zijn. Het kan betrekking hebben op een opstandig uitdagen van God om Zijn macht of gerechtigheid te bewijzen. Het strongnummer is G3986. Welke verzoeking? Waarschijnlijk is het uur van de verzoeking de tijd dat de mensen op aarde gedwongen worden het Beest en zijn beeld te aanbidden (vgl. Opb. 14:9) op straffe van de dood.

Opb 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. Opb 13:15 En het werd hem gegeven aan het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood zouden worden. (TELOS)

Deze afgoderij is een groot kwaad in de tijd van het einde. Er wordt in Openbaring meermalen naar verwezen. De martelaren, die de afgoderij geweigerd hebben en daarom door onthoofding gedood zijn, zullen na afloop van het uur der verzoeking worden opgewekt:

Opb 20:4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (TELOS)

Voorafschaduwingen. De drie vrienden van Daniël in Babylon kwamen eertijds in een soortgelijke verzoeking. Op zeker ogenblik moest iedere onderdaan op straffe van de dood het gouden beeld van koning Nebukadnezar aanbidden. Daniels vrienden weigerden en werden daarop in een brandende oven geworpen. Maar gelukkig kwam een hemels wezen hen te hulp en bewaarde hen in de oven. Nebukadnezar zei: "Zie, ik zie vier mannen midden in het vuur vrij rondlopen! Zij hebben geen letsel en de aanblik van de vierde lijkt op [die van] een zoon van de goden." (Dan. 3:25).

In het begin van de menselijke geschiedenis is er ook een uur van verzoeking: de verzoeking en misleiding door de slang (duivel) in de hof van Eden. Hiernaar wordt impliciet verwezen in Opb. 12:9, die spreekt van de duivelse misleiding van "het hele aardrijk".

Opb 12:9  En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt; hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. (Telos)

Het einde van de menselijke geschiedenis vóór de openlijk gevestigde heerschappij van Christus is dus eveneens een 'uur van verzoeking' voor hen die op de aarde wonen.

Welke periode? Aan welke precieze periode we moeten denken, daarover bestaat verschil van inzicht:

  1. Tijd tussen opname en wederkomst. Volgens Lee Brainard slaat 'het uur van de verzoeking' op de periode tussen de ontrukking (opname) van de gemeente en de wederkomst van Christus op aarde[2].
  2. Daniëls laatste jaarweek. Volgens Hugo Bouter omvat het uur van de verzoeking de hele periode van Daniëls laatste (70e) jaarweek[3].
  3. Tijd tussen opname en 2e helft van Daniëls laatste jaarweek. Volgens Roger Liebi echter ziet 'het uur van de verzoeking' op de periode tussen de ontrukking (opname) van de gemeente en de 2e helft van de laatste jaarweek van Daniël.[4]

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. The Day of The Lord: Seven Facts Many Have Missed. Youtube.com: Soothkeep, 3 juli 2022. Vanaf 17 min. Voordracht door Lee Brainard.
  3. Hugo Bouter e.a., 'De dingen die spoedig moeten gebeuren', in: Rechtstreeks, jrg. 20, nr. 11 - november 2023.
  4. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Vanaf 30 min.