Voorspraak

Uit Christipedia

Een voorspraak is een verdediger, iemand die de zaak van een ander op zich neemt, hem te hulp komt en in het gericht bijstaat. Zowel de Heer Jezus als de Heilige Geest zijn onze voorspraak bij de Vader.

Een voorspraak spreekt ter verdediging of ten gunste van iemand of iets; hij verdedigt, bepleit, behartigt iemands belangen; hij komt op of pleit voor iemand of iets; voorspreker; pleitbezorger, verdediger. 

Grieks: Parakletos. Het Griekse woord in het Nieuwe Testament vertaald door ‘voorspraak’ is ‘parakletos’ (vernederlandst: “parakleet”), dat “erbij geroepene” betekent: iemand die erbij geroepen is om bijstand te verlenen. Het Latijnse woord “advocatus” (Ned. “advocaat”) betekent eveneens “erbij geroepene”. Het Griekse woord ‘parakletos’ komt in het Nieuwe Testament alleen voor in de geschriften van Johannes.

Het Latijnse woord "intercessor" betekent: middelaar, iemand die tussenbeide komt, voorspraak.

Bijbelvertalingen. "Parakletos" wordt verschillend vertaald in Nederlandse bijbelvertalingen:

  • Voorspraak (Telos-vertaling);
  • Trooster (Statenvertaling, Herziene Statenvertaling, NBG51-vertaling, Lutherse vertaling en de Voorhoeve-vertalingen van 1877 en 1966);
  • Raadsman (Synodale vertaling)
  • Helper (Leidse vertaling, Willibrord-vertalingen uit 1978 en 1995, vertaling van Canisius);
  • Pleitbezorger (Nieuwe Bijbelvertaling van 2004);
  • Plaatsvervanger (Het Boek);
  • Gids-en-helper (Naardense vertaling).
Joh 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (HSV)
De Latijnse Vulgaatvertaling heeft Paracletus.
Joh 14:26 paracletus autem Spiritus Sanctus quem mittet Pater in nomine meo ille vos docebit omnia et suggeret vobis omnia quaecumque dixero vobis (Vulgaat)

Twee voorspraken

De Heer Jezus was en is een Voorspraak voor zijn leerlingen. Thans is Hij in de hemel onze Voorspraak bij de Vader.
1Jo 2:1 Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; 1Jo 2:2  en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. (Telos)
Ro 8:34  wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is, ja nog meer, die opgewekt is, die ook aan Gods rechterhand is, die ook voor ons bidt. (Telos)
Heb 7:25  Daarom kan Hij ook volledig behouden wie door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden. (Telos)
Heb 9:24  Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; (Telos)
Na 's Heren hemelvaart kwam "een andere Voorspraak" (Joh. 14:16) om de leerlingen op aarde bij te staan: de Heilige Geest (Joh 14:16,26 15:26 16:7). Deze staat de leerlingen onder alle strijd bij en leidt hen in de waarheid.
Joh 14:16 En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid: Joh 14:17 de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet aanschouwt en Hem niet kent; u kent Hem, omdat Hij bij u blijft en in u zal zijn. Joh 14:18 Ik zal u geen wezen laten blijven. Ik kom tot u. (TELOS)
Joh 14:26 Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd. (TELOS)
De Heilige Schrift kent geen andere voorspraken (engelen, Maria of andere ontslapen heiligen) in de hemel.

Meer informatie

Verouderde betekenissen van 'voorspraak' in het Woordenboek der Nederlandse Taal: VoorspraakI en VoorspraakII