Vernederen

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vernederen is in aanzien of macht verlagen, klein maken, oneer aandoen, met geringschatting behandelen[1]. Dit gebeurde aan Jezus Christus en dit gebeurt tot op vandaag aan zijn volgelingen.

Synoniemen. Gelijk of bijna gelijk in betekenis zijn: kleineren, verlagen, krenken. Vernederen kan met minachting gepaard gaan. Iemand minachten is op hem of haar neerzien. Iemand krenken is hem of haar beschadigen en/of kwetsen, beledigen.

Antoniemen. Woorden met een tegenovergestelde betekenis zijn verhogen, verheffen.

God vernedert

1Sa 2:7  De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij. (SV)

Ps 75:7  (75-8) Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen. (SV)

Hij vernedert de hoge ogen, de hoogmoedigen.

Ps 18:27  (18-28) Want Gij verlost het bedrukte volk, maar de hoge ogen vernedert Gij. (SV)

Jes 26:5  Want Hij buigt de hooggezetenen neder, de verheven stad; Hij vernedert ze, Hij vernedert ze tot de aarde toe, Hij doet ze tot aan het stof reiken. (SV)

Lu 14:11  Want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd; en die zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Telos)

Lu 18:14  Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander; want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Telos)

Ook de goddelozen vernedert Hij:

Ps 147:6  De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe. (SV)

Mensen vernederen

Boden van koning David, gezonden tot vertroosting van de Ammonietische vorst Hanun, werden door deze vernederd en te schande gemaakt. <

blockquote>1Kr 19:4 Daarop nam Hanun de dienaren van David, schoor hen en sneed hun kleren halverwege af, tot aan de heupen, en liet hen gaan. 1Kr 19:5 Zij gingen [op weg]. Toen men David over de mannen vertelde, stuurde hij hun [boden] tegemoet, want deze mannen waren zeer te schande gemaakt. De koning zei: Blijf in Jericho tot uw baard [weer] aangegroeid is en kom [dan] terug. (HSV)

Vernedering van de Heiland. De Heer Jezus, de koning der Joden, werd diep vernederd door de Romeinse soldaten. Ze dreven de spot met hem, plaatsten een doornenkroon op zijn hoofd, mishandelden hem. Aan deze vernedering heeft Hij zichzelf vrijwillig blootgesteld en onderworpen. In de hof van Gethsémané trad hij haar doelbewust tegemoet, toen zijn arrestatie aanbrak.

Vernedering van Zijn volgelingen. Vernedering en krenking is ook het deel van Zijn volgelingen in deze wereld.

Lu 6:22 Gelukkig bent u wanneer de mensen u haten en wanneer zij u uitstoten en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen. (TELOS)

De apostel Paulus schreef in de gevangenis:

Flp 4:12  Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. (Telos)

Vernedering in India.jpg
Voorganger kaalgeschoren 

In India hebben leden van een radicale hindoegroepering een voorganger voor de helft kaalgeschoren. Dit gebeurde eind januari in de deelstaat Uttar Pradesh. 
Zo’n 200 leden van de radicale hindoegroepering Bajrang Dal sleurden Awdhesh uit zijn huis. Ze schoren de helft van zijn hoofdhaar, snor en wenkbrauwen af. Daarna werd Awdhesh op een ezel gezet en door de straten gereden. 
"Ze schreeuwden 'Dood hem, hak hem in stukken'. Ik bleef bidden tijdens deze beproeving", aldus Awdhesh. "Ik dank God dat ik heb geleden. Ik ben dankbaar voor dit voorrecht." 
Volgens de hindoes zou de voorganger iemand gedwongen hebben zich tot het christendom te bekeren. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK), 5 feb. 2016

1Th 2:14 Want u, broeders, bent navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn in Christus Jezus, omdat ook u van uw eigen landgenoten hetzelfde hebt gelden zoals ook zij van de Joden, (TELOS)

Zichzelf vernederen

Wij mensen hebben de neiging onszelf te verheffen; hoogmoed komt makkelijk in ons hart. Bij hoogmoed is het goed deze af te leggen en onszelf voor de Heer te vernederen.

Lu 14:11  Want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd; en die zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Telos)

Lu 18:14  Ik zeg u: deze ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling met de ander; want ieder die zichzelf verhoogt, zal worden vernederd, maar wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. (Telos)

Jak 4:10  Vernedert u voor de Heer en Hij zal u verhogen. (Telos)

1Pe 5:6  Vernedert u dus onder de krachtige hand van God, opdat Hij u verhoogt op zijn tijd, (Telos)

Tegen de koning van Juda en zijn gemalin moest gezegd wordt: 'Vernedert u'.

Jer 13:18  Zeg tot den koning en tot de koningin: Vernedert u, zet u neder; want uw ganse hoofdsieraad, de kroon uwer heerlijkheid, is nedergedaald. (SV)

Wie zich voor een ander vernedert, doet dat niet altijd in ootmoed. Het kan ook slechts een erkenning van diens meerderheid zijn, zoals overwonnenen zich vernederen voor de overwinnaar, opdat zij in leven blijven.

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000. Het online woordenboek van Van Dale op VanDale.nl zegt: 'met minachting behandelen; krenken'; geraadpleegd 13 feb. 2016