Twaalf is een getal dat in de Bijbel ook een symbolische betekenis kan hebben: volkomenheid van bestuur, regering over mensen[1].

Volgens sommigen: volkomenheid van organisatie (gereguleerde samenwerking). Anderen denken aan[2] Gods macht, gezag, regering en koninkrijk, de volkomen regering van God over alle dingen.

Van Seth tot Noach zijn 12 aartsvaders.

Jakob kreeg 12 zonen, de 12 stamvaders van Israël; Israël bestaat uit 12 stammen.

Hnd 7:8  En Hij gaf hem het verbond van de besnijdenis; en zo verwekte hij Izaak en besneed hem op de achtste dag; en Izaak verwekte Jakob, en Jakob de twaalf aartsvaders. (Telos)

Kort na hun uittocht uit Egypte komen de Israëlieten te Elim, een plaats met 12 waterbronnen.

Tot hun gedachtenis lagen er 12 toonbroden op een tafel in het heilige. In de borstlap van de hogepriester van Israël; bevonden zich 12 stenen, elke steen voor een stam. Op de twee schouderstenen waren de twaalf namen van Israëls stammen gegraveerd.

Bij de inwijding van het altaar gaven de leiders van Israël een geschenken, bestaande uit: 12 zilveren schalen, 12 zilveren sprengbekkens,‭ 12 gouden schalen. ‭Voor het brandoffer waren er 12 jonge stieren, 12 mannetjes–schapen, 12 vrouwtjes–schapen van één jaar, met de meel–offers die daarbij horen, en 12 twaalf mannetjes–geiten als zondoffer (Num. 7:84-87).‭

Nu 7:84  Dit was de inwijding des altaars van de oversten van Israël, op den dag als hetzelve gezalfd werd: twaalf zilveren schotels, twaalf zilveren sprengbekkens, twaalf gouden reukschalen. Nu 7:85  Een zilveren schotel was van honderd dertig [sikkelen], en een sprengbekken van zeventig; al het zilver van de vaten was twee duizend en vierhonderd [sikkelen], naar den sikkel des heiligdoms. Nu 7:86  Twaalf gouden reukschalen van reukwerks; elke reukschaal was van tien [sikkelen], naar den sikkel des heiligdoms; al het goud der reukschalen was honderd en twintig [sikkelen]. Nu 7:87  Al de runderen ten brandoffer waren twaalf varren, twaalf rammen, twaalf eenjarige lammeren, met hun spijsoffer; en twaalf geitenbokken ten zondoffer. (SV)

Het koperen ronde wasvat in de tempel van Salomo stond op 12 ossen (beelden) die met hun staarten naar elkaar toe stonden. Drie ossen stonden met hun kop naar het noorden, drie naar het westen, drie naar het zuiden en drie naar het oosten. 1 Kon. 7:25.‭

Er werden 12 verspieders uitgezonden om het beloofde land Kanaän te verkennen. Na de intocht van het volk in het beloofde land werden uit de Jordaan twaalf stenen gehaald en opgesteld tot gedenkteken.

Op 12-jarige leeftijd bleef Jezus alleen achter in Jeruzalem en luisterde naar leraars en stelde hen vragen (Luk. 2:42, 46).

De Heer Jezus verkoos twaalf mannen om zijn apostelen te zijn. Door deze twaalf voedde de Heer de hongerige menigten. De overgebleven stukken brood vulden 12 manden (Mattheüs 14:20).

De Heer kon door 12 legioenen engelen bijgestaan worden.

Mt 26:53  Of meen je dat Ik mijn Vader niet kan bidden en Hij zal Mij dadelijk meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen? (Telos)

Toen Jezus aan het kruis ging werd het om ongeveer twaalf uur helemaal donker in het hele land, tot ongeveer drie uur ‘s middags (Matth. 27:45).‭ In het boek Openbaring wordt een vrouw gezien die kroon van twaalf sterren draagt (Opb. 12:1).

Opb 12:1  En er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon en de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. (Telos)

De twaalf apostelen zullen op twaalf tronen zitten om de twaalf stammen te oordelen (Matth. 19:28; Luk. 22:30).

Mt 19:28  Jezus nu zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, u ook op twaalf tronen zult zitten om de twaalf stammen van Israel te oordelen. (Telos)

Het nieuwe Jeruzalem zal 12 fundamenten hebben voor zijn muren en op de fundamenten de namen van de twaalf apostelen. De stad zal 12 poorten hebben, met de namen van de 12 stammen erop gegraveerd. Aan de 12 poorten staan 12 wachter-engelen. (Opb. 21:12-21).

Opb 21:12  Zij had een grote en hoge muur, zij had twaalf poorten en aan de poorten twaalf engelen en daarop namen geschreven, welke de namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël zijn. (...) Opb 21:14  En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de twaalf namen van de twaalf apostelen van het Lam. (Telos)

De stad heeft de vorm van een kubus, waarvan elke zijde 12.000 stadiën lang is (Opb. 21:16). In de stad staat de boom van het leven, die 12 vruchten draagt en in elk van de 12 maanden zijn vrucht geeft.

Opb 22:2  In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties. (Telos)

Er zijn 12 uren in een dag waarin de kinderen van het licht kunnen wandelen (Joh. 11:9).

Het getal twaalf is meer deelbaar dan de voorgaande getallen. Het getal 8 bijvoorbeeld is deelbaar door 2 en 4. Het getal 12 is deelbaar door 2, 4, en 6. Sommigen zien in de volgende verdelingen een teken van bestuurlijke soepelheid (aanpasbaarheid, wendbaarheid)[1]:

  • Zes tweetallen (6 x 2): de twaalf apostelen werden uitgezonden om te prediken in zes groepjes van twee apostelen.
  • Twee zestallen (2 x 6): Twee rijen van zes toonbroden in het Heilige.
  • Drie viertallen (4 x 3) : Vier rijen van elk drie namen op de borstplaat van de hogepriester.
  • Vier-drieën (4 x 3): drie poorten aan elk van de vier zijden van het nieuwe Jeruzalem.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as symbols. Enige tekst hiervan is vertaald en onder wijziging verwerkt op 25 jan. 2023.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as symbols.
  2. 144,000 Witnesses | Mikel Cary. Youtube.com: Prophecy Watchers, 2 jan. 2022. Vanaf 17 min. 5 sec