Migdol was een plaats in de buurt Pi-Hachiroth, de plek waar de Israëlieten de Schelfzee doortrokken. Zie Ex. 14:2; Num. 33:7. De naam betekent in het Hebreeuws 'toren'.

Ex 14:2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren, en zich legeren voor Pi-hachiroth, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baäl-zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee. (SV)

Migdol in de Nijldelta

Het Migdol van Ex. 14:2 moet misschien onderscheiden worden van een gelijknamige plaats in het noorden van Egypte (Jer. 44:1; 46:14), gelegen aan het meer Sichor.

Migdol was een van de plaatsen in Egypte waar Joodse vluchtelingen na de ondergang van het koninkrijk Juda zich vestigden. De profeten Jeremia en Ezechiël noemen de plaats.

Jer 44:1  Het woord, dat tot Jeremia geschiedde aan al de Joden, die in Egypteland woonden, die te Migdol woonden, en te Tachpanhes, en te Nof, en in het land Pathros, zeggende: (SV)

 

Migdol was in Jeremia's tijd het meest noordelijke toegangspunt tot Egypte[1].

De ligging van Migdol werd ontdekt door de Israëlische archeoloog Eliëzer Oren in de jaren '80 van de 20e eeuw.

Voetnoten

  1. Archaeology Update: Jeremiah Comes Alive! Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 apr. 2022. Vanaf 19 min. Gesprek met archeoloog James Hoffmeier.