Vervolgen betekent volgens het online woordenboek van Van Dale

  1. doorgaan met; voortzetten
  2. achternazitten
  3. in rechte aanklagen: iem gerechtelijk ~

Vervolgen van christenen is hen vijandig volgen, achternazitten, volgen met het oogmerk hen te straffen. “Ver zet aan volgen iets vijandelijks bij” (Gerbrand Bruining)[1].

Vervolging is niet hetzelfde als verdrukking. Vervolging is een vorm van verdrukking als de vervolgde weet heeft van de vervolging. Iemand kan verdrukt worden zonder vervolgd te worden.

Jezus vervolgd. Toen hij nog kind was, vluchtten zijn ouders met hem naar Egypte, omdat Herodes hem wilde ombrengen. Als volwassene werd de Heer ook vervolgd:

Joh 5:16  En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat Hij deze dingen op sabbat deed. Joh 5:17  Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook. Joh 5:18  Daarom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook God zijn eigen Vader noemde, zodat Hij Zich aan God gelijk maakte. (Telos)

Joh 8:59  Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging uit de tempel. (Telos)

Joh 10:39 Zij trachtten dan opnieuw Hem te grijpen, en Hij ontkwam uit hun hand. (Telos)

Joh 11:54  Jezus dan wandelde niet meer vrijuit onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraim heette, en bleef daar met de discipelen. (...) Joh 11:57 De overpriesters nu en de farizeeën hadden bevelen gegeven dat, als iemand wist waar Hij was, hij het te kennen zou geven, opdat zij Hem zouden grijpen. (Telos)

Saulus vervolgt. Een vervolger was Saulus, de latere apostel Paulus.

Hnd 9:1 Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hogepriester Hnd 9:2 en vroeg hem om brieven naar Damaskus, voor de synagogen, om, als hij er vond die van de Weg waren, zowel mannen als vrouwen geboeid naar Jeruzalem te brengen. (TELOS)

1Ti 1:12  Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft,  1Ti 1:13  mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof;  1Ti 1:14  en de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is. (Telos)

Dat Saulus de heiligen vervolgde en daarmee hun Meester zelf, blijkt uit de woorden van Jezus:

Hnd 26:14 En toen wij allen op de grond vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolg je Mij? Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan. Hnd 26:15 En ik zei: Wie bent U, Heer? En de Heer zei: Ik ben Jezus die jij vervolgt. (TELOS)

Over de vervolging van christenen, zie het hoofdartikel Vervolging van christenen.

Houding tegenover vervolger(s)

Mt 5:44  Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen, (Telos)

Ro 12:14 Zegent wie u vervolgen; zegent en vervloekt niet. (Telos)

Jezus bewees de onwetende vervolger Saulus barmhartigheid:

1Ti 1:12  Ik dank Christus Jezus, onze Heer, die mij kracht gegeven heeft, dat Hij mij trouw heeft geacht, daar Hij mij in de bediening gesteld heeft,  1Ti 1:13  mij die vroeger een lasteraar, een vervolger en een smader was; maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het onwetend heb gedaan, in ongeloof;  1Ti 1:14  en de genade van onze Heer is meer dan overvloedig geweest met geloof en liefde, die in Christus Jezus is. (Telos)

Mt 5:11  Gelukkig bent u wanneer zij u smaden en vervolgen en liegend allerlei kwaad van u spreken ter wille van Mij. (Telos)

Zie ook

Vervolging van christenen

Voetnoten

  1. Gerbrand Bruining, Nederduitsche synonymen: of woorden, die elkanderen somwijlen vervangen kunnen, doch somwijlen niet, taalkundig, en ten deele ook etymologisch, behandeld, Volume 2 (Google eBook), 1836, blz. 66 Internetadres: http://books.google.com/books?id=q5QIAAAAIAAJ