Verderver

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Verderfengel)

De verderver is een engel waarvan God zich bedient tot het voltrekken van de straf.

Synoniemen. De verderver wordt (buiten de Bijbel) ook wel verderfengel of doodsengel genoemd. Het eerste woord geeft aan dat de verderver een engel is verderf maakt. Het tweede woord geeft te kennen dat het verderf bestaat uit de dood, die teweeggebracht wordt.

De verderver doodde de eerstgeborenen van de Egyptenaren.

Ex 12:23  Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. (SV)

Heb 11:28 Door het geloof heeft hij het pascha gevierd en het sprenkelen van het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet aanraakte. (TELOS)

Ten tijde van David, die gezondigd had, maakte een engel verderf onder het volk.

2Sa 24:16  Toen nu de engel zijn hand uitstrekte over Jeruzalem, om haar te verderven, berouwde het den HEERE over dat kwaad, en Hij zeide tot den engel, die het verderf onder het volk maakte: Het is genoeg, trek uw hand nu af. De engel des HEEREN nu was bij den dorsvloer van Arauna, den Jebusiet. (SV)

De Engel van de Heer trad op als een verderfengel tegen het leger van Assyrië, dat Jeruzalem belegerde en bedreigde, en doodde 185.000 soldaten.

2Kon 19:35   Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de Engel des HEEREN uitvoer, en sloeg in het leger van Assyrie honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen. (SV)

1Co 10:10 Moppert ook niet, zoals sommigen van hen mopperden en door de verderver omkwamen. (TELOS)

Goede of kwade engel? Satan kan optreden als een verderver, zoals blijkt uit de geschiedenis van Job, maar God kan ook een goede engel uitzenden om verderf te brengen. In het laatste Bijbelboek zien wij heilige engelen optreden als uitvoerders van Gods oordelen over de wereld.