Hur is de naam van meerdere mannen genoemd in de Bijbel:

1. Hur of Choer is de man die met Aäron de handen van Mozes ondersteunde tijdens de strijd van Israël tegen Amalek. Hem werd ook nog met Aäron de leiding over de legerplaats gelaten toen Mozes de berg Sinaï besteeg (Ex 17:10,12; 24:14).

Ex 24:14  Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons [wachten], totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. (HSV)

De Joodse overlevering zegt dat deze Hur de man van Mirjam was, en dezelfde persoon als nr. 2.

Strijd tegen Amalek te Rafidim. Links boven op de heuvel staat Mozes met opgeheven armen, later zullen Aäron en Hur (op de afbeelding staande achter Mozes), zijn armen onderstutten.
Mozes' armen omhooggehouden door Aäron en Hur.

2. Zoon van Kaleb, de zoon van Hezron, en grootvader van Bezaleël. (Ex 31:2; 35:30; 38:22; 1 Kron. 2:19,20; 4:1; 2 Kron. 1:5).

3. Een van de koningen of vorsten van Midian, gedood met Bileam (Num. 31:8; Joz. 13:21)

4. Ben-Hur, of 'zoon van Hur,' opzichter van Salomo in het gebergte van Efraïm (1 Kon. 4:8).

5. Zoon van Efratha (1 Kron. 2:50; 4:4).

6. Vader van Refaja die terugkeerde uit de Babylonische ballingschap (Neh. 3:9).

Bronnen

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Hur. Hieruit is vertaalde tekst opgenomen in 2012.