Wet van Mozes

Uit Christipedia

Wet van Mozes is een bijbelse aanduiding van de wet die God door de bemiddeling van Mozes aan het volk Israël heeft gegeven.

God gaf Zijn Wet aan een volk dat reeds gescholen had achter het bloed en uit Egypte was bevrijd. De wet van Mozes is dus gegeven aan een verlost volk. 

De wet is rechtvaardig en goed.
Ro 7:12 De wet is dus heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. (TELOS)
De kern van de wet is de Tien Geboden. Deze ’10 woorden’ duiden ook aan wie God is.

De wet wordt bezongen in Psalm 119, dat uit 22 coupletten bestaat, naar de letters van het Hebreeuwse alfabet.

Wet en overtreding. Een overtreding is een overtreding van een wet of regel van de wet. Zonder wet is er geen overtreding.

Ro 4:15 ... waar geen wet is, is ook geen overtreding. (TELOS)

Ter illustratie: waar de regel van een maximumsnelheid van 50 km per uur niet geldt of niet bestaat, kan niemand een snelheidsovertreding begaan door sneller dan 50 km per uur te rijden.

Bewerkt toorn. De Israëlieten hebben de wet niet volkomen gehouden, ze hebben alle gezondigd. Zonde verwekt Gods toorn. Daarom kan de Schrift zeggen dat de wet 'toorn bewerkt'.

Ro 4:15 Want de wet bewerkt toorn, maar waar geen wet is, is ook geen overtreding. (TELOS)

Jezus, de Wet en de genade. De Heer Jezus is geboren onder de wet van Mozes en heeft deze wet volmaakt nageleefd. De wet is door Mozes gegeven, doch de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden (Joh. 1:17). Met de komst van Christus en van de Heilige Geest is een nieuwe tijdsperiode aangebroken: de bedeling van de genade.

Onder genade zijn. Een gelovige in Christus is met Christus gestorven voor de zonde en de wet en dan ook niet onderworpen aan het bestel van de wet. Hij is met Christus opgestaan om in nieuwheid van leven te wandelen. Hij leeft onder de heerschappij van de genade. Hij is niet bandeloos of wetteloos, maar aan Christus onderworpen. Gods Woord en Gods Geest leren hem hoe hij moet leven (Tit. 2:11-14). Wandelend door de Geest vervult hij de wet van Christus.

Ro 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet. (NBG51) 

Meer informatie

Ger de Koning, De christen en de wet, Uitgeverij: Johannes Multimedia 2010. Pagina's: 106. Download van OudeSporen.nl

Hugo Bouter, Wet versus Genade; over de reikwijdte van de Tien Woorden. Uitgeverij Boeken om de Bijbel: Gouda, 2013. Download van OudeSporen.nl