Wederkomst van Jezus Christus

Uit Christipedia

De wederkomst van Jezus Christus is de door Hem beloofde terugkeer naar de Zijnen en naar deze wereld. Eerst zal Hij van de hemel neerdalen en de Zijnen uit de wereld tot zich nemen. Daarna zal Hij, voorafgegaan door de wederkomst van de profeet Elia, die in Israël "alles zal herstellen" (Matth. 17:10-11), met de Zijnen in heerlijkheid verschijnen in deze wereld.

De Heer Jezus heeft aan Zijn leerlingen beloofd dat Hij zou terugkomen. Hij komt terug om de Zijnen uit de wereld tot Zich te nemen, hen te verenigen met de ontslapen heiligen en hen allen in te voeren in het huis van de Vader.

Joh 14:1 Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. Joh 14:2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (TELOS)

Deze gebeurtenis wordt genoemd 'de opneming van de gemeente'. Daarna zal Hij met hen, Zijn heiligen, verschijnen in heerlijkheid.


Zijn komst is een openbaring

Thans is de Heer voor ons natuurlijk oog verborgen. Zijn wederkomst is daarom een openbaring aan ons. Wij hebben Hem immers nooit gezien, wij wandelen door geloof, niet in aanschouwen. Bij Zijn komst wordt ons geloof verwisseld door aanschouwen. Wij zullen Hem zien zoals Hij is.

1Co 1:7 zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, (TELOS)

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, 2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (TELOS)

Col 3:3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (TELOS)

1Jo 2:28 En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat wij als Hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor Hem bij zijn komst. (...) 1Jo 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (Telos)

Doel van Zijn komst

Het doel van Zijn wederkomst is meerderlei:

1. de gelovigen op aarde redden van de komende toorn en tot Zich te nemen in heerlijkheid.

1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)

De komst van de Heer is een reddingsactie: hij zorgt ervoor dat we niet aan de toorn worden blootgesteld. Hij haalt ons weg voordat Gods toorn komt. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn:

1Th 5:9  want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis door onze Heer Jezus Christus, (Telos)

Ro 5:9  Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Telos)

Heb 9:28 zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten. (TELOS)

Hij komt om ons tot Zich te nemen en ons te brengen in het huis van de Vader.

Joh 14:1 Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij. Joh 14:2  In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden. Joh 14:3  En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. Joh 14:4 En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u. (Telos)

2. Israël redden van de ondergang

3. de wereld redden van de ondergang

4. Zijn koninkrijk vestigen

Wanneer is Zijn komst? 

Wanneer is de opname van de gemeente? Onbekend is op welke dag of op welke uur de Heer Jezus komt om de Zijnen tot Zich te nemen.

Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Mt 24:43 Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)

Lu 12:39  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Lu 12:40  Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)

De tijd van Jezus' wederkomst is een verborgenheid. Vergelijk:

Hnd 1:6 Zij dan die waren samengekomen, vroegen Hem aldus: Heer, zult U in deze tijd het koninkrijk voor Israel herstellen?  Hnd 1:7  Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. (Telos)

Na een tijd van oordeel en rampspoed, die de wereld zullen treffen, komt Hij met de zijnen uit de hemel terug om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen. Dit gebeurt na de periode van 7 jaar die 'de 70ste jaarweek van Daniël' wordt genoemd. De periode begint met een verbondsbevestiging. Daarna weet men dat het nog zeven jaar duurt voordat de Heer verschijnt in de wereld. Anders valt uit het plaatsen van de gruwel der verwoesting dat de Heer na 3,5 jaar komt.

Uit de hemel

De Heer Jezus verliet de aarde en keerde terug naar de hemel, waar hij thans is. Vandaar zal Hij neerdalen wanneer Hij terugkomt.

Hnd 1:11 die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (TELOS)

1Th 1:10 en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons redt van de komende toorn. (TELOS)

Flp 3:20 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, Flp 3:21 die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen. (TELOS)

Met geluid

De Heer Jezus zal uit de hemel neerdalen met verschillende geluiden:

 • met een bevelend roepen
 • met de stem van een aartsengel
 • met de bazuin van God

1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; (TELOS)

Bevelroep. Dat "bevelend roepen" is in de TELOS-vertaling de weergave van één Grieks woord, κελευσμα, keleuma, dat alleen op deze plaats voorkomt. Andere overzetters kozen "geroep" (SV, HSV), "teken" (NBG51, Canisius), "bevel" (Willibrordvertaling, Naardense vertaling), "signaal" (NBV2004), "bevelwoord" (Leidse vertaling), "machtwoord' (synodale vertaling), "veldgeroep" (Nederlandse Luthervertaling), "Feldgeschrey" (Luther), "shout" (King James-vertaling). De betekenis van het Griekse woord is[1]: een opdracht, bevel, in het bijzondere een stimulerende schreeuw. Het wordt gebruikt voor[1]:

 • het signaal dat de stuurman van een schip aan roeiers geeft, of de bevelhebber aan soldaten: een luide oproep, een stoot op de trompet e.d.
 • het bevel of geroep waarmee mensen dieren aansporen, zoals een wagenmenner zijn paarden, of jagers hun honden, enz

Stem van een aartsengel. De Heer daalt neer met de stem van een aartsengel. De enige in de Bijbel met name genoemde aartsengel is Michaël. Deze treedt op ten behoeve van het volk Israël. Een andere aartsengel echter - mits er meerdere aartsengelen zijn - is niet uit te sluiten.

Met de bazuin van God. Sommige Joden (die niet in de Heer Jezus geloven) geloven dat bazuingeschal een teken van de komst van de Messias zal zijn[2].

Opstanding

Bij Zijn wederkomst zullen 'de doden in Christus', de gelovigen die in Hem ontslapen zijn, opstaan.

1Th 4:16 Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen eerst opstaan; (TELOS)

Vermoedelijk zullen bij de opneming van de gemeente ook de Oudtestamentische heiligen opstaan. Een andere opvatting is dat alleen de leden van Christus' gemeente, die vanaf de pinksterdag bestaat, zullen opstaan.

Zie Opstanding voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De verheerlijking van ons lichaam

Bij zijn komst zal de Heer Jezus ons lichaam - dat onderworpen is aan de vergankelijkheid en vatbaar voor verwonding, ziekte en pijn - veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid. Ons vernieuwde en veranderde lichaam zal gelijkvormig zijn aan dat van de Heer Jezus. Paulus schreef hierover vanuit de gevangenis te Rome:

Flp 3:20 Want ons burgerschap is in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als Heiland verwachten, Flp 3:21 die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen. (TELOS)

Verschijning aan ons

De tekst is een fragment van het bekende lied "O, wat een dag"[3].

Heb 9:28 zo zal ook Christus, eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen, de tweede keer zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die Hem verwachten. (TELOS)

Rust gevend

Verdrukte gelovigen zullen in de rust ingaan.

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, 2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (TELOS)

Wanneer Hij verschijnt in de wereld

Na de volgende gebeurtenissen verschijnt de Heer in de wereld: grote verdrukking → verduistering van zon en maan → schokkende hemelverschijnselen → teken van de Zoon des mensen → verschijning van Christus.

Mt 24:29  Terstond nu na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen wankelen. Mt 24:30  En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (Telos)

Met het oog op Zijn verschijning is er nog genoeg te doen.

2Ti 4:1 Ik betuig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk: 2Ti 4:2  predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. 2Ti 4:3  Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen; 2Ti 4:4  en zij zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. 2Ti 4:5  Maar jij, wees nuchter in alles, lijd verdrukking, doe het werk van een evangelist, vervul je dienst ten volle. (Telos)

Voortekenen

In Mattheüs hoofdstuk 24, vers 4-44 vertelt Jezus op de Olijfberg wat de voortekenen zijn voor zijn wederkomst:

 • Matt. 24: 6 (berichten over oorlogen): "Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen."
 • Matt. 24: 7-8 (overal in de wereld breken conflicten uit): "7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de weeën." Dat is dus het begin van het einde. Sommige christenen hebben het hier in dit verband ook over De laatste generatie vóór de wederkomst van Jezus Christus. Ze wijzen daarbij op de Bijbeltekst: "Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is." (Matt. 24:32-33). Met "vijgenboom" wordt volgens vele uitleggers het volk der Israëlieten bedoeld.
 • Matt. 24: 9 (christenen zullen worden vervolgd en gehaat): "Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam."
 • Matt. 24: 10 (De Grote Afval van gelovigen): "Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten." Vele mensen vallen dus van hun geloof af.
 • Matt. 24: 12 (wetteloosheid neemt toe en de liefde bekoelt): "En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen."
 • Matt. 24: 4-5 + 23 (opkomst van vele valse profeten): "Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden.". En in vers 23: "Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet."

Maar Jezus komt volgens de Bijbel pas zichtbaar terug als het evangelie over de hele wereld is verspreid en iedereen dus de kans heeft gehad, zich te bekeren. Dat is één van de redenen dat sommige christenen proberen te evangeliseren in landen waar men nog vrij onbekend is met het levensverhaal van Jezus. In Matt. 24: 14 staat: "Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." Verder zullen de twee getuigen het evangelie nog verspreiden tijdens de regeerperiode van de antichrist en de Grote Verdrukking.

Jezus heeft verder in de Bijbel gezegd dat eerst al die voortekenen moeten hebben plaatsgevonden voordat hij terugkeert: "Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren." (Matt. 24: 34). Dit slaat op de laatste generatie.

Ook in het Oude Testament vinden we een voorteken vóór de terugkomst van Jezus Christus: namelijk de terugkeer van het joodse volk naar hun eigen oorspronkelijke grondgebied. De zionisten geloven dat dit de huidige staat Israël is, en dat deze profetie dus in 1948 met de oprichting van de staat Isral in vervulling is gegaan. De tekst die hierover gaat luidt: “Dit zegt God, de HEER: Ik haal de Israëlieten weg bij de volken waar ze terechtgekomen zijn, ik zal ze overal vandaan bijeenbrengen en ze naar hun land laten terugkeren" (Ez. 37:21).

Zichtbaar

De Heer Jezus zal niet verborgen blijven als hij terugkeert in de wereld, Hij zal zichtbaar worden. Niet slechts voor een select gezelschap, gelijk alleen de discipelen hem zagen opvaren naar de hemel, maar Hij zal voor ieders oog verschijnen.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (TELOS)

Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen. (TELOS)

Hij zal in een andere hoedanigheid zichtbaar worden dan bij zijn eerste komst in de wereld. Bij zijn eerste komst werd Hij gezien als een menselijke baby, zwak en kwetsbaar, hoewel elders in de velden van Efratha een machtige verschijning van engelen aan herders zijn komst verkondigde. Bij zijn wederkomst verschijnt Hijzelf met kracht en grote heerlijkheid.

Met de wolken

Bij zijn terugkeer in de wereld komt op Hij met de wolken. Hij komt “met de wolken” (Opb 1:7), “op de wolken” (Mt 24:30), “in de wolken” (Mc 13:26).

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel; en dan zullen alle stammen van het land weeklagen en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel met kracht en grote heerlijkheid. (TELOS)

Mr 13:26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (TELOS)

Openbaring 1:7  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen. (TELOS)

Vergelijk de hemelvaart. Bij zijn vertrek naar de hemel onttrok een wolk de Heer Jezus aan de ogen van zijn toeziende leerlingen. Bij zijn terugkeer op aarde zal Hij in een wolk komen.

Handelingen 1:9  En terwijl Hij dit zei, werd Hij opgenomen, terwijl zij toekeken, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Handelingen 1:10  En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenging, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleren, Handelingen 1:11  die ook zeiden: Galilese mannen, wat staat u naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is opgenomen naar de hemel, zal zo komen, op dezelfde wijze als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (TELOS)

In de hemel heeft de Heer een koninkrijk ontvangen.

Da 7:13 [Verder] zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden Hem voor Denzelven naderen. Da 7:14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle volken, natien en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. (SV)

In heerlijkheid

De Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid.

Mt 25:31 Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid; (Telos)

Lu 9:26  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. (Telos)

Enkele leerlingen werd een vooruitblik op Jezus' heerlijkheid gegund.

Mt 16:28 Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij de Zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Mt 17:1 En na zes dagen nam Jezus Petrus, Jakobus en zijn broer Johannes mee en bracht hen afzonderlijk op een hoge berg. Mt 17:2 En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Mt 17:3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. (...) Mt 17:5 Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk, die zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik welbehagen gevonden heb, hoort Hem. (TELOS)

Tit 2:13 in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, (TELOS)

In de heerlijkheid van Zijn Vader. De Heer Jezus komt terug in de heerlijkheid van zijn Vader.

Mr 8:38  Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. (Telos)

Lu 9:26  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. (Telos)

Mt 16:27 Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen. (Telos)

In de heerlijkheid van de engelen. De Heer komt terug in de heerlijkheid van de heilige engelen.

Lu 9:26  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. (Telos)

Iets van die heerlijkheid was al zichtbaar bij zijn eerste komst, namelijk de heerlijkheid van God in de heerlijkheid van de engel die aan de herders verscheen:

Lu 2:9  En zie, een engel van de Heer stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen, en zij werden buitengewoon bang. (Telos)

Over de verschijning van de Heer in heerlijkheid spreekt ook de profeet Jesaja. Een overblijfsel van Israël zal, na diepe treurnis, juichen vanwege de heerlijkheid van Jahweh.

Jes 24:13 Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken, zal het alzo wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst geëindigd is. Jes 24:14  Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid des HEEREN zullen zij juichen van de zee af. (SV)

Lichtend

Zijn verschijning zal zijn als wanneer de zon opgaat. 

Mal 4:2 Maar voor u die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan en onder Zijn vleugels zal genezing zijn; en u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. (HSV)

Lichtglans is een aspect van Zijn heerlijkheid.

Hab 3:3 God komt van Teman en de Heilige van het gebergte Paran. sela. Zijn majesteit bedekt de hemelen, en de aarde is vol van zijn lof. Hab 3:4 Er is een glans als van zonlicht, lichtstralen heeft Hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht. (NBG51)

Mt 17:2 En Hij werd in hun bijzijn van gedaante veranderd; en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. (TELOS)

Zoals een bliksem het hemelruim verlicht, zo zal de komst van de Heer Jezus zijn.

Mt 24:27 Want zoals de bliksem uitgaat van het oosten en schijnt tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. (TELOS)

Lu 17:24 Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag. (TELOS)

De psalmist bidt dat Jahweh, de God der wraken, blinkend zal verschijnen om de goddelozen, die Zijn volk verdrukken en de kwetsbaren doden, te oordelen.

Ps 94:1 O God van alle wraak, HEERE, God van alle wraak, verschijn blinkend! Ps 94:2 Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. (HSV)

Hij komt voor de ongehoorzamen in 'vlammend vuur', dat spreekt van oordeel.

2Th 1:7 en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, 2Th 1:8 in vlammend vuur, als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. (TELOS)

Met grote kracht

Het koninkrijk van God kwam in de persoon van de Heer Jezus. Het is toen "gekomen met kracht" (Marc. 9:10). De discipelen ontvingen daarvan een indruk op de berg der verheerlijking (Marc. 9:1v). De Heer deed krachten, bracht een storm tot bedaren, deed een troep soldaten en tempeldienaren neervallen, maakte drie doden leven en stond zelf op uit het graf. De verheerlijking op de berg schijnt tevens een vooruitblik van Zijn wederkomst te zijn, wanneer Hij komt met de zijnen.

Zijn wederkomst zal een openbaring van Zijn kracht zijn. Hij komt met 'grote kracht' (Marc. 13:26).

Mr 13:26 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in wolken, met grote kracht en heerlijkheid. (TELOS)

2Th 1:7 ... bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (...) 2Th 1:9 ... het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, 2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

In groot gezelschap

Een andere zijde van Zijn heerlijkheid is het grote gezelschap dat met Hem zal komen.

Met alle engelen. Hij komt in gezelschap van alle heilige engelen. Bij zijn eerste komst, als een mensenbaby, zagen de herders in het veld een menigte engelen, die God loofden. Bij zijn tweede komst in de wereld zullen alle engelen bij Hem zijn. Bij Abraham kwam Hij in gezelschap van twee engelen, doch bij Zijn wederkomst in deze wereld zullen álle engelen met Hem zijn.

Mt 25:31 Wanneer nu de Zoon des mensen komt in zijn heerlijkheid en alle engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid; Mt 25:32 en voor Hem zullen alle volken worden verzameld, en Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt; (TELOS)

Mr 8:38  Want wie zich voor Mij en mijn woorden schaamt onder dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal ook de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in de heerlijkheid van zijn Vader, met de heilige engelen. (Telos)

Lu 9:26  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. (Telos)

Mt 16:27 Want de Zoon des mensen staat te komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn doen. (TELOS)

2Th 1:7 ... bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen van zijn kracht, (TELOS)

Met alle verlosten. Het grote gezelschap van de Heer Jezus wordt niet alleen gevormd door alle engelen, maar ook door alle verloste mensen, die met Hem in heerlijkheid geopenbaard worden.

2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

Col 3:3 Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Col 3:4 Wanneer Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.(TELOS)

1Jo 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. (Telos)

De verlosten worden genoemd 'geroepenen en uitverkorenen en getrouwen'. Zij delen in Zijn overwinning.

Opb 17:14 Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen - want Hij is Heer van de heren en Koning van de koningen - en zij die met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en getrouwen. (Telos)

Wij worden met Hem geopenbaard in heerlijkheid. Dit is een openbaring van 'de zonen van God'. De schepping verlangt naar deze openbaring, omdat ook zij, evenals de kinderen van God, dan onvergankelijkheid zal aandoen. De kinderen van God hebben reeds onvergankelijkheid aangedaan (vgl. 1 Cor. 15) wanneer zij met Christus geopenbaard worden bij Zijn wederkomst.

Ro 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Ro 8:17 En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Ro 8:18 Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ro 8:19 Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God. Ro 8:20 Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (niet vrijwillig, maar om wille van hem die haar onderworpen heeft), Ro 8:21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (TELOS)

Al zijn heiligen. Henoch, de man die met God wandelde en zonder te sterven door Hem werd opgenomen in de hemel, heeft gesproken van de komst van de Heer 'temidden van zijn heilige tienduizenden'.

Jds 1:14 En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, de Heer is gekomen temidden van zijn heilige tienduizenden, Jds 1:15 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. (TELOS)

Aan het eind van zijn leven zegende Mozes het volk Israël en getuigde van de komst van de Heer in heerlijkheid, met tienduizenden van heiligen. Toen kwam Hij voor het volk Israël, in de toekomst wordt Hij aan de volken der wereld geopenbaard en zal Zijn wet uit Sion (Jeruzalem) uitgaan.

De 33:1 Dit nu is de zegen, met welken Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft, voor zijn dood. De 33:2 Hij zeide dan: De HEERE is van Sinaï gekomen, en is hunlieden opgegaan van Seir; Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran, en is aangekomen met tien duizenden der heiligen; tot Zijn rechterhand was een vurige wet aan hen. De 33:3 Immers bemint Hij de volken! Al zijn heiligen zijn in Uw hand; zij zullen in het midden tussen Uw voeten gezet worden; een ieder zal ontvangen van Uw woorden. (SV)

De Heer komt dus met 'al zijn heiligen' (1 Thess. 3:13).

1Th 3:13 opdat Hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Amen. (TELOS)

2Th 1:10 wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is geloofd geworden. (TELOS)

'Zijn heiligen' omvat wellicht 1. de heilige engelen, 2. de heilige mensen die eerder zijn ontslapen of opgenomen.

Lu 9:26  Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen wanneer Hij komt in zijn heerlijkheid en die van de Vader en van de heilige engelen. (Telos)

Onze opdracht

Wat staat ons, Zijn leerlingen, te doen met het oog op Zijn komst en onze toevergadering tot Hem?

1. In Hem blijven.

1Jo 2:28  En nu, kinderen, blijft in Hem, opdat wij als Hij geopenbaard wordt, vrijmoedigheid hebben en niet beschaamd worden voor Hem bij zijn komst. (Telos)

2. Wachten (Luk. 12:36). Terwijl wij bereid zijn tot alle goed werk ("uw lendenen omgord") en ons licht door goede werken laten schijnen ("uw lampen brandende"), moeten wij op Hem wachten, Hem verwachten, in afwachting van Zijn komst leven. Waartoe? "Om als hij komt en klopt, hem terstond open te doen." (vers 36).

Lu 12:35  Laten uw lendenen omgord en uw lampen brandend zijn, Lu 12:36  en weest u gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om als hij komt en klopt, hem terstond open te doen. Lu 12:37  Gelukkig die slaven die de heer, als hij komt, wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, hen zal doen aanliggen en zal naderkomen om hen te dienen.  Lu 12:38  En als hij in de tweede of als hij in de derde nachtwaak komt en hen zo vindt, gelukkig zijn die slaven.  Lu 12:39  Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet zou hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken.  Lu 12:40  Weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (Telos)

3. Waken (Luk. 12:37, 38). Het tegendeel hiervan is slapen. Wanneer wij slapen, ontgaat ons wat er rondom ons gebeurt. Wij horen en zien niets.

In het Hooglied 5:2-7 vinden wij een slapende bruid. Dan komt de bruidegom en hij klopt. Zij wordt wakker, maar is niet in staat hem "terstond open te doen" (Luk. 12:36). Wanneer zij opendoet, is hij weer vertrokken.

4. Zich reinigen.

1Jo 3:2  Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. 1Jo 3:3  En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is. (Telos)

1Jo 1:9  Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (Telos)

5. Gereed zijn. Wanneer wij de Heer Jezus verwachten, moeten we ervoor zorgen gereed te zijn om Hem te ontmoeten.

Affiche op het mededelingenbord van Campsbourne Baptist Church and Centre. London, feb. 2010.

Flp 1:10 om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus, (TELOS)

2Pe 3:14 Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor Hem te worden gevonden in vrede. (TELOS)

Niet een datum prikken

Sommigen komen in de verleiding om, na een of andere berekening, een datum of jaar te prikken waarop de Heer Jezus komt om hen tot zich te nemen. We weten echter niet op welke dag de Heer komt.

Mt 24:42 Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Heer komt. Mt 24:43 Weet echter dit, dat als de heer des huizes had geweten in welke nachtwaak de dief kwam, hij zou hebben gewaakt en niet hebben toegelaten dat in zijn huis werd ingebroken. Mt 24:44 Daarom weest ook u gereed, want op een uur dat u het niet vermoedt, komt de Zoon des mensen. (TELOS)

Het risico van berekenen is dat de berekende datum niet de vervulling van de verwachting brengt en een teleurstelling oplevert en in het ergste geval verlies van geloof. Onze verwachting van 's Heren wederkomst moet geen golfbeweging zijn met pieken van hoogspanning en dalen van teleurstelling, als gevolg van pogingen om de komst van de Heer voor ons te verbinden aan deze of geen tijd of gelegenheid.[4] Van het herstel van Israëls koninkrijk heeft de Heer gezegd:

Hnd 1:7  Hij echter zei tot hen: Het komt u niet toe tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht heeft gesteld. (Telos)

1Th 5:1 Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, hebt u niet nodig dat u geschreven wordt. 1Th 5:2  Want u weet zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. (...) 1Th 5:5  ... Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. 1Th 5:6 Laten wij dus niet slapen zoals de overigen, maar laten wij waken en nuchter zijn. (Telos)

Dus geen datum of tijd of gelegenheid prikken, maar "waken en nuchter zijn" (1 Thess. 5:6).

Muziekvideo's

Als 't bazuingeschap des Heeren klinkt

Christelijk Jongerenkoor 'Een nieuw lied' zingt een bekend lied dat oproept op gereed te zijn voor de komst van de Heer Jezus:


Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt. Youtube.com: Stevan Vonk, 27 aug. 2022. Duur: 3 min. 1 sec. Ondertiteling beschikbaar.

Vol verwachting blijf ik uitzien

Hetzelfde koor zingt een ander bekend lied, 'Vol verwachting blijf ik uitzien', dat de verwachting van het verlangen naar de komst van de Bruidegom vertolkt:


Vol verwachting blijf ik uitzien. Youtube.com: Stevan Vonk, 18 mei. 2023. Duur: 5 min. 6 sec. Ondertiteling beschikbaar.

O Come O Come Emmanuel

Claire Crosby zingt met haar ouders het lied 'O Come O Come Emmanuel', een gebed om de komst van Immanuel, tot heil voor Israël en de wereld.

O Come O Come Emmanuel

O come, O come, Emmanuel,
  O kom, o kom Immanuel,
And ransom captive Israel,
  En koop 't gevangen Israël vrij,
That mourns in lonely exile here,
  Dat treurt in eenzame ballingschap hier,
Until the Son of God appear.
  Totdat de Zoon van God verschijnt.

O come, Thou Day-spring, come and cheer
  O kom, gij dageraad, kom en verblijdt
Our spirits by Thine advent here;
  Onze geesten door Uw komst hier
Disperse the gloomy clouds of the night,
  Verstrooi de sombere wolken van de nacht,
And death’s dark shadows put to flight:
  En doe de donkere schaduwen vluchten.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel
  Verheug u! Verheug u! Immanuel
Shall come to thee, O Israel.
  Zal tot u komen, o Israël.

O come, Desire of nations, bind
  O kom, Wens der nations, bind
All people in one heart and mind;
  Alle mensen in één hart en geest;
Bid envy, strife and discord cease;
  Laat afgunst, strijd en onenigheid ophouden;
Fill the whole world with heaven’s peace.
  Vul de hele wereld met 's hemels vrede.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel
  Verheug u! Verheug u! Immanuel
Shall come to thee, O Israel.
  Zal tot u komen, o Israël.

Until the Son of God
  Totdat de Zoon van God
Shall come to thee, O Israel.
  Tot u zal komen, o Israël.


O Come O Come Emmanuel - Claire Crosby | Christmas Hymn with Mom and Dad Youtube.com: The Crosbys, 21 dec. 2023 Duur: 3 min. 45 sec.
Verlaat u op de Heer altijd,
totdat Zijn komst uw hart verblijdt.

Meer weten

Het Zoeklicht is een tijdschrift dat zich specifiek richt op de wederkomst en de tekenen van de eindtijd. Het maandblad is een uitgave van de gelijknamige stichting in Doorn.

C. Stanley, Wat God geopenbaard heeft omtrent de wederkomst van Christus, en het einde der tegenwoordige bedeeling. 's Gravenhage: H.C. Voorhoeve, 1881. Gedrukt bij G.J Thieme te Arnhem. Omvang: 49 blz. Te downloaden als pdf-bestand van Delpher.nl

Video's

Philip Nunn, De terugkomst van de Heer Jezus. Youtube.com: Delta 123ideas, 'Terugkomst Jezus - DeBron - Philip Nunn', 20 okt. 2020. Duur: 34 min. 8 sec. Geeft ook sleutels tot het verstaan van Bijbelse voorzeggingen.

Gerard Kramer, Christus komt in heerlijkheid. Youtube.com: zaterdag bijbel seminars, 10 april 2020. Duur: 43 min. 20 sec.

How close are we to the rapture and tribulation period? Youtube.com: John Ankerberg Show, 21 nov. 2012. Duur: 4 min. 55 sec. Jimmy DeYoung over de tekenen in onze dagen die wijzen op de komende verdrukking. De opneming van de gemeente gaat vooraf aan de 7-jarige verdrukking. De tekenen van Matth. 24 zullen worden gezien door de generatie die de verdrukking meemaakt.

Engels

Thomas Ice en Timothy J. Demy, The Return: Understanding Christ’s Second Coming and the End Times. Grand Rapids: Kregel, 1999.

Zie ook

Opneming van de gemeente

Voetnoten

 1. 1,0 1,1 Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
 2. Zie deze video waarin Joden wordt gevraagd hoe wij zullen weten wanneer de Messias komt: https://www.youtube.com/watch?v=D8jf_PTSY_Y
 3. Zie voor de volledige tekst van het lied: https://nederlandzingt.eo.nl/lied/o-wat-een-dag/POMS_EO_3671958?cHash=fbb3e2188117b1e2fb31cba72ea7e003
 4. The Rapture Cycle | Lee Brainard. Youtube.com: Prophecy Watchers, 12 juli 2023. Duur: 15 min. 58 sec. Gary Stearman en Lee Brainard spreken over onwenselijke vergeefse pogingen om vast te stellen wanneer de Heer komt en de opname van de gemeente plaatsvindt.