Zonde

Uit Christipedia

Zonde is een vrijwillige, geweten of ongeweten, overtreding van een goddelijk of zedelijk gebod. Zonden komen voort uit onze zondige geaardheid, die we hebben geërfd van Adam en Eva.

Onze zondige natuur, waar vooral de apostel Paulus over spreekt, wordt ook 'zonde' genoemd.

1Johannes 3:4  Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; en de zonde is de wetteloosheid. (TELOS)

1Johannes 5:17 Alle ongerechtigheid is zonde... (TELOS)

Romeinen 7:8 Maar de zonde heeft door het gebod aanleiding gevonden en in mij elke begeerte opgewekt; want zonder wet is de zonde dood. (TELOS)

Beladen woord. Het woord 'zonde' is beladen. In gesprek met niet-gelovigen kunnen we het moeilijk vinden om het woord te gebruiken. 'Falen', 'tekortschieten', 'fout' klinkt minder zwaar. De wereld echter kent het woord 'zonde' en weet vrij goed wat het betekent. Ter illustratie een citaat: "Mensen die zich tijdens de jaarwisseling schuldig maakten aan vernielingen en geweld zijn in veel gevallen veroordeeld tot werkstraffen. Maar misschien kunnen oud en nieuw vandalen beter in de cel hun zonden overdenken dan tijdens het schoffelen in het park."[1]

Zondeval

Adam wist dat hij en zijn vrouw niet van de boom der kennis van goed en kwaad mochten eten, want God had het hem al verteld voor de schepping van mannin, Genesis 2:18-25. Adam en zijn vrouw vielen echter vielen in de zonde. Adam is degene die hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld, zie Romeinen 5:12-14.

Adam schijnt bij zijn vrouw te zijn toen ze van de vrucht nam.

Genesis 3:6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook [wat] aan haar man, die bij haar was, en hij at [ervan]. (HSV)

Waarschijnlijk is hij geen oorgetuige van de verleiding geweest. Waarschijnlijk was hij in de buurt van Mannin. De Satan, listig, koos háár uit om te verleiden tot zonde.

1Ti 2:14 en Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. (TELOS)

Na de overtreding gaf zij haar man, die eveneens at en zodoende overtrad. Adam was het hoofd van Mannin. Hij werd niet verleid en had zonder meer 'nee' kunnen zeggen.

ls Adam echter bij haar was en had gezien dat ze haar handen uitstrekte naar de vrucht, dan had Hij Eva moeten weerhouden van het eten. Hij stond er dan bij en keek ernaar en at de hem aangeboden vrucht, Genesis 3:6.

Door de eerste mens kwam de zonde in de wereld en door de zonde kwam de dood. Er kwam een oordeel over de mens en over zijn leefomgeving. De vrouw zou met smarten baren. De mens zou sterven. De aarde bracht doornen en distelen voort. De vloek had dus fysieke gevolgen. Zeker voor de eerste dieren die door Gods hand op aarde stierven. Genesis:21. Elke keer als God de Here keek naar Adam en Eva zag Hij die gedode dieren, omdat Adam en Eva met hun vellen bekleed waren. Dit was de enige manier, waarop God de eerste zonde kon vergeven, zie ook Hebreeën 9:22.

Overerving van de zondige natuur

Zonden komen voort uit onze zondige geaardheid, die we hebben geërfd van onze oerouders, Adam en Eva, die gezondigd hadden. De zondige natuur is erfelijk.

De Zondeloze. De Heer Jezus is geboren uit een vrouw en desondanks is Hij zonder zonde. Geeft de vrouw dan geen zondige natuur aan haar kinderen door? Hiervoor is de volgende verklaring gegeven. Als de vrouw de zonde zou doorgeven aan haar kinderen, zou de Here Jezus Christus niet zonder zonde zijn, dus wordt de zondige natuur door de man doorgegeven aan zijn nageslacht. Zonde zit dus in het sperma. Daarom heeft Jezus Christus geen aardse vader, zodat Hij zonder zonde is, Hebreeën 9:28. Hij is verwekt door God de Heilige Geest, Mattheüs 2:20 en Lucas 1:35.

Alle mensen zondig

Alle mensen op aarde hebben een zondige natuur en zondigen. De wijze Salomo erkende, bij de inwijding van de tempel, in zijn gebed tot God (1 Kon. 8:46, 2 Kron. 6:36):

1Kon 8:46 Wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen U (want geen mens is er, die niet zondigt), ... (SV)

Spr 20:9 Wie kan zeggen: Ik heb mijn hart gezuiverd, ik ben rein van mijn zonde? (SV)

Pre 7:20 Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt. (HSV)

In een van de oudste boeken van de Bijbel, het boek Job, wordt beleden:

Job 14:4 Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. (HSV)

Job 15:14 Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn? (HSV)

Job 25:4 Hoe zou een sterveling dan rechtvaardig zijn voor God, en hoe zou hij, geboren uit een vrouw, zuiver zijn? (HSV)

David dichtte:

Ps 51:5 (51:7) Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. (HSV)

Alle mensen zijn onder de zonde, onder haar macht en werking:

Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, Ro 3:10 zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet een; Ro 3:11 er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; Ro 3:12 allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’; (TELOS)

Wie oordeelt dat de ander zondigt, veroordeelt zichzelf, daar hij eveneens zondig.

Ro 2:1 Daarom bent u niet te verontschuldigen, mens, wie u ook bent die oordeelt; want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u zichzelf; want u die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen. (TELOS)

Alles is onder de zonde besloten.

Ga 3:22 Maar de Schrift heeft alles onder de zonde besloten, opdat de belofte op grond van geloof in Jezus Christus gegeven zou worden aan hen die geloven. (TELOS)

Doordat allen zondigen, komen zij tekort aan de heerlijkheid van God, ze bereiken die niet.

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God, (TELOS)

Doordat alle mensen een zondige natuur hebben en zondigen en de zonde dodelijk is, sterven de mensen.

Ro 5:12 Daarom, zoals door een mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben … (TELOS)

Sommigen loochenen dat zij zonde hebben, zij beweren dat zij niet gezondigd hebben. De apostel Johannes antwoordt:

1Jo 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. 1Jo 1:9 Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 1Jo 1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. (TELOS)

Uitzondering. Op de regel dat alle mensen op aarde een zondige natuur hebben en zondigen, is slechts één uitzondering geweest: de mens Jezus Christus.

Aan de orde van de dag

Zonde is aan de orde van de dag. De kranten vermelden elke dag misdrijven, een topje van de ijsberg. God ziet de hele berg van zonde, Hij kent de omvang, de schaalgrootte.

"Volgens het CBS bedroeg het aantal misdrijven in Nederland in 2011 1,2 miljoen. Een weinig geruststellend cijfer. Toch was het iets minder dan voorgaande jaren. Maar geeft dit cijfer de werkelijkheid weer? Folkert Jensma, juridisch commentator van NRC Handelsblad, wijst erop dat dit alleen de gevallen zijn die bij de politie gemeld zijn. Uit enquêtes die onder burgers en bedrijven gehouden werden, komt een ander cijfer naar voren: 8,2 miljoen misdrijven."

Bron: A. Prosman, Moderne samenleving nog steeds gewelddadig, RefDag.nl, 24 nov. 2012

Uitingen van de zonde

De zonde uit zich in allerlei misdragingen:

Ro 3:9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, Ro 3:10 zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet een; Ro 3:11 er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; Ro 3:12 allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’; Ro 3:13 ‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ‘addergif is onder hun lippen’; Ro 3:14 ‘hun mond is vol vervloeking en bitterheid’; Ro 3:15 ‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; Ro 3:16 vernieling en ellende is op hun wegen; Ro 3:17 en de weg van de vrede hebben zij niet gekend’; Ro 3:18 ‘geen vrees voor God staat hun voor ogen’. (TELOS)

In ons eigen leven en dat van anderen zijn genoeg uitingen van de zonde waar te nemen. Neem bijvoorbeeld de jaarwisseling in Nederland van 2008 naar 2009[2]:

 • Op verschillende plaatsen kwam het tot een confrontatie tussen politie en groepen jongeren. In Rotterdam gingen 150 jongeren met agenten op de vuist gingen. In de regio Rotterdam-Rijnmond werden in totaal 86 mensen aangehouden.
 • De Haagse politie arresteerde negentig relschoppers. Zeker vijftig auto’s gingen in vlammen op, tegen ruim honderd vorig jaar.
 • In Amsterdam werden zeker zestig arrestaties verricht en vielen er bij verschillende steek- en vechtpartijen een nog onbekend aantal gewonden.
 • In Utrecht gingen dertig auto’s in vlammen op. 87 relschoppers werden aangehouden voor vernieling en brandstichting.
 • In het Brabantse dorp Veen kwam het tot een confrontatie tussen de politie en vijftig tot honderd vandalen die autowrakken in de brand staken. De reljeugd terroriseert het dorp al jaren met oud en nieuw.
 • In Purmerend, Zaandam, Hilversum en Uddel werden hulpverleners door dronken jongeren belaagd en in Uddel kregen politieagenten bierflessen naar hun hoofd gegooid. Een brandweerauto in Hilversum werd met bakstenen bekogeld en in de wijk Leuvensbroek in Nijmegen ging men een stapje verder: brandweer en politie werden met molotovcocktails bekogeld.
 • Ook dit jaar werden in verschillende plaatsen scholen in de brand gestoken.
 • In Utrecht, Zeist en Veenendaal werden veel auto’s in de brand gestoken. In de provincie werden 87 arrestaties verricht en meer dan vijftig auto’s in brand gestoken.
 • In Nijmegen werden tien mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en ontstonden rellen in de wijk Leuvensbroek. Daar werden ook molotovcocktails naar de politie en brandweer gegooid.
 • In de regio Rivierenland heeft de politie het traditioneel druk met oud en nieuw en dat was dit jaar niet anders. In Waardenburg, Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel werden mensen opgepakt. Onder meer voor het gooien van vuurwerk naar personen, brandstichting, belediging en drugsbezit.
 • In het Limburgse Oirsbeek voerde de politie een charge uit tegen relschoppers die op het Marktplein papier en autobanden in de brand wilden steken. Ze bekogelden politie en brandweer met vuurwerk en flessen.
 • In Overijssel, Flevoland en Noordoost-Gelderland waren er volgens de politie ‘weinig incidenten’, maar ook daar hadden brandjes en vernielingen plaats.

In 2008 werd bijna één op de 20 videotheken overvallen en één op de 25 supermarkten[3].

Zie ook Vandalisme

Uit het hart

De kiemen van de zondige daden en woorden liggen in het hart.

Mt 15:18 Maar wat de mond uitgaat, komt voort uit het hart, en dat verontreinigt de mens. Mt 15:19 Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen. (TELOS)

Uit het volgende bericht blijkt dat de aanslag op de Nederlandse koninklijke familie in 2009 voorbedacht was.

Willem-Alexander volgens Karst T. 'fascist'

De dader van de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn, Karst T., heeft in zijn laatste woorden gezegd dat prins Willem-Alexander een racist en een fascist is. Hij deed dat tegen een agent enkele seconden voordat hij het bewustzijn verloor. Dat blijkt uit het onderzoek van de Nationale Recherche. Volgens het rapport was het zeer waarschijnlijk een gerichte aanslag tegen het Koninklijk Huis.

Uit een verklaring blijkt dat Karst T. in 2004 al eens heeft gezinspeeld op een aanslag. Hij zei toen tegen een oud-werkgever dat hij nog beroemd zou worden. Toen de man vroeg wat hij precies bedoelde, antwoordde T. 'een aanslag op de koninklijke familie'. Tijdens het onderzoek van de Nationale Recherche is er onder meer een reconstructie gemaakt en het Pieter Baan Centrum heeft gesproken met mensen uit de omgeving van Karst T. om een beeld van hem te krijgen.

Er is vast komen te staan dat T. alleen heeft gehandeld en dat zijn actie slecht was voorbereid. T. reed tijdens Koninginnedag met zijn auto door het publiek en kwam tegen het monument de Naald tot stilstand. Uit het onderzoek is gebleken dat hij 112 kilometer per uur reed.

Volgens het rapport is het niet aannemelijk dat Karst T. wist dat er mensen op het kruispunt stonden. Maar toen hij dat wel zag, heeft hij geen moeite gedaan om het publiek te ontwijken. Bij de aanslag kwamen acht mensen, inclusief T. zelf om het leven.

Bron: Radio Nederland Wereldomroep, nieuwsbericht 4 sept. 2009

Lust van de zonde

Zonde geeft een tijdelijke genieting; zonde geeft genot, maar dit is van korte duur. Mozes kende de 'tijdelijke genieting van de zonde', maar hij verliet de sociale omgeving van Farao's dochter, zijn pleegmoeder, omdat hij bij God en Zijn volk wilde horen.

Heb 11:24 Door het geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een zoon van Farao’s dochter genoemd te worden, Heb 11:25 omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde, Heb 11:26 en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van Egypte, want hij zag op de beloning. (TELOS)

De lusten wegen echter niet op tegen het onheil en de ellende die het loon zijn van de zonde.

Gevolg van de zonde

Schandvlek, smart. Een mens kan vóór dertigste jaar zonde genoeg gedaan hebben, die hem zijn leven lang een schandvlek of een smart zijn zal.

Dood. Wij mensen sterven als gevolg van onze zonde.

Te vroege dood. De dienst van de zonde kan ons een te vroege dood bezorgen. De beroemde predikant Thomas De Witt Talmage verhaalt uit ervaring: "Slechte mannen en vrouwen leven maar kort. Hun zonde doodt hen. Ik ken honderd goede oude mensen tegen tien slechte oude mensen. Waarom? Omdat deze laatsten niet oud worden. Lord George Gordon Noel Byron stierf te Missolonghi, slechts 36 jaar oud, dood gereden door zijn hartstochten ... Edgar A. Poe stierf te Baltimore op 38-jarige leeftijd ... delirium tremens. Napoleon Bonaparte bereikte maar even de middelbare leeftijd, toen hij op St. Helena stierf, en een van zijn geneesheren zei, dat zijn ziekte veroorzaakt was door onophoudelijk snuiven. ... de man die met zijn voetstap in het centrum van Europa de aarde deed beven, gedood door een snuifdoos!"[4]

Zondebesef

Ondanks de vele bewijzen van zonde in ons leven is het moeilijk om ons mensen van zonde te overtuigen. We willen nog wel toegeven dat 'niemand volmaakt is', maar 'wij zijn zondaars' is geen veelgehoorde belijdenis. De Geest van God echter overtuigt van zonde, maakt het geweten gevoeliger voor zonde en opent onze ogen voor onze zondige toestand.

Geroep van/over zonde

Van èn over zonde(n) kan een roep tot God uitgaan.

Ge 18:20  Verder zei de HEERE: De roep van Sodom en Gomorra is groot en hun zonde heel zwaar.  Ge 18:21  Ik zal nu afdalen en zien of zij [werkelijk] alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar tot Mij gekomen is. En zo niet, Ik zal het weten. (HSV)

Het geroep van Sodom en Gomórra kan tweeërlei betekenen[5]. Of, dat het geroep van de zonden en ongerechtigheden groot is, of, dat de klachten van hen, die door de inwoners van deze steden vreselijk onderdrukt worden, vele zijn. De tweede verklaring heeft het meeste voor zich heeft, daar over de zonden nog afzonderlijk gesproken wordt. Het roepen zou dan tevens een roepen om wraak zijn.

In de Heilige Schrift worden sommige zonden in het bijzonder "roepende zonden" genoemd[5]:

 • de zonden van Sodom;
 • onschuldig bloed vergieten (Gen. 4:10; Hebr. 12:14; Job 16:18);
 • onthouding van het loon der arbeiders (Jac. 5:4);
 • onderdrukking van het volk Gods (Exod. 3:7);
 • onderdrukking van armen, weduwen en wezen (Exod. 22:22-27);
 • huizen gebouwd met onrecht en roverij (Hab. 2:11).

Zonde belijden

De Heer Jezus heeft de straf voor onze zonden gedragen. Als wij zondigen, moeten wij onze zonde erkennen, belijden aan God.

1Jo 1:9  Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.  (...) 1Jo 2:1  Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; (Telos)

En soms hebben wij de zonden ook aan elkaar te belijden.

Jak 5:16  Belijd dus elkaar de zonden en bidt voor elkaar, opdat u gezond wordt. ... (Telos)

Dwaling. Sommige christenen menen dat, wanneer ze zondigen, hun zonden daarna niet hoeven te belijden, omdat ze in Christus zijn weggedaan en vergeven. Dit standpunt is een dwaling, het komt door een verwarring tussen onze stand van gerechtigheid in Christus, in wie wij eens voor altijd gerechtvaardigd en volmaakt zijn, en ons doen en laten als kind van de Vader. Zonden tasten onze stand (positie) niet aan, maar verstoren wel onze gemeenschap met de Vader. Wie zondigt, zondigt tegen God. Wie zijn aardse vader of moeder onterecht bedroeft, heeft, hoewel hij hun kind is en blijft, wel iets te belijden.

Strijd tegen zonde

De strijd tegen de zonde houdt in, dat wij bestaande zondige dingen in ons leven wegdoen, verkeerd gedrag als een oud kleed afleggen, weerstand bieden aan zondige neigingen en voorkomen dat de zonde weer over ons gaat heersen.

Mattheüs 18:7 Wee de wereld vanwege de aanleidingen tot vallen! Want het is noodzakelijk dat de aanleidingen tot vallen komen; wee evenwel die mens door wie de aanleiding tot vallen komt! 18:8  Als nu uw hand of uw voet u een aanleiding tot vallen is, hak die af en werp die van u; het is beter voor u verminkt of kreupel het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige vuur geworpen te worden. 18:9  En als uw oog u een aanleiding tot vallen is, trek het uit en werp het van u; het is beter voor u met een oog het leven in te gaan, dan met twee ogen in de hel van het vuur geworpen te worden. (Telos)

Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de Heer ons vermaant bepaalde delen van ons lichaam (oog, hand, voet), waarmee wij zondigen, af te hakken of uit te rukken. Immers, ons zondig handelen komt voort uit ons hart. Ons hart bestuurt onze leden.

Mattheüs 15:19  Want uit het hart komen voort boze overleggingen, moorden, overspel, hoererijen, diefstallen, valse getuigenissen, lasteringen. (Telos)

We moeten de zondige gedragingen aanpakken. Paulus vermaning werpt licht op die vermaning van de Heiland:

Colossenzen 3:5 Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die afgodendienst is, 3:6  om welke dingen de toorn van God komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. 3:7  Ook u hebt vroeger onder hen gewandeld, toen u daarin leefde. 3:8  Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. 3:9  Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan 3:10  en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. (Telos)

Heb 12:4  U hebt nog niet ten bloede toe tegenstand geboden in de strijd tegen de zonde, (Telos)

Wie aan deze of gene zonde verslaafd is geweest, moet op zijn hoede zijn en zichzelf zeer in acht nemen, zichzelf bewaren, door in Gods weg te blijven.

Spr 4:23  Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. (NBG51)

De 4:9  Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, ... (HSV)

Een ogenblik van onbedachtzaamheid, onbeheerstheid, kan tot een terugval leiden en een desastreus gevolg hebben. De vermaarde predikant Thomas De Witt Talmage (1832-1902) verhaalde:[6]

Een van de beste vrienden die ik ooit had, stierf in een delirium tremens[7], op zestigjarige leeftijd. Hij was in zijn jeugd een dronkaard geweest, had echter zijn drinkgewoonte overwonnen, en had van zijn eenentwintigste jaar af geen druppel meer geproefd. Hoe was hij er evenwel toch weer toe gekomen? Op een warme zomerdag op straat, voelde hij zich niet wel, en stapte hij bij een apotheker in, zoals u en ik ook zouden gedaan hebben , en hij vroeg om iets dat hem weer herstellen kon. En er was alcohol in het drankje, en die wekte de oude dorst weer op, en hij ging binnen bij de eerste de beste kroeghouder, en bleef er totdat hij geheel dronken in huis terug kwam als een razende bezetene, een schrik voor vrouw en dochters! Het einde is geworden, dat hij nu in een ziekenhuis is gestorven. 

Bijna veertig jaren had de zonde van zijn jeugd gesluimerd; en die éne aanraking met de alcohol had haar weer doen ontwaken. (...) Al leefde u honderd jaar, en al deed u al wat goed is in de laatste tachtig jaar, een zondige gewoonte uit uw eerste jeugd kan altijd nog terugkeren, en nog uw leven verwoesten.  

Strijd door de burgerlijke overheid. Alle samenlevingen trachten bepaalde uitingen van de zonde te bestrijden en te voorkomen. Daarvoor worden wetten ingevoerd, krijgen kinderen onderwijs, wordt er voorlichting gegeven, worden straffen uitgedeeld enz. Bijvoorbeeld, in 2009 begon China een offensief tegen de verspreiding van porno en vulgariteiten op het internet[8].

Gebruik van het woord "zondaar"

Hoewel vele gelovigen het er over eens zijn dat ze "zondig" zijn, hoeven ze zich nog geen "zondaar" te noemen.  Vele christenen gebruiken het woord zondaar verkeerd. Paulus zegt dat 'Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren'. (Rom 5:8) Wij zijn het nu niet meer, omdat we ons bekeerd hebben en in Christus een nieuwe schepping zijn; we leven niet meer in de zonde, hoewel we soms struikelen en zonde doen.

In de Bijbel wordt het woord "zondaar" vaak gebruikt voor iemand die tegen God is.

Zie Zondaar voor het hoofdartikel.

Perfectionisme

Sommige christenen geloven dat een gelovige reeds in zijn leven op aarde, door de Heilige Geest een staat van zondeloosheid kan bereiken. Dit is een dwaling, genoemd perfectionisme. Zij kan voortspruiten uit een beperkte opvatting van zonde (als zonden gelden zondige daden, niet zondige gedachten) of uit een gebrek aan zelfkennis, een vertekend beeld van zichzelf. "Veel mensen hebben een goed geweten doordat zij een slecht geheugen hebben."[9]

Voetnoten

 1. Citaat uit de nieuwsbrief 5 jan 08 van RePublic.nl.
 2. De vermelde feiten zijn ontleend aan een nieuwsbericht op Elsevier.nl
 3. Bron: https://www.parool.nl/parool/nl/7/Misdaad/article/detail/166901/2009/02/13/Supermarkt-vaker-overvallen-dan-sigarenboer.dhtml
 4. T. de Witt Talmage, Spranken (Utrecht: C.H.E. Breijer, 1892), blz. 4. Voor Christipedia is de spelling in het citaat gemoderniseerd.
 5. 5,0 5,1 Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gen. 18:20. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 14 juni 2020.
 6. T. de Witt Talmage, Spranken (Utrecht: C.H.E. Breijer, 1892), blz. 9-10. Voor Christipedia is de spelling in het citaat gemoderniseerd.
 7. Een ontwenningsverschijnsel bij onder meer alcoholverslaving. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens_(ontwenningsverschijnsel)
 8. Zie https://www.agconnect.nl/artikel/china-houdt-grote-schoonmaak-op-internet
 9. Willem Ouweneel, Tien theologische dwalingen van dit moment. WillemOuweneel.nl, artikel van 10 juni 2020.