Versterken

Uit Christipedia

Versterken heeft de volgende betekenissen[1]:

  1. sterker, krachtiger maken. "Door oefening de spieren versterken".
  2. met betrekking tot een legerplaats, een stad, een stelling: van vestingwerken voorzien. Synoniem: fortificeren.
  3. talrijker maken. "Versterkt de wacht" (Jer. 51:12). "Een leger versterken": de gevechtskracht ervan verhogen.
  4. iets met of door een eed versterken: bekrachtigen
  5. krachtiger, intenser maken. "Het geluid versterken". "Dat versterkt nog de indruk van onoprechtheid". "de kleur, de uitdrukking, het accent versterken": meer doen uitkomen, zwaarder maken

Tegendeel. Versterken heeft als tegendeel: verzwakken.

Figuurlijke betekenis. Versterken heeft in Jes. 35:3 en op vele plaatsen elders in de Schrift een overdrachtelijke, figuurlijke betekenis.
Jes 35:3 Versterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. (SV)
Wat van mensen versterkt wordt. In het Nieuwe Testament heeft versterken van mensen betrekking op de ziel (Hand. 14:22), de innerlijke mens, het hart (1 Thess. 3:12).
Hnd 14:22 en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. (TELOS)
1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (TELOS)
Wie versterkt wie. God versterkt zijn kinderen.
1Pe 5:10  De God nu van alle genade, die u heeft geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij zal u, nadat u een korte tijd geleden hebt, volmaken, bevestigen, versterken, grondvesten. (TELOS)
Gods kinderen kunnen elkaar versterken. Paulus en Barnabas versterkten de zielen van de discipelen.
Hnd 14:22 en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Hnd 14:23 Nadat zij nu voor hen in elke gemeente oudsten hadden gekozen, baden zij met vasten en droegen hen op aan de Heer in Wie zij hadden geloofd. (TELOS)
Judas en Silas versterkten de broeders.
Hnd 15:32  En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroostten de broeders met vele woorden en versterkten hen. (TELOS)
Paulus versterkte de gemeenten op zijn zendingsreizen.
Hnd 15:41  En hij ging Syrie en Cilicie door en versterkte de gemeenten. (TELOS)
Zelfs wordt van hem gezegd dat hij alle discipelen versterkte:
Hnd 18:23  En nadat hij daar enige tijd had doorgebracht, ging hij weg en doorreisde achtereenvolgens het land van Galatie en Frygie en versterkte alle discipelen. (TELOS)
Timotheüs werd gezonden om de discipelen in Thessalonika te versterken.
1Th 3:2  en zonden wij Timotheus, onze broeder en Gods medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof; 1Th 3:3  opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. (Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn; 1Th 3:4  immers, toen wij bij u waren, zeiden wij u van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals het ook is gebeurd, en u weet het.) (TELOS)
Liefde versterkt. Liefde kan de naaste versterken.
1Th 3:12 Maar u moge de Heer doen toenemen en overvloedig zijn in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij tot u; 1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. 1Th 4:1 Overigens nu, broeders, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus Christus, dat, zoals u van ons hebt ontvangen hoe u moet wandelen en God behagen, zoals u ook wandelt, u daarin nog meer zult toenemen. (TELOS)
Troost en vermaning versterken. Troost en vermaning kunnen de naaste versterken.
Hnd 14:22 en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Hnd 14:23 Nadat zij nu voor hen in elke gemeente oudsten hadden gekozen, baden zij met vasten en droegen hen op aan de Heer in Wie zij hadden geloofd. (TELOS)
Hnd 15:32  En Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, vertroostten de broeders met vele woorden en versterkten hen. (TELOS)
1Th 3:2  en zonden wij Timotheus, onze broeder en Gods medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en te vermanen aangaande uw geloof; 1Th 3:3  opdat niemand wankelt in deze verdrukkingen. (Want zelf weet u dat wij daartoe bestemd zijn; 1Th 3:4  immers, toen wij bij u waren, zeiden wij u van tevoren dat wij verdrukt zouden worden, zoals het ook is gebeurd, en u weet het.) (TELOS)

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.