Verenigde Staten

Uit Christipedia

De Verenigde Staten tellen 306 miljoen inwoners en is daarmee qua bevolkingsomvang na China en India het derde grootste land ter wereld. Het is een economische en militaire supermacht. Er wonen relatief veel christenen.

Roze kleur: de Verenigde Staten.

Steden. De hoofdstad is Washington. De grootste steden zijn New York (8,1 miljoen inwoners), Los Angeles (3,8 miljoen), Chicago (2,8 miljoen), Houston (2 miljoen) en Philadelphia (1,5 miljoen) (jaar 2009).

Taal. De hoofdtaal is Engels (89% van de bevolking), de tweede belangrijke taal is Spaans (9,5%).

Ethnische groepen. De voornaamste ethnische groepen zijn: blanken (79,7%), hispanen of latino's (15,1%), zwarten (12,9%) en Aziaten (4,4%) (2009).

Staatsvorm: federatie

Regeringsvorm: republiek, geen zuivere democratie[1].

De grondleggers van de VS wilden een gematigde regering. Ze wilden geen zuivere democratie, maar wel een democratisch deel van de regeringsvorm: het Huis van Afgevaardigden, dat de stem van het volk vertolkt. Ze wilden evenmin een aristocratie, maar wel een aristocratisch deel (Senaat). Ze wilden geen monarchie, maar wel een monarchaal deel (president). De grondleggers schiepen deze regeringsvorm om tirannie te voorkomen, of het nu tirannie van één persoon is (dictator, koning), of van bevoorrechte weinigen (oligarchie), of van de meerderheid die de rechten van de minderheid vertrapt (zuivere democratie).

Abortus. Sinds 1973 is abortus legaal in de VS. Mississippi werd in 2012 de eerste staat die de abortuspraktijk uitbande.

Het huwelijk is minder in tel, het aantal huwelijken daalt. In de jaren zestig van de 20e eeuw was 72 procent van de volwassenen getrouwd, in 2011 51 procent. Steeds meer mensen wonen ongehuwd samen. Vaak wordt pas op latere leeftijd getrouwd. Het huwelijk is (anno 2011) voor veel Amerikanen nog altijd wel het romantisch ideaal[2].

De Verenigde Staten passen de doodstraf toe. Deze werd in 1976 heringevoerd. Het aantal doodvonnissen stond in 2011 op het laagste peil sinds 1976. Zestien staten leggen geen doodvonnissen (meer) op (stand 2011).

Holluwood is de hoofdstad van de filmproductieindustrie. In deze industrie domineert een liberale moraal en agenda[3].

De VS hebben een grote staatsschuld (2011). China is het land dat het meest belegd in de Amerikaanse staatsschuld (2011), Japan is tweede.

De belangrijkste christelijke universiteit in de VS is de Liberty universiteit, waaraan ongeveer 12.000 studenten studeren (anno 2010). Het onderwijs gaat ervan uit dat de aarde betrekkelijk jong is en de wereld 6000 jaar geleden in één week geschapen is.

Geestelijk leven

Bijna 60 procent van de Amerikanen zegt dat religie of spiritualiteit een belangrijke rol in hun leven speelt (2012). Ze zijn daarmee veel religieuzer dan Europanen. Maar ze worden wel steeds minder religieus. In 2007-2011 nam het aantal ongelovige Amerikanen toe tot bijna 20 procent. In 1972 was dat zeven procent[4].

Het aantal christenen neemt naar verhouding af. In 1990 vormden zij 86% van de volwassen bevolking, in 2001: 77 procent, in 2008: 76 procent.

Een kwart van de bevolking behoort (in 2007) tot de Rooms-Katholieke kerk, die daarmee het grootste kerkgenootschap is.

Het aantal protestanten nam af van 17 procent in 2001 tot 12,9 procent in 2008[5]. Bijna 39% van de protestanten beschouwt zichzelf als wedergeboren of evangelisch christen (2008).

De Southern Baptist Convention is met 16,3 miljoen leden (in 2004) de grootste protestantse kerk in de VS en 's werelds grootste baptistenkerk. Het is merendeels een behoudende kerk.

De Verenigde Methodistische Kerk (Eng. United Methodist Church) is met 8 miljoen leden in de VS en Canada (anno 2007) het derde grootste kerkgenootschap in de VS en de op een na grootste protestantse kerk in de VS. De kerk gaat terug op de opwekkingsbeweging van John en Charles Wesley. De kerk wijst homoseksueel verkeer af als in strijd met de christelijke leer.

De Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) is de grootste protestantse ker van reformatorische signatuur en de zevende grootste christelijke kerk in de VS. Het kerkgenootschap telt 4,7 miljoen leden en 10.000 gemeenten (2009). In 2009 besloot de kerk dat praktiserende homo's en lesbiennes dominee mogen worden, mits ze een vaste relatie hebben[6]. De openstelling van de kerkelijke ambten voor homo's leidde in 2010 tot een afscheiding van 18 Lutherse kerken, die een nieuw kerkgenootschap oprichtten, de Noord Amerikaanse Lutherse Kerk (NALC)[7].

De Lutherse Kerk-Missouri Synode, het op één na grootste Lutherse kerkgenootschap in de VS, telt 2,4 miljoen leden (2009). Deze kerk houdt vast aan de bijbelse en traditionele christelijke zienswijze aangaande menselijke seksualiteit.  

De Episcopaalse Kerk, de Amerikaanse lidkerk van de anglicaanse kerkfamilie, telt 2,1 miljoen leden. De kerk is zeer vrijzinnig en ligt onder vuur, vooral inzake homoseksualiteit. In 2003 was zij de eerste Anglicaanse lidkerk die een openlijk homoseksuele bisschop aanstelde, in 2010 benoemde zij als eerste een openlijk lesbische hulpbisschop[8]. De kerk heeft een orthodoxe vleugel, waarvan een deel zich heeft afgesplitst in een alternatieve kerkprovincie, de Anglicaanse Kerk van Noord-Amerika. Een aanzienlijke stroming van jongere vrijzinnigen is ethisch vrijzinnig (gelijke rechten voor homo's in de kerk, bijvoorbeeld) maar wil op andere punten binnen de orthodoxe traditie blijven.[9]

De Presbyteriaanse Kerk in de VS (PCUSA) is een protestants kerkgenootschap dat ruim 2 miljoen leden telt (2011). Het kerkgenootschap zij niet te verwarren met de kleinere en behoudender Presbyterian Church in America (PCA). Sinds 2011 mogen in de PCUSA openlijk homoseksuele mannen en vrouwen gewijd worden tot ouderling, diaken of predikant. Ruim 30 jaar werd er in het kerkgenootschap gediscussieerd over dit onderwerp en was er een tweestrijd tussen progressieven en conservatieven, waardoor veel orthodoxe gelovigen het kerkgenootschap verlieten. Veel regionale afdelingen waren tegen het besluit om kerkelijke ambten open te stellen voor praktiserende homo's. Begin 2011 het binnenkerkelijke genootschap Fellowship of Presbyterians opgericht. Volgens dit genootschap verkeert de Presbyteriaanse Kerk al 45 jaar lang in staat van verval. Het genootschap probeert het tij te keren.

De United Church of Christ is een kerkgenootschap van bijna 6000 plaatselijke kerken met in totaal ongeveer 1,2 miljoen leden (anno 2011). In 2011 schrapte de generale synode van het vrijzinnige kerkverband in de kerkorde de bewoording 'God de Vader' en verving deze door 'de Drie-Enige God'. De kerk wil het spreken over God sekseneutraal maken.  

Van de bevolking is 1,7% Joods (2009). De VS heeft de grootste Joodse gemeenschap buiten Israël.

Er wonen 6 tot 7 miljoen moslims in de VS (2009)[10].

"Ongeveer 12 procent van de Amerikanen zegt in een hogere macht te geloven, maar niet in een persoonlijke God. Sinds 1990 is er een lichte groei - van 1,2 procent- te bespeuren in het aantal mensen dat aansluiting zoekt bij nieuwe religieuze bewegingen zoals Scientology, Wicca en Santeria (afkomstig uit het Caribisch gebied)."[5]

De snelst groeiende 'religie' in Amerika is hekserij (wicca).

De atheisten nemen in aantal toe. In 1990 zei 8,2 procent van de ondervraagden ongelovig te zijn, in 2001: 14,2 procent, in 2008: 15 procent[5].

Meer informatie

The Decline of Mainline Churches in America (2023). Youtube.com: Ready to Harvest, 6 mei 2023. Duur: 21 min. 4 sec. Over de vermindering van de grote Amerikaanse kerken en de oorzaken daarvan; ook worden kerken vermeld die in getal vermeerderen.

Varia

In de VS zijn bijna 5000 ziekenhuizen. 13% hebben een Rooms-katholieke identiteit. Deze bieden gezondheidszorg aan 1 op de 6 Amerikanen die in een ziekenhuis worden opgenomen (anno 2009).

De VS zijn een springader van onreinheid. Californië is de zetel van de Hollywood filmindustrie, die de wereld zedelijk en geestelijk verontreinigt. Californië is ook een centrum van productie van pornografie.

In 1973 werd abortus wettelijk toegestaan, na een beslissing in de zaak ‘Roe vs. Wade’. In dat jaar oordeelde het Hooggerechtshof dat de meeste wetten die de praktijk van abortus verbieden of beperken ongrondwettelijk waren. Volgens de uitspraak ligt het ‘recht op abortus’ besloten in het grondwettelijke ‘recht op privacy’. Conservatieven in de VS hopen dat de beslissing mettertijd ongedaan gemaakt wordt.

Van 1973 tot 2011 zijn ongeveer 50 miljoen ongeborenen door abortus omgebracht. Republikeinen zijn meer tegen abortus dan democraten. In 1984 voerde de Republikeinse president Ronald Reagan een verbod in op subsidie aan abortusklinieken en -organisaties in het buitenland. Door de Democraten werd het vervolgens afgeschaft. In 2000 werd het verbod door de Republikeinse president George Bush weer in het leven geroepen. In 2009 werd door democratische president Barack Obama het verbod weer opgeheven. Een uitspraak van Obama: "Als mijn dochters een fout begaan, wil ik niet dat ze gestraft worden met een baby."

Buitenlandse betrekkingen

Zending. De gemeente van Christus in VS heeft veel zendelingen uitgezonden in de wereld, die het evangelie verkondigen. Zij heeft veel goede Bijbelleraars voortgebracht.

Onreinheid. De VS zijn ook een springader van onreinheid, die andere landen instroomt en de wereld zedelijk en geestelijk verontreinigt.

Economische grootmacht. In de wereldeconomie vormen de VS een economische grootmacht. Ze staan op de derde plaats van landen met de grootste uitvoer (2009).

Bondgenoot. De VS zijn de belangrijkste militaire bondgenoot in de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Zij hebben in de Tweede Wereldoorlog gestreden voor de bevrijding van Europa. Jonge Amerikanen zijn ver van huis gesneuveld op Nederlandse bodem.

Israël. De VS waren het eerste land ter wereld dat in 1948, toen de staat Israël werd gesticht in het historische thuisland van de Joden, de nieuwe staat erkende. De VS is een grote vriend van Israël, ja, de 'sterkste' vriend. Beide staten hebben gemeenschappelijke waarden en belangen. De VS zetten zich in voor de veiligheid van Israël. Zij willen met Israël samenwerken aan een toekomst van vrede, veiligheid en waardigheid voor de volken in de regio. In de VS wonen relatief veel Joden. Ook wonen er veel christenen die Israël een warm hart toedragen.

De VS zoekt de oplossing van het Palestijns-Israëlisch conflict in het naast elkaar bestaan van een Israelische èn Palestijnse staat ('twee-staten-oplossing)', gebaseerd op de grenzen van 1967. Volgens de VS (2011) dienen de Palestijnen het bestaansrecht van Israel te erkennen en geweld tegen dat land af te zweren.

In de VS is de Christians United for Israël (CUFI), in 2006 gesticht door John Hagee, de grootste pro-Israël organisatie, ze telt meer dan 4,3 miljoen leden (anno 2018).

Moslimwereld. Met betrekking tot de moslimwereld streefde de VS met president Obama 'naar een nieuwe manier van benaderen, gebaseerd op wederzijds belang en wederzijds respect.'

Geschiedenis

Een enkele notitie om te beginnen:

1775-1783. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog: de oorlog tussen de koloniën en Groot-Brittannië. Na de oorlog wordt Amerika een democratische rupbliek, gebaseerd op denkbeelden van de Verlichting en van het christendom.

1920. Vrouwen krijgen stemrecht.

1968. Op 5 juni wordt de politicus Robert F. Kennedy neergeschoten in een hotel in Los Angeles. Een dag later overlijdt hij. Bijna vijf jaar eerder was zijn oudere broer, president John F. Kennedy, ook doodgeschoten.

Toekomst

In de Bijbelse voorzeggingen vinden wij geen duidelijke verwijzing naar de huidige supermacht (anno 2020) Verenigde Staten. Wanneer Israël door de internationale coalitie onder leiding van Gog zal worden aangevallen, schieten de VS Israël niet te hulp. Een verklaring zegt dat de VS zedelijk verder in verval raken en daardoor op het wereldtoneel geen rol van betekenis meer zullen spelen.

Een andere verklaring heeft dat de vele wedergeboren burgers van de VS zullen worden weggerukt, hetgeen de VS aanzienlijk zal verzwakken[11]. Onder de leidinggevenden in de VS zijn veel christenen.

Weer een andere verklaring[12] is dat de VS met de andere landen van Noord- en Zuid-Amerika na het blazen van de 1e bazuin (Opb. 8) door een plasmawolk zullen worden getroffen, die vernietigende gevolgen heeft: de beide continenten zullen verbranden.

Weer een andere verklaring zegt dat de VS behoren tot "de jonge leeuwen van Tarsis", die slechts protesteren als Gog Israël binnenvalt.
Eze 38:13  Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, om roof te roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een groten buit te buiten? (SV)
Mogelijk zullen de VS deel uitmaken van de volken die tegen Jeruzalem zullen aankomen[11].
Zac 14:2  Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. (SV)

Meer informatie

Over de toekomst van de VS, in oplopende volgorde van publicatiedatum:

Boeken

Thomas J. Hughes, America In the New World Order. Uitgever: UET, 2016. Pagina's: 104.

Thomas J. Hughes, Tom Gilbreath, America's Coming Judgment: Where is Our Hope? Uitgever: UET, 2017. Pagina's: 266. Over het geestelijke en zedelijke verval van de VS.Mark Hitchcock, The Late Great United States. What Bible Prophecy Reveals About America's Last Days. Uitgever: Multnomah, herziene en uitgebreide versie 2010.

Video's

Why is America not mentioned in end-time prophecy in the Bible? Youtube.com: John Ankerberg Show, 21 nov. 2012. Duur: 1 min. 24 sec. Mening van Jimmy DeYoung, die te gast is bij John Ankerberg.

Bill Salus, The Biblical Indictment of America (Article). Prophecydepotministries.net, 17 mei 2016. Over het geestelijke en zedelijke neergang van de VS. Bill Salus: America's Spiritual Indictment. Youtube.com: Prophecy Watchers, 20 mei 2016. Duur: 28 min. 30 sec. Over het geestelijke en zedelijke verval van de VS.

Bill Salus: Why America Will Fall From Superpower Status, Part 1. Youtube.com: Prophecy Watchers, 21 jan. 2021. Duur: 24 min. 33 sec. Over het geestelijke en zedelijke neergang van de VS.

Bill Salus: Why America Will Fall From Superpower Status, Part 2. Youtube.com: Prophecy Watchers, 22 jan. 2021. Duur: 41 min. 35 sec. De auteur betoogt dat de VS de in Ez. 38:13 genoemde 'jonge leeuwen' van Tarsis zijn.

Middle East Update: America is leaving the Middle East. Youtube.com: Behold Israel with Amir Tsarfati, 5 mei 2021. Christelijke politieke analyse van de terugtrekking van de VS uit het Midden-Oosten. Vanaf 21 min 11 sec.

Voetnoten

 1. The Difference Between a Democracy and a Republic. Youtube.com: PragerU, 6 okt. 2021. Duur: 5 min. 54 sec. Robert George, hoogleraar Jurisprudentie aan Princeton University, verklaart waarom de VS geen zuivere democratie hebben.
 2. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 15 dec. 2011.
 3. Alison Matheson, Primetime Propaganda: How the Left Pushes a Liberal Agenda in Hollywood. ChristianPost.com, 3 juni 2011.
 4. Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht van 10 okt. 2012.
 5. 5,0 5,1 5,2 Nieuwsartikel "Sterke groei atheisme Amerika", op: Cip.nl, maart 2009.
 6. Nieuwsartikel Kerk VS laat homo's dominee worden, op NOS.nl, op 22 aug. 2009
 7. Nieuwsartikel Lutherse breuk is een feit, op Kerknieuws.nl dd. 30 aug. 2010
 8. Nieuwartikel US Church approves the first openly lesbian bishop, op Christian.org.uk dd. 25 maart 2010
 9. Zie Jongere vrijzinningen trekken grens in VS, artikel op ND.nl dd. 12 juni 2009
 10. Meer informatie over de groei van het aantal moslims in de VS: Engelstalig artikel Muslims in America op RiseOfIslam.com)
 11. 11,0 11,1 Why is America not mentioned in end-time prophecy in the Bible? Youtube.com: John Ankerberg Show, 21 nov. 2012. Duur: 1 min. 24 sec. Mening van Jimmy DeYoung, die te gast is bij John Ankerberg.
 12. Brend Miller, Sr.: Decoding the Future - Part 2. Youtube.com: Prophecy in the News, 4 maart 2016.