Vrouw

Uit Christipedia

De vrouw is het menselijk wezen dat door God uit de eerste mens, een man, geformeerd is, om hem tot gezelschap en steun te zijn. Als mens is zij de man gelijkwaardig. Hoewel zij misleid werd en in overtreding viel, is uit de vrouw (in collectieve zin) de Heiland der wereld geboren, zonder toedoen van de man. Zij is een zinnebeeld van de gemeente van Jezus Christus (Efeze 5). 

De eerste vrouw

Artistieke verbeelding van Man en Mannin.

De eerste vrouw werd uit het lichaam van de eerste man gevormd. Haar ontstaanswijze is uniek. Zij kreeg van Adam, de eerste man, aanvankelijk de naam Mannin (Hebr. Isha; de vrouwelijke vorm van Ish = man), vanwege haar gelijkenis met hem. Zij was immers vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente.

Na de zondeval kreeg zij de naam Eva. 'Eva' betekent 'die het leven geeft'.
Gen 3:20 Voorts noemde Adam de naam van zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder van alle levenden is.
Als zij haar eerste kind heeft gebaard, roept Eva uit:
Gen 4:1 Ik heb een mens gebaard met de hulp van de HEERE.
God is de gever van alle leven, maar het menselijk leven geeft Hij door de vrouw, uit een bevruchte eicel.

Eva is de moeder, de oer- of stammoeder, van alle levende mensen.

Geschenk

De vrouw is een geschenk van God voor de man. Dat was bij de eerste man zo, en dat is zo gebleven.
Spr 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de HERE verworven. (NBG51)

Schoonheid

De vrouw is voor de man het mooiste, aantrekkelijkste schepsel op de aarde. Zelfs gevallen engelen hebben deze schoonheid opgemerkt (Gen. 6:2).

Zwakheden

Door hun eigenschappen lopen vrouwen (in het algemeen gesproken), wel of niet afhankelijk van de omstandigheden, bepaalde zedelijke risico's, die verband houden met onmatigheid. Een vrouw spreekt gemiddeld meer dan een man, zij uit zich meer met woorden dan hij. Wanneer zij dikwijls misnoegd is, of over één zaak misnoegd blijft, kan dat leiden tot klagerig en zeurderig geruzie.
Spr 19:13 ... de kijvingen van een vrouw [zijn als] een gestadig druipen. (Christipedia)
'Kijvingen' is in de Statenvertaling de vertaling van een Hebreeuws meervoud. De Naardense vertaling heeft 'twisten'. De Herziene Statenvertaling heeft 'geruzie'.
Spr 19:13 Een dwaze zoon is een ramp voor zijn vader, en het geruzie van een vrouw een gestadig druppelen. (SVV)
Zie voor de kijfachtige huisvrouw Spr. 21:9 en 19; 25:24; 27:15. De vrouw besteedt aandacht aan haar uiterlijk en wil er graag mooi uitzien. Daarin kan ze echter overdrijven.
1Ti 2:9 Evenzo wil ik dat de vrouwen zich tooien met eerbare kleding, ingetogen en bezonnen, niet met het vlechten van het haar of met goud of parels of kostbare kleren, (HSV)

Behoudenis door baring

De vrouw zal behouden worden door het baren van kinderen, zoiets zegt Paulus in zijn eerste brief aan Timotheüs. 
1Ti 2:13 Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva; 1Ti 2:14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. 1Ti 2:15 Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. (TELOS)
Vers 15 is moeilijk te verstaan. Hieronder volgt een poging tot verklaring. In enkele andere vertalingen die eveneens dichtbij de brontekst blijven luidt het vers:
1Ti 2:15 Maar zij zal in [de weg van] het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, [gepaard] met bezonnenheid.(HSV)
1Ti 2:15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid. (SV)
1Ti 2:15 doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid.(NBG51)
1Ti 2:15 Maar door het baren van kinderen zal zij worden gered, indien zij blijven in trouw geloof, en liefde en heiliging gepaard met bezonnenheid. (NaB)
Het eerste ‘zij’ (enkelvoud) en het tweede ‘zij’ (meervoud in de twee laatste vertalingen) hebben beide betrekking op de vrouw in collectieve zin, op vrouwen in het algemeen. De Herziene Statenvertaling heeft het tweede 'zij' verbonden met een vervoeging van het werkwoord in het enkelvoud. Het tweede ‘zij’ duidt niet op de kinderen die de vrouw ter wereld brengt. Het geloof van kinderen behoudt de moeder niet. 

‘Tijdens’ in de TELOS-vertaling ('... zal bewaard blijven tijdens...') is de overzetting van het Griekse woord ‘dia’. Dit voorzetsel geeft het kanaal van de daad aan, de weg waarlangs iets gebeurt. Het kan 'tijdens, gedurende' of 'door middel van' betekenen, of ook duiden op de reden, de oorzaak waarom iets wel of niet gedaan wordt. De Herziene Statenvertaling geeft de betekenis van het Griekse woord 'dia' hier weer door ‘in’, met de toevoeging ‘de weg van’: in de weg van het baren van kinderen zal de vrouw zalig worden.

Nemen wij 'dia' in de betekenis van 'tijdens' (TELOS-vertaling), dan kan de betekenis van het vers als volgt worden verklaard. Na de zondeval kreeg Eva van God te horen dat zij met smart kinderen ter wereld zou brengen. De smartelijke baring door tegenwoordige vrouwen is een teken en een stempel van Gods historische gericht. Toch zullen vrouwen, tijdens het (smartelijk) baren van kinderen, terwijl in het bijzonder gedurende de bevalling de gevolgen van de zondeval ondervinden, behouden worden, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. Het ‘Zaad van de vrouw’, de Heiland, moet ook geloofd en gevolgd worden, wil een vrouw behouden worden. 

Amerikaanse baart gezonde achtling

Een Amerikaanse vrouw is in het ziekenhuis bevallen van een achtling. De zes jongens en twee meisjes kwamen met een keizersnede ter wereld. Ze wegen tussen de 900 en 1500 gram en maken het goed. Het gebeurt zelden dat een vrouw acht kinderen tegelijk op de wereld zet. Het hoogste aantal kinderen dat ooit in een keer werd gebaard is negen. Dat gebeurde in 1971 in Australie. Geen van de baby's overleefde het toen.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 27 januari 2009.

Nemen wij 'dia' in de betekenis van 'door middel van' of 'in de weg van' (HSV), dan kan de betekenis van het vers als volgt worden opgehelderd. De vrouw zal door middel van het baren van kinderen zalig worden, voor zover haar heil komt uit de kinderen die zij gebaard heeft, uit dat ene Kind. "... de behoudenis is uit de Joden", zegt Joh. 4:22. De Behouder is echter één Jood, Jezus Christus. We kunnen ook zeggen: het heil is uit de vrouwen, is geboren uit de vrouw (in collectieve zin), inzonderheid uit één Joodse vrouw, de maagd Maria. De heilbrengende Zoon des mensen is uit een vrouw, zonder toedoen van een man, geboren. Barend heeft de vrouw (vrouw in collectieve zin) de Heiland ter wereld gebracht. Haar baren van kinderen heeft voor de barende vrouw (in collectieve zin) het middel (de middelaar) tot behoudenis voorgebracht. In dit opzicht is het baren zelf een middel tot behoudenis geworden. 

De ideale vrouw in de Bijbel

Wat zijn bijbels gezien gewenste of voorbeeldige vrouwelijke eigenschappen?

 • vroomheid
 • echtelijke liefde en trouw
 • onderdanigheid
 • huiselijkheid
 • toegewijde moeder
 • dienstbaar, zorgzaam, behulpzaam
 • wijsheid, verstandigheid
 • daadkracht
Femme versant a boire. Schilderij door Julien Dupré
Spr 19:14 Huis en have zijn een erfelijk bezit van de vaderen, maar een verstandige vrouw is van de HEERE. (HSV)
Het vrouwelijke ideaalbeeld van de Bijbel heeft de westerse cultuur sterk beïnvloed.

Onderdanigheid jegens haar man

Een vrouw is verplicht aan haar man onderdanig te zijn (Ef. 5:22; Col. 3:18; 1 Petr. 3:1).
Col 3:16  Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en in de genade zingt in uw harten voor God. Col 3:17  En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt. Col 3:18 Vrouwen, weest aan uw mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heer, Col 3:19  Mannen, hebt uw vrouwen lief en weest niet bitter tegen hen. (Telos)
Efe 5:22  Vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer, Efe 5:23  want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente: Hij is de Behouder van het lichaam. Efe 5:24  Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. (Telos)
1Pe 3:1  Evenzo, vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, opdat, ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden, 1Pe 3:2  wanneer zij uw kuise wandel in vrees hebben opgemerkt.  1Pe 3:3  Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn: het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren, 1Pe 3:4  maar de verborgen mens van het hart, in de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God  1Pe 3:5  Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl zij aan hun eigen mannen onderdanig waren; 1Pe 3:6  zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem ‘heer’ noemde; en haar kinderen bent u geworden, als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. (Telos)
Aan uw eigen mannen. Een vrouw hoeft niet onderdanig te zijn aan iedere man; zij moet onderdanig zijn aan haar eigen man (Ef. 5:22; 1 Petr. 3:1, 5)

Ook aan een ongehoorzame man. Ook als haar man ongehoorzaam is aan de Heer en Zijn woord (1 Petr. 3:1) en zijn vrouw niet altijd goed behandelt (vgl. 1 Petr. 3:6 'verschrikking'), is zij hem onderdanigheid verplicht. Haar gehoorzaamheid aan de Heer gaat boven alles. Zij heeft haar man niet te gehoorzamen als hij iets vraagt dat onrecht is en haar tot zonde zou brengen.

Betaamt in de Heer. De onderdanigheid van de vrouw aan haar eigen man houdt verband met haar geloofsgehoorzaamheid aan de Heer. Haar onderdanigheid 'betaamt in de Heer' (Col. 3:18) en is goed in Zijn ogen. Deze onderdanigheid betaamt niet meer in de ogen van de westerse wereld. De westerse wereld onthecht zich aan de christelijke wortels van haar beschaving.

Als aan de Heer. Een vrouw moet aan haar man onderdanig zijn 'als aan de Heer' (Ef. 5:22). Dat plaatst haar onderdanigheid in verband met de onderdanigheid aan de Heer. In haar onderdanigheid aan de Heer, die ook haar verhouding tot haar man regelt, is zij haar man onderdanig. Deze bijzondere onderdanigheid vloeit voort uit haar onderdanigheid aan de Heer, die haar vraagt onderdanig te zijn aan haar man.

De man is haar hoofd. De onderdanigheid jegens haar man is niet slechts op gezag van de Heer, maar houdt ook verband met het gezag van haar man. Deze toch is haar hoofd (Ef. 5:23) en is verplicht haar lief te hebben (Col. 3:19), voor haar te zorgen[1].

Gelijk de gemeente. De onderdanigheid van de vrouw aan de man zij gelijk aan die van de gemeente aan Christus. Voor de gemeente is Christus haar Heer, die zij gehoorzaamt. Een dergelijke verhouding moet zichtbaar worden in het huwelijk, dat een zinnebeeld is van de verhouding van Christus en Zijn gemeente. De gemeente is Zijn bruid, Zijn vrouw, Zijn lichaam[2].

In alles. De vrouw heeft haar man onderdanig te zijn in alles. Zij mag geen terreinen in haar huiselijk en huwelijks leven uitzonderen.

Winnen. Een vrouw kan door haar onderdanige houding en kuise, Godvrezende wandel een ongehoorzame man winnen voor de Heer. Een dergelijke vrouw is zedelijk aantrekkelijk, maakt indruk, wekt belangstelling voor de Heer, die zij dient.

Voorbeelden. Vroeger waren er heilige vrouwen, zoals Sara de vrouw van Abraham, die op God vertrouwden èn aan haar hun eigen mannen onderdanig waren. Zij zijn voorbeelden van onderdanigheid.

Niet leren of heersen over een man.
1Ti 2:11  Een vrouw moet zich stil, in alle onderdanigheid laten leren; 1Ti 2:12  maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. 1Ti 2:13  Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva; 1Ti 2:14  en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. 1Ti 2:15  Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging, met ingetogenheid. (Telos)       
"Onderdanigheid maakt vrouwen niet tot tweederangsburgers, zoals veel vrouwen ten onrechte beweren. Jezus Christus onderwierp zich aan God de Vader. Kinderen onderwerpen zich aan hun ouders. Christus en kinderen zijn GEEN tweederangsburgers. Onderdanige echtgenotes zijn ook geen tweederangsburgers. Ze gehoorzamen God." (Lori Alexander)[3]

In de gemeente van Christus

In de gemeente van Christus kunnen vrouwen evenals mannen dienen. Hun mogelijke taken zijn echter niet alle gelijk. Vrouwen dienden de Heer en zijn apostelen met hun goederen. Maar de Heer verkoos geen vrouw tot apostel. De vrouwen mogen profeteren (1 Cor. 11). De diaken en evangelist Filippus had vier maagdelijke dochters die profeteerden (Hand. 21:9). Febe was een dienares van haar gemeente.
Ro 16:1  Ik beveel nu Febe aan, onze zuster, die ook een dienares is van de gemeente die in Kenchreeen is, (Telos)
In de vergadering, de godsdienstoefening van de gemeente toont de gelovige haar onderdanigheid door niet in het openbaar te spreken, maar door stil te zijn (1 Cor. 14:34-35; 1 Tim. 2:11-13.).
1 Cor 14: 34 Zoals in al de vergaderingen van de heiligen, laten de vrouwen zwijgen in de vergaderingen; want het is hun niet geoorloofd te spreken, maar laten zij onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt. (CP[4]) 1Co 14:35  En als zij iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen; want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. (Telos)
Een vrouw mag geen leiding geven aan de gemeente, geen voorganger zijnde. De gelovige vrouw heeft geen tweederangs plaats, maar deels andere taken. Een zuster mag wel andere zusters in de Heer en kinderen onderwijzen.

Vrouwelijke predikanten

Een vrouwelijke predikant is in strijd met de Bijbelse norm voor de gelovige vrouw[5]. Desondanks zijn er in de Nederlandse christenheid anno 2022 ruim 1200 vrouwelijke predikanten[6]. In de Gereformeerde Gezindte zijn er anno 2022 geen vrouwelijke predikanten. De eerste predikante in Nederland, Anne Zernike, betreedt in 1911 de kansel, bij een doopsgezinde gemeente. Vanaf de jaren '60 van de 20ste eeuw laten de Hervormde Kerk en de bond van Vrije Evangelische Gemeenten zusters als predikanten optreden. Inmiddels zijn, na jaren van discussie, zusters ook bij de vrijgemaakt gereformeerden toegelaten tot het ambt van predikant.

Theologe Lysanne van Rumpt-Baks, die theologie ging studeren met de wens om predikante worden, kwam tijdens haar studie van de Bijbel tot de overtuiging dat een vrouw geen predikant kan worden[5].

Vrouw en arbeid

The lady of the house. Schilderij van de Engelse kunstschilder William Henry Margetson (1861–1940).

In de wereld verwijst 'werkende vrouw' naar vrouwen die een betaald beroep uitoefenen. Een huisvrouw is echter, als zij huiselijke arbeid verricht, even goed een werkende vrouw.

In de wereld wordt betaalde arbeid buitenshuis hoger aangeslagen dan onbetaalde arbeid in huis voor het gezin. Dat is een onderwaardering van huiselijke arbeid, oftewel een overwaardering van betaalde arbeid buitenshuis. Het is, algemeen gesproken, verkeerd om moeders (= vrouwen die een of meer kinderen hebben) aan te moedigen buitenshuis, elders betaald werk te gaan doen, alsof dat normaal, wenselijk is - alsof dat waardevoller is dan het opvoeden van kinderen. Pas op voor 'carrièredrang'.[7] Het is goed om te bedenken:

1. wij doen ons werk voor de Heer doen, onbetaald of betaald, in huis of elders.
Ro 14:7  Want niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; Ro 14:8  want hetzij wij leven, wij leven voor de Heer; hetzij wij sterven, wij sterven voor de Heer; hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Heer. Ro 14:9  Want daartoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij zou heersen zowel over doden als over levenden. (Telos)
Col 3:17  En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt. (Telos)
2. werken en zorgen voor man en eventuele kinderen is een hoge, belangrijke roeping. Jonge vrouwen behoren te zijn 'huishoudelijk' (Tit. 2:5, NBG51, Leidse vertaling, Telos), 'arbeidzaam in huis' (Naardense vertaling), 'het huis te bewaren' (Statenvertaling), 'te zorgen voor hun huishouden' (HSV), 'huiselijk' (Vissering), 'zorgzaam in het huishouden' (NBV04).
1Ti 5:14  Ik wil dan dat jongere weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen, de tegenstander geen enkele aanleiding tot lasteren geven. (Telos)
Tit 2:1  Maar jij, spreek wat de gezonde leer past: Tit 2:2  de oude mannen moeten nuchter zijn, eerbaar, ingetogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding;  Tit 2:3  de oude vrouwen eveneens in hun gedrag zoals het heiligen past, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, leraressen van het goede,  Tit 2:4  opdat zij de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben,  Tit 2:5  ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed, aan hun eigen mannen onderdanig, opdat het woord van God niet gelasterd wordt. (Telos)
3. Het najagen van een carrière en het uitstellen van het krijgen van kinderen op latere leeftijd verhoogt de kans op onvruchtbaarheid. Het is mogelijk om eerst kinderen te krijgen en op te voeden en daarna een opleiding te volgen of een betrekking buiten de deur te vervullen.[7] Opleiding en carrière kunnen maken dat vrouwen het zoeken van een echtgenoot uitstellen, terwijl ze er gezien hun leeftijd aan toe zijn om te trouwen.[8] Het kan er ook voor zorgen dat er spanningen ontstaan met de echtgenoot, als deze graag heeft dat zijn vrouw thuis is en voor de kinderen zorgt[9].

4. Als man en vrouw allebei betaald werk buitenshuis doen en beïnvloed zijn door het 'gelijkheidsdenken', kan er wrijving ontstaan over de verdeling van de uren en werkzaamheden thuis en elders.[8]

Wereld

De ideale vrouw in de Westerse cultuur

Hoe ziet de ideale vrouw eruit? Het Westerse ideaalbeeld van de 20e eeuw legt - vooral in de massamedia, mode, film en muziek - de nadruk op een mooi en sexy uiterlijk.

Vroeger lag de nadruk op andere eigenschappen. Naast schoonheid moest de vrouw ook eigenschappen hebben als:

 • echtelijke trouw
 • huiselijkheid
 • vroomheid
 • toegewijde moeder
 • wijsheid
 • daadkracht 

In 'gedrags-boeken' stonden voorbeeldige vrouwen uit de bijbel en de klassieke oudheid beschreven. Deze rolmodellen werden afgebeeld op prenten en schilderijen, maar ook op meubels of ander huisraad. Meisjes en vrouwen hadden zich hieraan te spiegelen.

De moderne westerse mens haalt zijn rolmodellen niet langer uit de bijbel of van prenten, maar uit tijdschriften, van TV en internet. Geïnspireerd door cultuur: mode, film, muziek, sport, politiek en wetenschap. Vooral de vrouwen-tijdschriften hebben een onuitwisbare invloed op hun lezeressen en daarmee op de samenleving. De bladen tonen ons een beeld van de moderne ideale vrouw: aantrekkelijk en zelfstandig, maar ook in het bezit van traditionele eigenschappen.

De nadruk op een mooi en sexy uiterlijk heeft geleid tot meer gebruik van plastische chirurgie.

Een wezenlijk element van uitwendige schoonheid in de huidige cultuur is: slankheid. De overdreven nadruk hierop heeft geleid tot een toename van anorexia (vermageringszucht).

Nederlandse vrouw

De Nederlandse vrouw omschrijft zichzelf als traditioneel, betrouwbaar, eerlijk en sociaal (anno 2000). Als vrouwen moeten kiezen tussen hun betaalde baan en de zorg voor de kinderen, dan kiest 80% voor het laatste (anno 2000)[10].

Vrouwenemancipatie

Doel. De maatschappelijke beweging van vrouwenemancipatie streeft naar gelijkberechtiging, zelfstandigheid en evenwichtiger maatschappelijke verhoudingen ten behoeve van vrouwen. 

Geschiedenis. De emancipatiebeweging kwam in de westerse wereld op rond 1900 en bereikte haar hoogtepunt in de jaren 60 en 70.

Druk. Feminisme en vrouwenemancipatie hebben geleid tot deze ideeën[11]:

 1. Persoonlijke carrière op de eerste plaats, gezin op de tweede plaats
 2. Carrière en moederschap kunnen goed samengaan.

Met deze denkbeelden wordt druk uitgeoefend op vrouwen die worstelen met de vraag hoe ze recht kunnen doen aan hun rol van moeder en echtgenote.

Opleiding. Vrouwen in Nederland zijn inmiddels gemiddeld hoger opgeleid dan mannen (anno 2009).

Topfuncties worden meestal door mannen bekleed. Omdat topfuncties vaak leidinggevende functies zijn en leidinggeven bijbels gezien aan de man toekomt, is die onevenredigheid op zichzelf geen probleem. In Nederland wordt (anno 2009) nog geen zeven procent van de topfuncties bij de belangrijkste beursgenoteerde bedrijven door vrouwen vervuld - ruim vier procent minder dan het Europese gemiddelde. Het aantal vrouwen in topfuncties bij de overheid is 16 procent (anno 2019). In de wetenschap is nog geen tien procent van de hoogleraren en universitaire hoofddocenten vrouw (anno 2009).

Meer weten

Een lijst van vrouwen in de Bijbel geeft de Evangelische Omroep: lijst.

Elizabeth George, Een vrouw naar Gods hart; dagboek. Veenendaal: Grace Publishing House, 2008. Omvang: 372 pagina's. Een dagboek met praktische richtlijnen voor een Bijbels leven. 

Wulfaart Sabbinge, Dochters van het nieuwe Jeruzalem. Goes: Oosterbaan & Le Cointre B.V., 1973. Pagina's: 145. Over vermaarde christinnen en vrouwen van vermaarde christenen: onder andere Monnica de moeder van Augustinus, Catharina van Bora de vrouw van Luther, Betsy Groen van Prinsterer, Ida Pierson, Pietje Baltus, Sanne Krüger, Helena Colijn-Groenenberg, Jacqueline van der Waals, Maartje Greijdanus-Kruithof, Koningin Wilhelmina. 

Marieke den Butter, Wilma Samyn, Sieraad voor God. Leven vanuit Titus 2. Uitgeverij:  Groen, 2018. Pagina's: 64. Het boekje bevat "lessen in verstandigheid, in het liefhebben van je man, in het liefhebben van je kinderen, in bezonnenheid en kuisheid, in zorg voor je huishouden, in goedheid en in onderdanigheid aan je man" (uitgever). Elke gelovige vrouw kan het Woord van God sieren door de goede woorden in Titus 2:4 en 5 ter harte te nemen.

Marieke den Butter, Wilma Samyn, Sieraad voor God. Instagram-pagina: https://www.instagram.com/sieraadvoorgod/

Marieke den Butter, Wilma Samyn, Vrouw vandaag. Terug naar bijbelse paden. Uitgeverij:  Groen, 2021. Pagina's: 224 pagina's.

Zie ook

Bronnen

Informatie van het Noordbrabants Museum ( http://www.noordbrabantsmuseum.nl/ ) over de expositie 'De ideale vrouw'. De expositie werd gehouden in 2009.

Vrouwen op de kansel, waarom niet? | Scherptediepte #30 | RD. Youtube.com: Reformatorische Dagblad, 5 april 2022. Duur: 9 min 2 sec.

Voetnoten

 1. Vgl. wat in Ef. 5:23 van Christus gezegd wordt, die is 'de behouder van het lichaam', van de Gemeente die Zijn lichaam is.
 2. Vgl. Adam, die het vlees van Mannin beschouwde als zijn vlees, haar gebeente als zijn gebeente. Hij zag haar als zijn lichaam.
 3. Haar bericht op Twittter.com dd. 2 dec. 2022
 4. Hertaling, vertaling of andere bewerking door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.
 5. 5,0 5,1 Dat werd een vrouwelijke theologiestudente duidelijk, die predikant wilde worden. Zie Vrouwen op de kansel, waarom niet? | Scherptediepte #30 | RD. Youtube.com: Reformatorische Dagblad, 5 april 2022. Duur: 9 min 2 sec.
 6. Vrouwen op de kansel, waarom niet? | Scherptediepte #30 | RD. Youtube.com: Reformatorische Dagblad, 5 april 2022. Duur: 9 min 2 sec.
 7. 7,0 7,1 Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022 Vanaf 1 uur 8 min 53 sec.
 8. 8,0 8,1 Transgenderism is the Fruit of Sexual Revolution w/ Dr. Jennifer Morse. Youtube.com: Pints with Aquinas, 7 juni 2022 Vanaf 1 uur 13 min 10 sec.
 9. Modesty in Dress with Colleen Hammond Pt. 5. Youtube.com: The Fatima Center, 28 okt. 2015. Vanaf 4 min 46 sec. getuigt Colleen Hammond van de maatschappelijke druk om te scheiden van haar man, die haar carrière buitenshuis in de weg zou staan.
 10. Blijkens een onderzoek waarvan bericht werd gedaan door Radio Nederland Wereldomroep dd. 1 dec. 2000.
 11. Modesty in Dress with Colleen Hammond Pt. 4. Youtube.com: The Fatima Center, 28 okt. 2015. Vanaf 51 sec.