Evangelie van het Koninkrijk

Het evangelie van het Koninkrijk is de boodschap dat (1) de tijd is vervuld en (2) het Koninkrijk van God nabij is gekomen en (3) de mensen dit evangelie moeten geloven en (4) zich bekeren van hun zonden. 

Naam. 'Evangelie van het Koninkrijk' is de verkorte variant van 'evangelie van het koninkrijk van God' of 'evangelie van het koninkrijk der hemelen'.

Verkondiging

Johannes de Doper begon met de prediking van dit evangelie van het koninkrijk van God.
Lu 16:16 De wet en de profeten zijn tot op Johannes; sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd en ieder dringt er met geweld binnen. (TELOS)
Jezus Christus. Nadat Johannes was overgeleverd, zette onze Heer Jezus Christus de prediking voort. Hiertoe was hij ook uitgezonden (Luc. 4:43). 
Mr 1:14 Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God Mr 1:15 en zei: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert u en gelooft in het evangelie. (TELOS)
Lu 4:43 Hij zei echter tot hen: Ook aan de andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daartoe ben Ik uitgezonden. Lu 4:44 En Hij predikte in de synagogen van Judea. (TELOS)
In Christus Jezus was het Koninkrijk van God nabijgekomen.  Wonderen. De prediking door de Heer Jezus, de toekomstige Koning van Israël, ging gepaard met wonderen van herstel en genezing. 
Mattheüs 4:23 En Hij trok in heel Galilea rond, leerde in hun synagogen, predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. (TELOS)
Jezus' leerlingen. De Meester gaf zijn leerlingen de opdracht om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen aan Israëlieten.
Mt 10:5  Deze twaalf zond Jezus uit en Hij beval hun aldus: Gaat niet heen op een weg van de volken en gaat geen stad van Samaritanen binnen; Mt 10:6  maar gaat veeleer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Mt 10:7  Als u nu heengaat, predikt aldus: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Mt 10:8  Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets. (Telos)
Ook de leerlingen zouden wonderen verrichten ter bevestiging van de boodschap. Wat zij mee moesten nemen en hoe ze zich hadden te gedragen en wat hun zou kunnen overkomen, is te lezen in Matth. 10:9v.

Afwijzing van de heilsboodschap

Afwijzing van het evangelie door de ontvangers had kwalijke gevolgen
Mt 10:15  Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in [de] dag van [het] oordeel dan voor die stad. (Telos)
De Koning en diens heerschappij werden verworpen. De Heer Jezus werd veroordeeld tot de kruisdood. Boven zijn hoofd hing een bordje met de beschuldiging: Jezus van Nazareth, Koning der Joden

Toekomst

Het Koninkrijk van God is tussen de verwerping van de Heer en Zijn wederkomst aanwezig in een verborgen vorm en valt grofweg samen met de christenheid. In de toekomst, wanneer het Koninkrijk van God in zijn openbare vorm nabij is, zal het evangelie van het Koninkrijk opnieuw verkondigd worden. 
Mattheüs 24:14 En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. (TELOS)
Want de Heer Jezus zal terugkomen, met macht en majesteit, vergezeld van engelen en verlosten, en het Koninkrijk van God vestigen op aarde. Dat zal de hemel regeren in 'het Koninkrijk der hemelen'.
Mt 6:10  uw koninkrijk kome, uw wil gebeure, zoals in de hemel, zo ook op aarde.