Regenboog in het heidendom

Hoe wordt de regenboog in het heidendom voorgesteld? Welke bovennatuurlijke betekenis zag men erin?

Zie voor de goddelijke betekenis van de regenboog → Regenboog

De Grieken hielden de regenboog voor een weg, waarlangs de boden van de goden tot de mensen afdaalden of zij personifieerden hem als Iris (van het Griekse eiro d. i. vastknopen, verbinden), de bodin van de goden, die met haar gouden vleugels, snel als de wind, voortijlde.

Volgens de noordelijke Germanen was de regenboog de door de goden gebouwde brug tussen hemel en aarde, die bij de ondergang van de wereld zal instorten, als de zonen van Muspel er over rijden. in de Edda is de regenboog een door de goden gebouwde brug om hemel en aarde te verbinden.

Bij de Indiërs is de regenboog de boog van Indra, waarmede hij zijn bliksemschichten tegen de hemelbestormende Azuren slingert en die hij na de strijd als teken van de vrede ter zijde stelt.

Het Oude Testament wettigt deze natuur-mythologische voorstellingen niet. Ze berusten misschien eensdeels op een herinnering aan de reële goddelijke betekenis van de regenboog, en andersdeels op de indruk, die het liefelijk natuurverschijnsel op 's menschen gemoed maakt als de zon door de donkere wolken heenbreekt . 

De oud-Babylonische zondvloedsage spreekt evenals Genesis 9 wel van het sluiten van het verbond, maar niet van het bondsteken van de regenboog. Zij heeft wel een parallel voor het eerste, het verbond, maar niet voor het tweede, het teken.

Bronnen

Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften (Utrecht: Kemink & Zoon, 1885-1886) s.v. Regenboog. Enige tekst van dit lemma is op 30 dec. 2017 verwerkt.

Moll W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Derde deel O - Z. (Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859) s.v. Regenboog.