Heilige Geest

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Weerhouder)

De Heilige Geest is de Geest van God en van Jezus Christus. Zoals de Heer Jezus de tweede Persoon in de Godheid is, zo is de Heilige Geest de derde Persoon.

Geest van God

De Heilige Geest is de Geest van God.
Mattheüs 12:28 Als Ik echter door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. (TELOS)
1 Corinthiërs 2:11 Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God, dan de Geest van God. (TELOS)
1 Corinthiërs 3:16 Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (TELOS)
Romeinen 8:14 Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. (TELOS)
Efeziërs 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (TELOS)
Tegenover zijn leerlingen noemde Jezus Hem ook "de Geest van uw Vader".
Mattheüs 10:19 Wanneer zij u echter overleveren, weest niet bezorgd hoe of wat u moet spreken, want het zal u op dat uur gegeven worden wat u moet spreken; Mattheüs 10:20 want niet u bent het die spreekt, maar de Geest van uw Vader is het die in u spreekt. (TELOS)

Geest van Jezus

De Geest van God is dezelfde als de Geest van Jezus/Christus.
Romeinen 8:9 Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in u woont; maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. (TELOS)
Galaten 4:6 En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader! (TELOS)
Handelingen 16:7 en bij Mysie gekomen probeerden zij naar Bithynie te gaan, en de Geest van Jezus liet het hun niet toe. (TELOS)
1Pe 1:10 Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 1Pe 1:11 terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. (TELOS)
2 Corinthiërs 3:17 De Heer nu is de Geest; waar nu de Geest van de Heer is, is vrijheid. (TELOS)

Eeuwig

Reeds bij de schepping zweefde of broedde Hij over de wateren, Gen. 1:2. Zo wordt Hij dan ook de eeuwige Geest genoemd, Hebr. 9:14.

De Geest en Jezus

Van de Heer Jezus lezen we, dat de Heilige Geest Hem heeft verwekt, toen Hij uit de maagd Maria zou geboren worden, Matth. 1:20. 

De profeet Jesaja voorzegde dat de Geest van Jahweh op de messias zou rusten.
Jes 11:2  En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. (SV) Jes 42:1  Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen. (SV)
Bij de doop van de Heer Jezus door Johannes kwam de Heilige Geest als een duif neer op de Heer Jezus, terwijl een stem uit de hemel klonk: "Deze is Mijn Zoon, de geliefde" (Matth. 3:16), zodat we ook hier, evenals bij de schepping, de goddelijke drieëenheid hebben.
Joh 1:32  En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif uit de hemel, en hij bleef op Hem. Joh 1:33  En ik kende Hem niet; maar Hij die mij heeft gezonden om te dopen met water, die zei mij: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het die met de Heilige Geest doopt. (Telos)
Die neerdaling was een zalving van Godswege.
Hnd 10:38  met Jezus van Nazareth, hoe God Hem heeft gezalfd met de Heilige Geest en met kracht. Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die door de duivel waren overweldigd, want God was met Hem. (Telos)
De Heiland getuigde, dat de Geest des Heren op Hem was om Zijn roeping te vervullen (Luc. 4:18). 
Jes 61:1  De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; (SV)
Gedurende Zijn wandel op aarde liet de Heer zich door die Geest leiden.
Lu 4:1  Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, (Telos)
God gaf Zijn Gezant de Geest niet met mate.
Joh 3:34  Want Hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden van God; want Hij geeft de Geest niet met mate. (Telos)
Hij beloofde, dat na Zijn sterven en hemelvaart de Heilige Geest als „Trooster” uit de hemel zou komen voor de gelovigen om hen in alle waarheid te leiden (Matth. 4:1; Luk. 4:14; Joh. 14:16-26; 16:13). In Hand. 2 vinden we de vervulling van deze belofte. Op de Pinksterdag gebeurde dit wonder te Jeruzalem (Hand. 2:1-4).

Komst, woning en nabijheid

Herkomst

Zoals de Heer Jezus met de Vader de hemelen bewoonde voor Zijn menswording (Joh. 15:26), zo is de oorspronkelijke woonplaats van de Heilige Geest ook de hemel.

In de oude bedeling

David bidt: "neem Uw Heilige Geest niet van mij". (Ps. 51:13; 2 Sam. 23:2). De Heilige Geest, die in de hemel woonde, nam dus tijdelijk zijn intrek bij enkele personen of althans bleef bij hen of op hen. Dit was de toestand in de oude bedeling, in tegenstelling met onze bedeling waarin de Heilige Geest altijd bij de gelovige blijft (Joh. 14:17).

Van de oude Simeon, die baby Jezus in zijn armen nam, wordt gezegd dat de Heilige Geest 'op hem was' (Luc. 2:25). Hij werd door de Geest geleid.
Lu 2:25 En zie, er was een man in Jeruzalem wiens naam was Simeon, en deze man was rechtvaardig en godvrezend en verwachtte de vertroosting van Israel, en de Heilige Geest was op hem. Lu 2:26 En hij had een Goddelijke aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de Heer had gezien. Lu 2:27 En hij kwam door de Geest in de tempel. ... (TELOS)

Belofte van de Vader

De gave van de Heilige Geest is "de belofte van de Vader". De Heer Jezus heeft die belofte genoemd.
Lu 24:49  En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter, blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. (Telos)
Hnd 1:4  En terwijl Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun zich niet van Jeruzalem te verwijderen, maar op de belofte van de Vader te wachten, die u zei Hij van Mij hebt gehoord. (Telos)
Hnd 2:33  Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. (Telos)

Zending

Na de hemelvaart van de Heer Jezus is de Geest naar de aarde gezonden. De Vader heeft Hem gezonden. In Jezus' naam.
Joh 14:26  ... de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd. (Telos)
Joh 14:16  En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid: (Telos)
Jezus' heeft Hem de belofte van de Heilige Geest ontvangen en de Geest gezonden 'van de Vader'.
Joh 15:26  Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. (Telos)
Joh 16:7  Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden. (Telos)
Lu 24:49  En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader op u; u echter, blijft in de stad totdat u wordt bekleed met kracht uit de hoogte. (Telos)
Hnd 2:33  Nu Hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft Hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. (Telos)
De Geest is uitgezonden in onze harten.
Ga 4:6  En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader! (Telos)

Inwoning

Sedert de komst van de Heilige Geest neemt Deze zijn intrek in elke waarachtig gelovige, die wedergeboren, uit water en Geest geboren is.

Sedert zijn komst op de Pinksterdag woont de Heilige Geest op aarde, zonder een zichtbare gedaante aangenomen te hebben, zoals de Heer Jezus. Hij bewerkt de harten en gewetens van de mensen, voegt dagelijks toe tot de Gemeente van God, doordat men zich bekeert (Hand. 2:47; 1 Cor. 12:13). Hij woont in het midden van de Gemeente van Christus, 1 Cor. 3:16. en heeft zelfs de lichamen van de gelovigen tot woonplaats verkozen, 1 Cor. 6:19. Immers zij die zich bekeren ontvangen de Heilige Geest. Naar de belofte van onze Heer zal de Heilige Geest eeuwig bij ons blijven, Joh. 14:16.
Joh 14:16  En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat Die met u zal zijn tot in eeuwigheid:  Joh 14:17  de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet aanschouwt en Hem niet kent; u kent Hem, omdat Hij bij u blijft en in u zal zijn. (Telos)
De Geest woont in ons, en wel in ons hart.
2Co 1:22  die ons ook verzegeld en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft. (Telos)
Ga 4:6  En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader! (Telos)
Daarom kan God, die onze harten doorzoekt, de bedoeling van de Geest, die in onze harten woont en hier voor ons bidt, kennen.
Ro 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ro 8:27  En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen. (Telos)

Werkzaamheid

De Heilige Geest is de Auteur van het oude testament, immers: "door de Heilige Geest gedreven mensen hebben van Godswege gesproken." (2 Petr. 1:21) De Geest was en is werkzaam op velerlei gebied.

Zijn werk in het Oude Testament

 • Hij schiep hemel en aarde, Genesis 1 vers 2; Job 26 vers 13; Psalm 33 vers 6
 • Job getuigt dat Gods Geest hem heeft gemaakt, Job 33 vers 4.
 • Hij twist met mensen om ze te bekeren, Genesis 6 vers 3
 • Hij bekwaamde de bouwers van de tabernakel, Exodus 31 vers 3
 • Hij doet profeteren, Numeri 24 vers 2; 2 Kronieken 15 vers 1; Nehemia 9 vers 30
 • Hij geeft dapperheid in de strijd, Richteren 6 vers 34; 14 vers 6; 1 Samuël 11 vers 6
 • Hij inspireerde de bijbelschrijvers zodat zij Gods onfeilbaar Woord nauwkeurig doorgeven, 2 Petrus 1 vers 21
 • Hij duidt dingen aan, Hebr. 9:8
Heb 9:8 Daarmee duidt de Heilige Geest aan dat de weg tot het heiligdom nog niet bekend gemaakt is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt. (Telos)

Zijn Werk in het Nieuwe Testament

 • Hij bekwaamde de Heere Jezus (Jesaja 11 vers 2; Lukas 3 vers 22; Johannes 3 vers 34)
 • Hij kwam op Pinksteren en vervulde de gemeente, zoals door Joël beloofd (Joël 2 vers 28; Handelingen 2 vers 4; 1 Korinthiërs 12 vers 4, 7-9)
 • Hij wil ons onderwijzen; Hij vestigt telkens de aandacht op de Heer Jezus; Hij verkondigt ons de toekomende dingen en dit alles door het woord van God (Joh. 14:26; 15:26; 16:13)
 • Hij verlichtte de apostelen (Handelingen 15 vers 28)
 • Hij leidde ze op hun preek-weg (Handelingen 16 vers 6)
 • Hij onderwees ze wát ze zeggen moeten (Lukas 12 vers 11-12) en hóe (1 Korinthiërs 2 vers 13)
 • Zoals Hij de Auteur is van het oude testament, zo heeft Hij ook tal van personen gebruikt om ons het nieuwe testament te schenken (1 Cor. 2:11-14)
 • Hij bewerkt, als de Geest van genade en gebeden, droefheid in ons hart over de schandelijkste zonde: God te hebben doorstoken = Christus te hebben gekruisigd (Zacharia 12 vers 10)
 • Hij wederbaart ons als dode zondaren tot het nieuwe leven (Johannes 3 vers 5). Bij de wedergeboorte van personen is de Heilige Geest werkzaam
 • De Geest is het, die levend maakt (Joh. 6:63).
 • Hij stort Gods liefde uit in onze harten (Romeinen 5 vers 5)
 • Hij is het Onderpand of Bewijs van onze eeuwige zaligheid (2 Korinthiërs 1 vers 22; 5 vers 5)
 • Hij is de krachtige Leidsman op onze weg van heiligmaking (Romeinen 8 vers 13)
 • Hij getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn (Rom. 8 vers 16)
 • Hij bidt voor ons, gelovigen (Rom. 8:26)
 • Hij maakt ons vol van blijdschap en overvloedig in de hoop (Handelingen 13 vers 52; Romeinen 15 vers 13)
 • Hij is het, met Wie we als Nieuwtestamentische kerk zijn gedoopt (Handelingen 1 vers 5; 1 Korinthiërs 6 vers 11; 12 vers 13; Titus 3 vers 5-6)
 • Hij is in heel de Nieuwtestamentische gemeente en in iedere individuele gelovige (Handelingen rs 24; Efeziërs 5 vers 18)
 • Hij blijft met al deze Godverheerlijkende en zielverheugende werkingen bij ons, voor eeuwig (Johannes 14 vers 16)
 • Hij doet Zijn negenvoudige vrucht in ons groeien (Galaten 5 vers 22).

Komen op, vallen op

De Heilige Geest kan op een of meer mensen komen, "vallen". Op wie de Geest valt, ontvang op dat ogenblik (de gave van) de Heilige Geest.
Hnd 8:15  Toen dezen tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen;  Hnd 8:16  want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Hnd 8:17  Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. (Telos)
Hnd 10:44  Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. Hnd 10:45  En de gelovigen uit de besnijdenis, allen die met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat ook op de volken de gave van de Heilige Geest werd uitgestort; Hnd 10:46  want zij hoorden hen spreken in talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: (Telos)
Hnd 11:12  En de Geest zei mij met hen mee te gaan zonder te twijfelen. Met mij nu gingen ook deze zes broeders, en wij zijn het huis van die man binnengegaan.  Hnd 11:13  En hij berichtte ons, hoe hij in zijn huis de engel had gezien, die daar stond en zei: Zend naar Joppe en nodig Simon uit, die bijgenaamd is Petrus, Hnd 11:14  die woorden tot u zal spreken waardoor u zult behouden worden, u en uw hele huis. Hnd 11:15  Toen ik nu begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin. Hnd 11:16  En ik herinnerde mij het woord van de Heer, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest worden gedoopt. Hnd 11:17  Als dan God dezelfde gave aan hen heeft gegeven als ook aan ons, toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, wie was ik dat ik God kon weren? (Telos)
Vergelijk het "komen op iemand" door de Heilige Geest:
Hnd 19:5  Toen zij nu dit hoorden, werden zij gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Hnd 19:6  En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen, en zij spraken in talen en profeteerden. Hnd 19:7  Het waren nu in het geheel ongeveer twaalf mannen. (Telos)
Ook vandaag de dag kan de Geest nog op iemand vallen[1].

Vervullen

De Heilige Geest kan een persoon, een ruimte vervullen. Jezus was "vol van de Heilige Geest" toen Hij gedoopt en de Geest als een duif op Hem was gekomen.
Lu 4:1  Jezus nu, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, (Telos)
Op die pinksterdag, toen de Heilige Geest uit de hemel op de leerlingen kwam, werden zij "allen vervuld met Heilige Geest".
Hnd 2:2  En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vulde het hele huis waar zij zaten. Hnd 2:3  En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hnd 2:4  En zij werden allen vervuld met [de] Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Telos)
De leerlingen moesten zeven diakenen kiezen, mannen die "vol van de Geest" waren.
Hnd 6:3  Ziet nu uit, broeders, naar zeven mannen uit u, met een goed getuigenis, vol van de Geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. (Telos)
Stefanus, de leerlingen die een martelaar werd, was vol van de Heilige Geest.
Hnd 6:5  En dit woord bevredigde de hele menigte; en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest, en Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet van Antiochie, (...) Hnd 7:55  Hij echter, vol van de Heilige Geest, staarde naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan Gods rechterhand, (Telos)
De pasbekeerde Saulus moest met de Heilige Geest vervuld worden.
Hnd 9:17  Ananias nu ging en kwam het huis binnen; en hij legde hem de handen op en zei: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam, opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. (Telos)
Barnabas was een man vol van de Heilige Geest.
Hnd 11:24  Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof; en een aanzienlijke menigte werd de Heer toegevoegd. (Telos)
We moeten niet vol wijn en daardoor dronken worden, maar vervuld worden met de Geest.
Efe 5:18  En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest, (Telos)

Onderzoeken, openbaren, leren

Hnd 2:17  ‘En het zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God, dat Ik van mijn Geest zal uitstorten op alle vlees, en uw zonen en dochters zullen profeteren, en uw jongemannen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen. Hnd 2:18  Ja, op mijn slaven en op mijn slavinnen zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. (Telos)

1Co 2:10  Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. 1Co 2:11  Want wie van de mensen kent het innerlijk van de mens, dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand het innerlijk van God, dan de Geest van God. 1Co 2:12  En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die uit God is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. 1Co 2:13  Hiervan spreken wij ook, niet met woorden door menselijke wijsheid geleerd, maar met woorden door de Geest geleerd, terwijl wij geestelijke dingen door geestelijke woorden meedelen. (Telos)

Joh 14:26  Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd. (SV)

1Jo 2:20  En u hebt de zalving vanwege de Heilige en u weet alles. (...) 1Jo 2:27  En wat u betreft, de zalving die u van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en u hebt niet nodig dat iemand u leert; maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u geleerd heeft, blijft u in Hem. (Telos)

Hnd 11:28  En een uit hen, genaamd Agabus, stond op en gaf door de Geest te kennen, dat er een grote hongersnood zou komen over het hele aardrijk. Die is ook gekomen onder Claudius. (Telos)

Hnd 21:10  Terwijl wij nu vele dagen bleven, kwam er een profeet van Judea genaamd Agabus;  Hnd 21:11  en hij kwam bij ons, nam de gordel van Paulus, en na zichzelf aan voeten en handen gebonden te hebben zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: de man van wie deze gordel is, zullen de Joden zo binden in Jeruzalem en overleveren in handen van de volken. (Telos)

Hnd 20:23  behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij gevangenschap en verdrukkingen wachten. (Telos)

1Ti 4:1 De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen (Telos)

Helper

De Griekse grondtekst van het Nieuwe Testament noemt Hem de Bijgeroepene - in onze Nederlandse Bijbelvertalingen vaak overgezet 'de Trooster' -, die erbij geroepen wordt om bijstand te verlenen, zoals voorspraak, verdediging. Hij komt ook onze zwakheid in het bidden te hulp.
Ro 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ro 8:27 En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen. (Telos)
Flp 1:19  Want ik weet, dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebed en [de] bijstand van de Geest van Jezus Christus; (Telos)

Voorbede

De Geest bidt voor ons, heiligen.
Ro 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ro 8:27 En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen. (Telos)

Wind

Zijn werkzaamheid vertoont overeenkomst met de wind, en dit natuurverschijnsel verzinnebeeldt de Heilige Geest. Sommige vertalingen hebben 'wind' in Gen. 1:2, ofschoon de meeste vertalingen 'Geest' hebben.
Ge 1:2  De aarde was onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis. De wind van God joeg over het water. (GNB)
Zowel het Hebreeuwse woord Roeach als het Griekse woord Pneuma kunnen 'geest' of 'wind' betekenen. Als een mens 'de geest geeft', sterft, blaast hij zijn laatste adem uit. Wind en adem zijn een stroom van lucht. De Heer Jezus vergeleek een uit de Geest geboren mens met de wind:
Joh 3:8  De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest geboren is. (Telos)
Toen de pinksterdag vervuld werd, kwam de Heilige Geest op de verzamelde leerlingen van Jezus neer. Zijn komst gaf "een geluid als van een geweldige voortgedreven wind".
Hnd 2:2  En er kwam plotseling uit de hemel een geluid als van een geweldige, voortgedreven wind en deze vulde het hele huis waar zij zaten. Hnd 2:3  En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Hnd 2:4  En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en ze begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Telos)

Vuurvlam

Een vuurvlam is een zinnebeeld van de Heilige Geest. Op de pinksterdag dat de Heilige Geest neerdaalde zagen de leerlingen een verschijnsel van "tongen als van vuur".
Hand 2:3 En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. (Telos)
Het schijnt dat de vuurtongen eerst zich voor het ogen van leerlingen als een verzameling vertoonden en zich vervolgens over hen verdeelden. Eén Geest nam zijn intrek in hen allen.
Dat doet denken aan de voorzegging van Johannes de Doper (Matth. 3:11; Luk.3:16):
Mt 3:11  Ik doop u wel met water tot bekering; maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens sandalen ik niet waard ben te dragen; Hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur; (Telos)
Sommige uitlegger maken echter onderscheid tussen de Heilige Geest en vuur. Het vuur spreekt van een verterend oordeel. Dit neemt niet weg dat de komst van Geest een vurig verschijnsel was en de Geest wordt voorgesteld door een vuurvlam in Opb. 1 en 4. Voor de troon van God zijn "zeven Geesten" (Opb. 1:4, 4:5), voorgesteld door zeven vurige fakkels.
Opb 4:5  En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten van God. (Telos)
Het verschijnsel op de pinksterdag doet ook denken aan de neerdaling van God op de berg Sinaï: Hij "kwam neer in vuur".
Ex 19:16 En het geschiedde op den derden dag, toen het morgen was, dat er op den berg donderen en bliksemen waren, en een zware wolk, en het geluid ener zeer sterke bazuin, zodat al het volk verschrikte, dat in het leger was. Ex 19:17  En Mozes leidde het volk uit het leger, Gode tegemoet; en zij stonden aan het onderste des bergs.  Ex 19:18  En de ganse berg Sinaï rookte, omdat de HEERE op denzelven nederkwam in vuur; en zijn rook ging op, als de rook van een oven; en de ganse berg beefde zeer. (SV)
De Engel des HEEREN was eerder aan Mozes verschenen "in een vuurvlam".
Ex 3:2  En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd. (Telos)
Onze God is een verterend vuur. Een heilig Wezen nam op de pinksterdag zijn intrek in de leerlingen. Zij werden niet verteerd, doordat zij gerechtvaardigd waren door het geloof en geheiligd door Jezus' bloed. Zij werden vol van de Geest en "vurig van geest". De Bijbel spreekt ook van "vurig van geest".
Ro 12:11  Weest niet traag in de ijver; weest vurig van geest; dient de Heer. (Telos)
Apollos was "vurig van geest".
Hnd 18:25  Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. (Telos)

Zegel

De Heilige Geest is als een zegel op de gelovige gedrukt. Wij zijn met Hem verzegeld tot de dag van de verlossing, waarop de Heer Jezus ons lichaam zal verlossen en ons tot Zich nemen.
Efe 4:29 Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer een dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. Efe 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Efe 4:31 Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid. (TELOS)

Leven door de Geest

De gelovigen worden opgewekt door de Geest te wandelen, Gal. 5:16. Door veel met onze Heer Jezus bezig te zijn en eigen belangen op de achtergrond te schuiven zullen we meer met Gods Geest vervuld zijn en zal de negenvoudige vrucht van de Geest bij ons opgemerkt worden, Ef. 5:18, Gal. 5:22

De Geest en waarheid

Wat de Geest zegt, is waar. Hij maakt waarheid bekend, ook aangaande toekomstige dingen (Joh. 16:13). De Heer Jezus noemt Hem zelfs de Geest der waarheid. Hij leidt ons in de hele waarheid (Joh. 16:3).
Joh 14:17  de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet aanschouwt en Hem niet kent; u kent Hem, omdat Hij bij u blijft en in u zal zijn. (Telos)

Joh 15:26  Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. (Telos)

Joh 16:13  Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. (Telos)

De Geest en wijsheid

Daar de Geest wijsheid bezit en schenkt, kan Hij de Geest der wijsheid worden genoemd. Deze Geest zou volgens de profeet Jesaja rusten op de messias.
Jes 11:2  En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. (SV)
Jozua was vol van de Geest der wijsheid.
De 34:9  Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israëls naar hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had. (Telos)
Paulus wenste dat God de gelovigen geeft 'de geest van wijsheid'.
Efe 1:17  opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem, (Telos)

Toekomst

Bij de wederkomst van onze Heer om al de Zijnen tot zich te nemen in de heerlijkheid zal ook de Heilige Geest naar de oorspronkelijke woonplaats, de hemel, terugkeren, 2 Thess. 2:6-7. Ook Hij bidt tot de Heer Jezus: „kom”, Opb. 22:17. Daarna is Zijn taak, als „onderpand" en „zegel” voor de gelovigen (Ef. 1:13-14), beëindigd en zal Hij vanuit de hemel de harten en gewetens van velen bewerken, die dan op aarde wonen, zoals Hij dit deed voor Zijn komen op aarde.

Bewijs dat Hij een Persoon is

De Heilige Geest is niet enkel een invloed, maar een Persoon. Dat de Heilige Geest niet een onpersoonlijke kracht is, zoals de Jehovah-getuigen leren, maar een Persoon en wel Zelf één met God, ja, Zelf God, blijkt onder andere uit het volgende.

Spreken. De Geest van Christus was in de oudtestamentische profeten. Hij wees op en getuigde van het lijden dat over Christus zou komen. Aanduiden en getuigen zijn verrichtingen van een persóón.
1Pe 1:10 Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, 1Pe 1:11 terwijl zij navorsten welke of wat voor tijd de Geest van Christus die in hen was, aanduidde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat over Christus zou komen en van de heerlijkheden daarna. (TELOS)
Johannes 15:26 Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader, de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. (TELOS)
Heb 9:8 Daarmee duidt de Heilige Geest aan dat de weg tot het heiligdom nog niet bekend gemaakt is, zolang de eerste tabernakel nog stand houdt. (Telos)
Ook op andere plaatsen in de Heilige Schrift treedt de Geest naar voren als Iemand die spreekt.
Mattheüs 10:19 Wanneer zij u echter overleveren, weest niet bezorgd hoe of wat u moet spreken, want het zal u op dat uur gegeven worden wat u moet spreken; Mattheüs 10:20 want niet u bent het die spreekt, maar de Geest van uw Vader is het die in u spreekt. (TELOS)
In Hand. 8 spreekt een engel tot Filippus en even later spreekt de Geest tot hem. Beiden leiden Filippus naar een Ethiopiër die het evangelie moet horen.
Hnd 8:26 Een engel van de Heer nu sprak tot Filippus de woorden: Sta op en ga zuidwaarts de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza; deze is woest. Hnd 8:27  En hij stond op en ging. En zie, een Ethiopier, een kamerling, een machthebber van Candace, koningin van de Ethiopiers, die haar schatbewaarder was, die naar Jeruzalem was gekomen om te aanbidden; Hnd 8:28  en hij was op de terugreis en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Hnd 8:29  En de Geest zei tot Filippus: Ga naar die wagen en blijf er in de buurt. Hnd 8:30  En Filippus liep er snel heen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen; en hij zei: Begrijpt u wel wat u leest? (Telos)
Ook in het volgende vers vinden wij woorden aangehaald die de Geest heeft gesproken, in dit geval tot Petrus:
Hnd 10:19 Terwijl Petrus nu over het gezicht nadacht, zei de Geest tot hem: Zie, drie mannen zoeken u; Hnd 10:20 maar sta op, ga naar beneden en reis met hen mee zonder te twijfelen, want Ik heb hen gezonden. (TELOS)
De Geest sprak ook later:
Hnd 13:2 Terwijl zij nu de Heer dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen heb geroepen. (TELOS)
Hij roept hier tot een bepaald werk, Hij zendt uit.
Hnd 13:4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, kwamen in Seleucie en voeren vandaar af naar Cyprus. (TELOS)
Hij betuigde Paulus, tijdens diens derde zendingsreis, wat hem te wachten stond:
Hnd 20:22 En nu, zie, gebonden in de geest reis ik naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten, Hnd 20:23 behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij gevangenschap en verdrukkingen wachten. (TELOS)
De Geest bidt, met verzuchtingen, in overeenstemming met God, voor heiligen.
Ro 8:26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheid te hulp; want wat wij naar behoren zullen bidden, weten wij niet, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ro 8:27 En Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de Geest is, want Hij bidt, in overeenstemming met God, voor heiligen. (Telos)
Getuigen. Een bijzonder soort spreken is getuigen. De Geest getuigt:
Ro 8:16  De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. (Telos)
Hij getuigt met onze geest. Onze geest is persoonlijk, de Geest van God eveneens. Begeren. De Geest die in de gelovigen woont kan begeren, verlangen.
Jak 4:5 Of meent u dat de Schrift tevergeefs spreekt? Begeert de Geest die in ons woont, met afgunst? Jak 4:6 Hij geeft echter grotere genade. Daarom zegt Hij: ‘God weerstaat hoogmoedigen, maar nederigen geeft Hij genade’ (TELOS)
Droefheid. Hij is een Persoon die bedroefd kan worden door een verkeerde houding van gelovigen; door zonde en weerspannigheid kunnen wij Hem verdriet aandoen.
Efe 4:29 Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer een dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen. Efe 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Efe 4:31 Laat alle bitterheid, gramschap, toorn, geschreeuw en lastering uit uw midden worden weggedaan met alle boosheid. (TELOS)

Verdriet kunnen alleen levende wezens hebben. De zwaartekracht kan geen verdriet hebben. De Heilige Geest is méér dan een kracht.

Geeft woorden. De Geest schenkt genadegaven, zoals woorden van wijsheid of kennis

1Co 12:4 Nu is er verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest; 1Co 12:5 en er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heer; 1Co 12:6 en er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. 1Co 12:7 Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is. 1Co 12:8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven een woord van wijsheid; en aan een volgende een woord van kennis volgens dezelfde Geest; (TELOS)

(Aan)stellen. De Heilige Geest kan opzieners in de gemeente van Christus stellen:

Hnd 20:28 Past op uzelf en op de hele kudde, waarin de Heilige Geest u als opzieners heeft gesteld, om de gemeente van God te hoeden, die Hij Zich heeft verworven door het bloed van zijn eigen Zoon. (TELOS)

Bijstaan. Hij staat gelovigen bij.

Flp 1:19  Want ik weet, dat dit mij tot behoudenis zal strekken door uw gebed en [de] bijstand van de Geest van Jezus Christus; (Telos)

Trooster. In Johannes 14 vers 16 noemt Jezus de Heilige Geest de andere Trooster, Die Zijn plaats zou innemen. Onze Heere Jezus Zelf is de ene Trooster, en de Heilige Geest is de andere Trooster. Als deze andere Trooster een onpersoonlijke kracht was, dan moest Jezus ook een onpersoonlijke kracht zijn. Is echter de ene Trooster Jezus een Persoon, dan moet de andere Trooster ook een Persoon zijn.

Hoe zou Hij dan ... Als Hij niet God was, maar een onpersoonlijke kracht...

Hoe zou Hij dan de gelukzalige maagd Maria hebben kunnen overschaduwen, zodat onze Middelaar, Gods Zoon, door haar kon worden ontvangen en heilig uit haar kon worden geboren? (Mattheüs 1 vers 18)
Hoe zou Hij dan de Messias hebben kunnen bekwamen tot dat allergewichtigste werk om Verlosser te zijn van een dood en vijandig zondaarsvolk? (Jesaja 61 vers 1)
Hoe zou Hij ons dan kunnen overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel? (Johannes 16 vers 8)
Hoe zou Hij dan de diepten van God die voor God alleen kenbaar zijn, kunnen onderzoeken en ons in de heilgeheimen van God kunnen onderwijzen – dit betekent immers dat Hij in het allerdiepste geheim van het oneindige Wezen van God doordringt en dit verstaat en aan de Zijnen openbaart? (I Korinthiërs 2 vers 10-11)
Hoe zou Hij dan ons, die vanuit onszelf de leugen liefhebben, in alle waarheid kunnen leiden? (Johannes 16 vers 13)
Hoe zou Hij dan voor ons en in ons kunnen bidden met onuitsprekelijke zuchtingen? (Romeinen 8 vers 26)
Hoe zou Hij dan ons kunnen leiden en Christus in ons kunnen verheerlijken? (Johannes 16 vers 14)
Hoe zou Hij dan in ons kunnen wonen? (1 Korinthiërs 6 vers 19)
Hoe zou Hij dan troostvol met onze geest kunnen getuigen dat wij Gods kinderen zijn? (Romeinen 8 vers 16)
Hoe zou Hij dan iets kunnen willen? (1 Korinthiërs 12 vers 11)

De leer dat de Heilige Geest een onpersoonlijke kracht is berooft ons van al deze troost en vreugde! Nee, de Schrift predikt Hem aan ons als de levende en persoonlijke God, samen met de Vader en de Zoon; van gelijke kracht, waardigheid en eer.

Wat een gelovige de Geest kan aandoen

Een gelovige kan de Geest de ruimte geven, bedroeven en uitblussen.
Efeziërs 4:30 En bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (TELOS)
De Geest uitblussen - als ware hij een vuur - houdt in: zijn werking smoren.

Wie de Geest de ruimte geeft, wordt vervuld met de Geest. Vergelijk een handschoen, waarin rommel zit, waardoor de hand er niet (goed) in kan. Als we de rommel uit de handschoen halen, wordt deze bruikbaar.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 1 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 11-13. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 13 maart 2015 verwerkt.

Meer weten

Benedikt Peters, De Heilige Geest; zijn gaven en werken. http://verkoop.johannes-multimedia.nl/product_info.php/products_id/115

H. Bouter, De Geest zucht en de schepping zucht; Gedachten naar aanleiding van Romeinen 8. Uitgeverij: Boeken om de Bijbel. "Door het werk van de Geest wordt de Gemeente gevormd en stuwt God de geschiedenis voort naar de voleinding. De Geest is aan de gelovigen geschonken als het onderpand van Gods grote toekomst (2 Kor. 1:22; 5:5; Ef. 1:14). (...) De Geest die in ons woont, verbindt ons met die nieuwe, nog toekomstige wereld; terwijl het lichaam waarin wij wonen, ons verbindt met de schepping die nu nog zucht en uitziet naar de volle verlossing."

Voetnoot

 1. Radical Arab Muslim filled with Holy Spirit & met Jesus. Youtube.com, strongtower29, 16 mei 2017. Duur: 17 min. 1 sec. Radicale moslim Hussain, zoon van een Palestijnse vader en een katholieke moeder, wordt op de Westoever een radicale moslim. Hij houdt van Jezus, maar haat de kerk en het christendom. Totdat de Heilige Geest op hem valt en de leegte van zijn hart opvult.