Martha of Marta was de zus van Lazarus en Maria van Bethanië, en ze was aanwezig toen de Heer Jezus haar broer Lazarus uit de dood opwekte. Zij wordt vermeld in Lucas 10:38-42 en Johannes 11 en 12.

Martha en Maria. Schilderij door Andrea Vaccaro  (1604–1670).

Naam. De Griekse naam in het Nieuwe Testament is Μάρθα, Martha, een transliteratie van het Aramese מַרְתָּא, Martâ, "De dame".

Woonplaats. Martha woonde met haar zus Maria en haar broer Lazarus in Bethanië, een dorp ten oosten van Jeruzalem, in Judea.

Bemind. Jezus hield van hen.

Joh 11:5  Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. (Telos)

Gastvrij. De gastvrijheid van Martha komt naar voren in dit vers:

Lu 10:38 Het gebeurde nu, terwijl zij reisden, dat Hij in een dorp kwam, en een vrouw genaamd Martha ontving Hem in haar huis. (Telos)

Martha's geloof en hoop

 
Ruïne in Bethanië die wordt aangewezen als het huis van Martha en Maria en Lazarus. Foto ca. 1919.

Johannes 11:1-44 vertelt over de ziekte, dood en opwekking van Lazarus. Toen Lazarus ziek was, zonden Martha en haar zus een boodschap naar Jezus stuurden om hem te laten weten dat zijn vriend ziek was. Jezus Jezus antwoordde dat deze ziekte niet tot de dood was, maar tot de verheerlijking van God, en hij bleef nog twee dagen waar hij was, in de buurt van het meer van Genezareth.

Daarna vertrok hij met zijn leerlingen naar Bethanië. Toen ze daar aankwamen, bleek dat Lazarus al vier dagen overleden was. Martha was Jezus tegemoetgekomen, terwijl Maria in huis bleef, en zei hem:

Heer, als U hier geweest was zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.

Daarop antwoordde de Heer dat haar broer weer zou opstaan.

Joh 11:24  Martha zei tot Hem: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag. Joh 11:25  Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; Joh 11:26  en ieder die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid. Geloof je dat? Joh 11:27  Zij zei tot Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld zou komen. (Telos)

Ze gingen vervolgens naar het graf waar ook Maria naartoe was gegaan. Jezus weende bij het graf, liet dan de grafsteen wegrollen.

Joh 11:39  Jezus zei: Neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot Hem: Heer, hij riekt al, want hij is daar vier dagen. (Telos)

Jezus stopte niet, en na een gebed tot God riep hij: "Lazarus kom naar buiten", waarop Lazarus uit het graf kwam, nog gewikkeld in zijn doodskleden.

Martha kreeg haar broer levend terug en moet buitengewoon getroost zijn. Veel Joden die het wonder gezien hadden, geloofden in de Heer, maar anderen gingen naar de farizeeën die besloten hem te laten doden.

Dienares

In Lucas 10:38-42 wordt verteld dat Jezus op bezoek kwam bij Maria en Martha. Maria ging naar Jezus zitten luisteren, terwijl Marta helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten en zich druk en bezorgd maakte om vele dingen. Martha vroeg Jezus om Maria te zeggen dat zij haar moest helpen, maar Jezus oordeelde dat Maria "het goede deel" had gekozen.

Lu 10:40  Martha echter werd zeer in beslag genomen door veel dienen; en zij kwam erbij staan en zei: Heer, bekommert U Zich er niet om dat mijn zuster mij allen laat dienen? Zeg haar dan dat zij mij moet helpen. Lu 10:41  De Heer echter antwoordde en zei tot haar: Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen, Lu 10:42  maar een ding is nodig; want Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen. (Telos)

Later kwam de Heer wederom bij deze vrienden in Bethanië. Opgemerkt wordt dat "Martha diende".

Joh 12:1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha in Bethanie, waar Lazarus was, de gestorvene, die Jezus uit de doden had opgewekt. Joh 12:2  Zij maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar, en Martha diende; Lazarus nu was een van hen die met Hem aanlagen. (Telos)

Bron

Marta (Bijbel), artikel op: nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 1 okt.2023.