Zedekia

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Zedekia (= "Gerechtigheid van Jah") is in de Bijbel de naam van vier verschillende mannen. De bekendste is Zedekia de laatste koning uit het huis van David vóór de wegvoering naar Babel. Hij regeerde in de 1e helft van de 6e eeuw v.C. en deed wat kwaad was in de ogen van God.

De vier naamgenoten zijn:

1. een valse profeet, die aan koning Achab de overwinning op de Syriërs aankondigde (2 Kron. 18:10v). Hij was de zoon van Kenaäna (2 Kron. 18:10). Volgens de voorzegging van de ware profeet Micha werd Micha's profetie door de uitkomst gelogenstraft;

2. een der stamvorsten van Jojakim;

3. een valse profeet, door Nebukadnezar met Jojachin naar Babel gevoerd;

4. zoon van Josia, opvolger van Jojachin, koning van Juda.

Zedekia koning van Juda

Over hem kan men lezen in: 2 Koningen 24: 17, 20, 2 Koningen 25: 2, 7, 1 Kron 3: 15, 2 Kronieken 36: 10, 11, Jer. 1: 3, Jer. 21: 1-7; Jer. 24: 8, Jer. 27: 3, 12, Jer. 28: 1, Jer. 29: 3, Jer. 32: 1-5; Jer. 34: 2-21, Jer. 37 - Jer. 39, Jer. 44: 30, Jer. 49: 34, Jer. 51: 59, Jer. 52: 1-11.

Zijn naam wordt ook gespeld SedekiaSidkia, of, naar het letterlijk Hebreeuws, Tsidkiahoe. Eigenlijk heette hij Mattanja, maar Nebukadnezar veranderde zijn naam in Zedekia, dat is "Gerechtigheid van Jah".

Hij was een jongere zoon van koning Josia. De naam van zijn moeder was Hamutal, 2 Kon. 24:18.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamutal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekia

De Babylonische koning Nebukadnezar zette hem in 597 v.C. op de troon van Juda en veranderde zijn naam. Hij volgde zo zijn neef Jojachin op, wiens oom hij was. Hij was 21 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 11 jaren te Jeruzalem (2 Kon. 24:18), van 597 - 586 v.C. Toen hij steunend op Egypte het Chaldeeuwse juk trachtte af te schudden, werd hij voor dit streven naar onafhankelijkheid door de ondergang van zijn rijk gestraft.

700 — 600 v.C. < Israël 650 — 550 v.C.[1] > 600 — 500 v.C.
EvilmerodachEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinNebukadnezarJojakimJoahazNechoJeremia (profeet)JosiaAmonAsnapparManasse (koning)

Zedekia deed wat kwaad was in de ogen van God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, en ontheiligde de naam van Jahweh door het breken van zijn eed aan de koning van Babylon. De hogepriester en het volk overtraden ook enorm.

Hij botste met de profeet Jeremia. Ondanks de waarschuwing door de profeet rebelleerde hij tegen koning Nebukadnezar van Babel. Hij sloot een verbond met Egypte (vgl. Ezechiël 17:3-20), waarvan hij hulp verwachtte. Maar Egypte werd door Nebukadnezar verslagen, die daarna het beleg sloeg tegen Jeruzalem. De belegering van Juda's hoofdstad, waar Zedekia resideerde, duurde 1½ jaar.

Zedekia werd vele malen door de profeet Jeremia gewaarschuwd, die hem raadde zich te onderwerpen aan Babylon. Hierom werd Jeremia vervolgd door de vorsten van Juda en in een kuil geworpen.

Toen Jeruzalem werd ingenomen, trachtten Zedekia met zijn vrouwen en kinderen te ontsnappen, maar hij werd opgepakt en overgebracht naar Ribla in Syrië. Jeruzalem werd verwoest en de tempel verbrand.

Twee profetieën aangaande Zedekia zijn opmerkelijk. De eerste profetie was dat hij zou spreken met de koning van Babylon en zijn ogen zou zien (Jer. 32: 4):
Jer 32:4 en Zedekia, de koning van Juda, zal aan de hand van de Chaldeeën niet ontkomen, want hij zal zeker in de hand van de koning van Babel gegeven worden. Hij zal van mond tot mond met hem spreken en oog in oog met hem staan. (HSV)
De tweede profetie was dat Zedekia naar Babel zou worden gebracht en daar zou sterven, zònder Babel te zien (Ezech. 12: 13)
Ezech. 12:13 Ik zal Mijn net over hem uitspreiden, zodat hij in Mijn vangnet gevangen raakt. Ik zal hem brengen naar Babel, het land van de Chaldeeën, maar [ook] dat zal hij niet zien, hoewel hij daar zal sterven. (HSV)
En zo geschiedde: nadat Zedekia koning Nebukadnezar in Ribla had gezien en gesproken, werden de kinderen van Zedekia voor de ogen van hun vader gedood. Vervolgens werden Zedekia’s ogen uitgestoken en werd hij blind naar Babel weggevoerd. Het is niet bekend wanneer Zedekia in Babel is gestorven.

Hij was de laatste regerende koning van Juda uit het koningshuis van David.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Zedekiah. Tekst hiervan is vertaald en verwerkt.

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).