Verloren gegane boeken

Uit Christipedia
De Bijbel verwijst naar boeken die zelf geen deel van de bijbel zijn geworden en verloren zijn gegaan. Enkele aangehaalde Schriftplaatsen ter illustratie:
2 Kron. 13:22 Het overige nu der geschiedenissen van Abia, zo zijn wegen als zijn woorden, zijn beschreven in de historie van den profeet Iddo. (SV)
2Kr 33:18  Het overige nu der geschiedenissen van Manasse, en zijn gebed tot zijn God, ook de woorden der zieners, die tot hem gesproken hebben in den Naam van den HEERE, den God Israëls, ziet, die zijn in de geschiedenissen der koningen van Israël; 2Kr 33:19  En zijn gebed, en hoe God Zich van hem heeft laten verbidden, ook al zijn zonde, en zijn overtreding, en de plaatsen, waarop hij hoogten gebouwd, en bossen en gesneden beelden gesteld heeft, eer hij vernederd werd, ziet, dat is beschreven in de woorden der zieners. (SV)
Men spreekt van 'verloren gegane boeken'. Het gaat om:
 • 'het boek van de oorlogen des Heren' (Num. 21:14);
 • 'het boek des Oprechten' (Jozua 10:13; 2 Sam. 1:18);
 • 'het boek der geschiedenissen van Salomo' (1 Kon. 11:41);
 • 'de geschiedenis van de ziener Samuël' (1 Kron. 29:29);
 • 'de geschiedenis van de profeet Nathan' (1 Kron. 29:29, 2 Kron. 9:29);
 • 'de geschiedenis van de ziener Gad' (1 Kron. 29:29);
 • 'de profetie van de Siloniet Ahia' (2 Kron. 9:29);
 • 'gezichten van de ziener Jedi' (2 Kron. 9:29);
 • 'de historie van de profeet Iddo' (2 Kron. 13:22);
 • 'de historie van het boek der Koningen ( 2 Kronieken 24:27)'[1];
 • 'de woorden van de zieners' (2 Kron. 33:18).
 • Een brondocument van het boek Esther (Est. 9:22)[2].

Het wetboek van Mozes

'Het wetboek van Mozes' (het boek van de wet des Heren, gegeven door de hand van Mozes), genoemd in 2 Koningen 14:6 'het wetboek van Mozes'; 2 Kronieken 34:15 'het wetboek' en Jozua 8:31 'het wetboek van Mozes'), verwijst niet naar een verloren gegaan boek, maar naar de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium).

2Kon 14:6  Doch de kinderen der doodslagers doodde hij niet; gelijk geschreven is in het wetboek van Mozes, waar de HEERE geboden heeft, zeggende: De vaders zullen voor de kinderen niet gedood worden, en de kinderen zullen voor de vaders niet gedood worden; maar een ieder zal om zijn zonde gedood worden. (SV)
'Het boek van Mozes' was bekend in de dagen van Jezus.
Mr 12:26  Wat nu de doden betreft, dat zij worden opgewekt, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak en zei: ‘Ik ben de God van Abraham en de God van Izaak en de God van Jakob’? (Telos)

Voetnoten

 1. Dit schijnt een verwijzing naar de boeken 1 Koningen en 2 Koningen te zijn. Zie echter 2 Kronieken/Hoofdstuk 24 voor een verhandeling over de verwijzing in ver 27.
 2. "Uit dit boek heeft de vervaardiger van ons boek Esther waarschijnlijk als uit een geloofwaardig en gelijktijdig geschrift geput", aldus Karl August Dächsel. De vervaardiger heeft waarschijnlijk ook geput uit "het boek der kronieken der koningen van Medië en Perzië" (Esth. 10:2).