Verleiden

Uit Christipedia

Verleiden betekent 1. van de rechte weg leiden in figuurlijke zin, 2. al of niet door beloften tot geslachtsgemeenschap overhalen

Ad 1. Door overreding of voorspiegeling kan iemand van de rechte weg worden afgeleid, tot iets onbetamelijks of verderfelijks worden geleid[1]. Een gelovige kan door kwaad gezelschap worden verleid. Een meisje kan door schone beloften, door geschenken worden verleid, zoals door zgn. loverboys gebeurd.

Jes. 3:12 O Mijn volk! die u leiden, verleiden u (SV)

In oneigenlijk zin gebruikt betekent verleiden: verlokken. Voorbeeldzin: "door het mooie weer liet ik mij verleiden uit te gaan". Reclame wil ons verleiden een product te kopen.

Ad 2. Een meisje kan door schone beloften tot seksueel contact worden verleid. Een man kan door de bekoorlijkheden van een overspeelster worden verleid.

Naastgelegen begrippen. Misleiden is opzettelijk afleiden van de rechte weg[1]. Verlokken is door middel van lokaas tot iets kwaads leiden[1].

Bijbelvertalingen verschillen in de keuze voor verleiden of misleiden. Voorbeeld:

Mt 24:5  Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. (SV)

Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. (NBG51)

Mt 24:5  Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden. (HSV)

Mt 24:5  Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. (Telos)

Oorsprong

De wereld is vol verleidingen. De oorsprong ligt bij Satan. De zondeval werd uitgelokt door verleiding. Deze kwam van Satan.

2Co 11:3  Maar ik vrees dat wellicht, zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, uw gedachten bedorven en afgeweken zijn van de eenvoudigheid en de reinheid jegens Christus. (Telos)

Verleiding gaat dikwijls gepaard met leugen. Satan wordt genoemd 'de vader der leugen' (Joh. 8:44).

Verleidingen en verleiders

Jozef werd verleid door de vrouw van zijn heer Potifas. Hij weerstond de verleiding en ontvluchtte haar (Gen. 39:7-12).

1Co 6:18  Ontvlucht de hoererij! Elke zonde die een mens doet, gaat buiten het lichaam om, maar wie hoereert, zondigt tegen zijn eigen lichaam. (Telos)

2Ti 2:22  Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit een rein hart. (Telos)

Wat maakte dat Jozef niet zwichtte voor de verleiding? Hij leefde voor Gods aangezicht, hij wandelde met God, en beschouwde de ontucht als zonde, ja, een grote zonde.

Behalve leven met God is, met het oog op verleidingen, ook het vasthouden aan Zijn woord belangrijk. Gods woord, geborgen in ons hart, bewaart ons voor zonde en motiveert ons 'nee' te zeggen tegen een verleiding.

Ps 119:11 Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige. (NBG51)

Hierin is de Heer Jezus ons grote voorbeeld. Toen de verzoeker, Satan, hem verzocht, pareert Hij meermalen met Gods geschreven woord: "Er staat geschreven" (Matth. 4). In deze verzoekingen zien wij hoe Satan inhaakt op iemands behoeften. Zo had Jezus honger en Satan daagt Hem uit om broden te maken uit stenen. Satan haakt ook aan op iemands stand en tracht op grond daarvan te verleiden: "Indien u Gods Zoon bent..." Satan daagde Jezus uit om zijn goddelijk zoonschap te bewijzen. Verder kan Satan ook de Bijbel gebruiken om iemand te verleiden die Bijbelvast is.

In de dagen Johannes waren er vele verleiders.

2Jo 1:7  Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (Telos)

Leiders kunnen verleiders zijn.

Jes 3:12  De tyrannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg. (NBG51)

Ook profeten kunnen verleiders zijn.

Mic 3:5  Zo zegt de HERE aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: (NBG51)

De Heer Jezus werd volkomen onterecht voor een verleider gehouden.

Mt 27:63  en zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd dat deze verleider, toen Hij nog leefde, heeft gezegd: Na drie dagen word Ik opgewekt. (Telos)

'De verleider' is de antichrist, die in de toekomst zal optreden.

2Jo 1:7  Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist. (Telos)

Meer informatie

Th. Niemeijer, Geestelijke verleiding in de eindtijd. Pagina's: 96. Over onder meer theologische, maartschappelijke, morele, godsdienstige, wetenschappelijke, occulte verleidingen, die tot ons komen in verschijnselen als Bijbelkritiek, feminisme, porno, ongezonde geestdrijverij, mindfulness. Hoe wij ons hebben te houden tegenover die verleidingen.

Koningkerk Haarlem | 12 - 10 - 2022 | Bijbelstudie | Theo Niemeijer. Youtube.com: Koningkerk Haarlem, 12 okt. 2022. Duur: 1 uur 47 min. Seminar van THeo Nieumeijer over geestelijke (inz. theologische) verleiding in de eindtijd. Hij staat uitvoerig stil bij de verleiding van Eva door Satan.

Koningkerk Haarlem | 26 - 10 - 2022 | Bijbelstudie | Theo Niemeijer. Youtube.com: Koningkerk Haarlem, 26 okt. 2022. Duur: 1 uur 54 min. Seminar van THeo Nieumeijer over geestelijke verleiding in de eindtijd. In deze voordracht behandelt hij Bijbelkritiek, maatschappelijke en culturele verleidingen.

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 Gerbrand Bruining, Nederduitsche synonymen. Eerste deel. Amsterdam: H. Moolenijzer, 1836. Blz. 325