Vrede

Uit Christipedia

Vrede betekent[1] een of meer van de volgende dingen:

  1. rust;
  2. een toestand van geen oorlog tussen volken: ‘de vrede is getekend’, ‘vredeverdrag’;
  3. eendracht, eensgezindheid tussen mensen: ‘de vrede bewaren’, ‘in vrede leven’.
Mr 9:50 Het zout is goed; als nu het zout zouteloos wordt, waarmee zult u het smakelijk maken? Hebt zout in uzelf en houdt vrede onder elkaar. (TELOS)
Vrede tussen mensen is een groot goed in een wereld die twee 'wereldoorlogen' achter de rug heeft en nog altijd zucht onder conflicthaarden en tal van bloedige aanslagen. Innerlijke rust is eveneens een kostbaar bezit in een tijd vol ongezonde stress, een tijd waarin veel huwelijken stuk lopen, een tijd waarin persoonlijke of maatschappelijke zekerheden wankelen of omvallen.

'Sjaloom'. Sjaloom is het Hebreeuwse woord voor vrede. Het begrip heeft het denkbeeld van heelheid en volledigheid in zich, maar ook van betaling[2]. Als je met iemand tot een koopovereenkomst komt, zonder dat hierop betaling volgt, dan is er geen vrede in de verhouding tussen de partijen. Maar als je betaalt, dan is er vrede. De koopovereenkomst is dan vervuld.[2]

God is de God van de vrede.
Heb 13:20  De God nu van de vrede, die uit de doden heeft teruggebracht de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond, (Telos)
Jezus. Toen de Heer Jezus geboren was, zeiden engelen tot herders in de velden van Bethlehem:
Lu 2:14  Heerlijkheid zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen van zijn welbehagen. (Telos)
De Zoon van God, 'de Opgang uit de hoogte' (Luc. 1:78), was in de wereld gekomen om onze voeten te richten op de weg van de vrede.
Lu 1:79 om te schijnen voor hen die in duisternis en schaduw van de dood zitten, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. (TELOS)
Door Hem is vrede met God mogelijk. En door Hem kan de vrede van God in ons hart wonen; de innerlijke rust in de vredesverhouding met God.

Vrede met God. Iemand die zich tot God bekeert en in de Heer Jezus gelooft, is geen vijand van God meer, hij is met God verzoend, hij heeft vrede met God.


De joden ontvingen als eersten deze blijde tijding door de apostelen.
Hnd 10:36 Het woord dat Hij aan de zonen van Israel heeft gezonden, toen Hij vrede verkondigde door Jezus Christus ... (TELOS)
God heeft vrede gemaakt door het bloed van Jezus.
Col 1:19  Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen Col 1:20  en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. Col 1:21  En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft Hij echter nu verzoend (Telos)
Door het geloof. Deze vrede met God verkrijgt men door het geloof, Rom. 5:1.
Ro 5:1 Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, (TELOS)
Jezus onze vrede. De Heer Jezus zelf is onze vrede. Hij heeft vrede gemaakt en vrede verkondigd en deze vrede is tot stand gekomen door het bloed van Zijn kruis, Col. 1:20. Welk een lijden moest Hij daarvoor ondergaan!

Vrede van God. De Heiland genoot altijd van de vrede van God, omdat Hij altijd in de wegen van God wandelde en eenswillend was met Hem. Hoe moeilijk deze wegen ook waren, de Heer Jezus vertrouwde zich aan Hem toe.

Bij Zijn afscheid van de discipelen zei Hij: „vrede laat ik u mijn vrede geef ik u.” „Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.” Joh. 14:27. Hij wilde zo graag, dat die vrede, die Hem kenmerkte, ook het deel was van zijn volgelingen, die Hij in een vijandige wereld moest achterlaten.
Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (TELOS)
Vredewens. In de brieven van het Nieuwe Testament wordt de lezers dikwijls de vrede van God toegewenst. Bijvoorbeeld door Paulus aan Filémon:
Flm 1:3 genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. (TELOS)
Ervaring. Het middel om dagelijks van deze vrede van God te genieten is het gebed, de overgave en het geloofsvertrouwen. Door de Heer alles toe te vertrouwen wat het hart zou kunnen verontrusten, alles werkelijk aan Hem over te geven en bij Hem te laten in afwachting hoe en wanneer Hij de bezwaren zal oplossen, verdwijnt iedere bezorgdheid.
Flp 4:6  Weest in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. Flp 4:7  En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. (Telos)
Zo geniet de gelovige, die vrede met God heeft, dus voortdurend van de vrede Gods. Hij is niet in opstand, wanneer moeilijkheden op Zijn pad komen, maar aanvaardt ze uit Zijn hand, zoals ook onze Meester en Heiland deed.

Zendelinge Hannelie Groenewald ondervond deze vrede, toen een terreuraanslag het (aardse) leven kostte van haar man en hun beide kinderen in Afghanistan (2014).

Petrus vermaant de gelovigen om de vrede (de innerlijke rust en onderlinge eendracht) te zoeken en te bewaren.
2Pe 3:14 Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede. (TELOS)

Toekomst

Tijdelijke wereldvrede

In de tijd van het einde van de huidige bedeling breekt een tijdelijke vrede in de wereld aan.
1Th 5:3 Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen. (TELOS)
Op het verbreken van het tweede oordeelszegel wordt de vrede van de aarde weggenomen en breken er oorlogen en conflicten uit.
Opb 6:4 En een ander paard, vuurrood, trok uit; en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat zij elkaar zouden slachten, en hem werd een groot zwaard gegeven. (TELOS)
Jezus had voorzegd dat er onlusten, oorlogen en andere rampen zouden plaatsgrijpen vóór zijn terugkeer naar deze aarde.  
Mr 13:8 want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen aardbevingen zijn in verschillende plaatsen; en er zullen hongersnoden en onlustenzijn. Deze dingen zijn een begin van de weeën. (TELOS)

Vrederijk

Uit de weeën (Marc. 13:8) komt een nieuwe tijd voort. Want wanneer de Heer Jezus terugkomt, zal Hij zijn vrederijk oprichten, dat duizend jaar zal duren. Het zal in de wereldgeschiedenis een unieke vredestijd zijn.  
Mic 4:2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Mic 4:3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een [ander] volk het zwaard opheffen. Oorlog [voeren] zullen zij niet meer leren. Mic 4:4 Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal [ze] schrik aanjagen, want de mond van de HEERE van de legermachten heeft [het] gesproken. (HSV)
Ps 72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. (SV)

Muziekvideo 'Vrede in Christus'


Peace in Christ gezongen door de 5-jarig Claire Ryan Corsby en haar vader. Gepubliceerd op Youtube.com op 30 maart 2018. Er is geen vrede op aarde, er is vrede in Christus.

Meer weten

Billy Graham, De weg naar innerlijke vrede. Omvang: 64 blz.

H. Bouter, Vrede voor u! Over de ontmoeting van de opgestane Heer met Zijn discipelen. Uitgeverij: Boeken om de Bijbel. "Als de Heer na Zijn opstanding uit de doden aan de leerlingen verschijnt, herhaalt Hij tot driemaal toe dezelfde vredegroet. Hij verschijnt onverwachts aan hen en zegent hen telkens met de woorden: ‘Vrede zij u!’ Dat waren precies de juiste woorden op het juiste moment. Hoe welkom waren die woorden in hun situatie, hoe geruststellend. Er was vrede met God gemaakt door het bloed van Christus’ kruis. Maar er is ook steeds praktische vrede en herstellende vrede beschikbaar voor de Zijnen."

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 1 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 64. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 14 nov. 2015 verwerkt.

Voetnoot

  1. Woordenboek Nederlands. Haarlem: Dutchbook, 2006.
  2. 2,0 2,1 Aldus de Hebraïcus Danny Ben-Gigi in: Danny Ben-Gigi: God's Secrets Only Hebrew Can Reveal. Youtube.com: Prophecy Watchers, 27 nov. 2017. Vanaf 19 min. 50 sec.