Iemand verdrukken is hem verhinderen datgene te verkrijgen dat hij met recht en billijkheid kan vorderen, door welke verhindering hij schade lijdt[1]. Wanneer een gelovige bijvoorbeeld een baan of opleiding wordt geweigerd omdat hij een christen is en hij hierdoor schade lijdt, dan wordt hij verdrukt. Er zijn anno 2018 zo'n 250 miljoen verdrukte christenen[2].

De Heer Jezus heeft zijn leerlingen gewaarschuwd dat ze in de wereld verdrukking zouden lijden.

Joh 16:33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. (TELOS)

De apostelen Paulus en Barnabas zeiden de discipelen van Jezus dat zij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan.

Hnd 14:21 En nadat zij aan die stad het evangelie hadden verkondigd en vele discipelen hadden gemaakt, keerden zij terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochie Hnd 14:22 en versterkten de zielen van de discipelen, terwijl zij hen vermaanden in het geloof te blijven en dat wij door vele verdrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan. (TELOS)

Verdrukking en smaad overkwam de christenen dan ook:

Heb 10:32  Maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn veel strijd in het lijden verdragen hebt,  Heb 10:33  hetzij dat uzelf door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was, hetzij dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. Heb 10:34  Want u hebt ook mee geleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard, daar u wist dat uzelf een beter en blijvend bezit hebt. (Telos)

Martelaren zijn getuigen die ondanks verdrukking en vervolging belijdenis deden van hun geloof. In enge zin zijn het verdrukte en vervolgde getuigen die hun leven lieten omwille van het geloof in de Heer Jezus. Zie verder artikel Martelaar.

Uit haat. De verdrukking komt voort uit haat. De haat is er omdat de gelovigen niet van wereld zijn en door Jezus Christus uit de wereld, waarin ze verkeren, zijn uitverkoren. 

Joh 15:19 Als u van de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. (TELOS)

Verdrukking en Gods volk

De volken op aarde die veel geleden, ja, het meest geleden hebben zijn: het volk Israël en de gemeente van Jezus Christus. Beide zijn volken van God. De gemeente zal als "de volheid der (heiden)volken" ingaan. Daarna wordt geheel Israël behouden, door verdrukking en loutering heen (Rom. 11:25-26).

Tijdens de periode van de oordelen, de tijd van de grote verdrukking, komt een massa mensen tot geloof, die wellicht deels als martelaren en deels als slachtoffers van de rampen zullen sterven.

Opb 7:14  En ik zei tot hem: Mijn heer, u weet het. En hij zei tot mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange kleren gewassen en ze wit gemaakt in het bloed van het Lam. Opb 7:15  Daarom zijn zij voor de troon van God en zij dienen Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij die op de troon zit zal zijn tent over hen uitbreiden.  Opb 7:16  Zij zullen geen honger en geen dorst meer hebben en de zon zal op hen geenszins vallen, noch enige hitte;  Opb 7:17  want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar bronnen van levenswateren, en God zal elke traan van hun ogen afwissen.(Telos)

Verdrukking in het huwelijk

Gehuwden hebben verdrukking in het vlees, zegt de apostel Paulus.

1Co 7:32 En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongetrouwde wijdt zijn zorg aan de dingen van de Heer, hoe hij de Heer zal behagen; 1Co 7:33 maar de getrouwde wijdt zijn zorg aan de dingen van de wereld, hoe hij zijn vrouw zal behagen. (TELOS)

1Co 7:28 Maar ook al trouwt u, u zondigt niet; en al trouwt de maagd, zij zondigt niet. Maar zulke personen zullen verdrukking hebben in het vlees, en die wil ik u besparen. (TELOS)

Lichamelijk lijden in het vlees hebben gehuwden meer (ongehuwden daarentegen hebben meer andere verzoekingen). Misschien mogen we denken aan zorgen (zorg voor man, vrouw, kinderen) en (in)spanningen die ook ons lichaam niet onberoerd laten. Een gehuwde vrouw die een kind krijgt, baart met smart. Man en vrouw dragen de last van onderhoud van het gezin en de opvoeding van de kinderen. Door te trouwen bereidt men zich nood, angst, zorg in uitwendig opzicht.[3]

Houding bij verdrukking

Verdrukten. De apostel Paulus, die veel verdrukking heeft geleden, roept ons op geduldig te wezen in de verdrukking.

Ro 12:12 Verblijdt u in de hoop; weest geduldig in de verdrukking; volhardt in het gebed. (Telos)

Zich verblijden in de hoop en volharden in het gebed komen eveneens te pas.

Geloofsgenoten. Gedenken, invoelen, meelijden, gemeenschap hebben met de verdrukten.

Heb 13:3  Denkt aan de gevangenen alsof u medegevangenen was; aan hen die mishandeld worden alsof u ook zelf in het lichaam mishandeld was. (Telos)

Heb 10:32  Maar herinnert u de dagen van vroeger, toen u na verlicht te zijn veel strijd in het lijden verdragen hebt,  Heb 10:33  hetzij dat uzelf door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden was, hetzij dat u gemeenschap had met hen die zo daarin verkeerden. Heb 10:34  Want u hebt ook mee geleden met de gevangenen en de roof van uw bezittingen met blijdschap aanvaard, daar u wist dat uzelf een beter en blijvend bezit hebt. (Telos)

De apocalyptische verdrukking

Deze verdrukking is het gevolg van de oordelen van God, die plaatsvinden na het openen van de zegels in het boek Openbaring van Johannes.

De laatste drie-en-een-half jaar van deze periode van oordelen is de tijd van de 'grote verdrukking'.

Meer informatie

Will the church go through the tribulation. Youtube.com: Prophecies of Revelation, 28 juni 2015. Ed Hindson bespreekt de periode van verdrukking, haar doel en opvattingen over de opname van de gemeente ten opzichte van deze periode.

Hulp

Organisaties die zich inzetten voor verdrukte christenen:

Zie ook

Zie artikel Vervolging van christenenMartelaar | Grote Verdrukking

Meer informatie 

  • Adrianus Haemstede, Historie der martelaren (Amsterdam 1671).  "Die , om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655." Download: Historie der martelaren
  • Thieleman J. van Braght, Het bloedig tooneel of Martelaers spiegel der doops-gesinde of weereloose christenen 2 (Amsterdam 1685).
  • Alb. van Torenenbergen, Schetsen uit de lijdensgeschiedenis der protestantse apostolisch-katholieke kerk. Twee delen.Amsterdam: C.L. Brinkman, 1854, 1856. Digitaal bestand op Google Books; bevat beide delen.

Voetnoten

  1. Vergelijk Petrus Weiland, Kunstwoordenboek (1821) over verdrukken en onderdrukken
  2. Aldus een woordvoerder van OpenDoors in het tv-programma Uitgelicht van de omroep Family7, 24 dec. 2018. OpenDoors spreekt van 250 miljoen 'vervolgde' christenen.
  3. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 1 Cor. 7:28. Enige tekst hiervan is verwerkt.