Grondslag

Uit Christipedia

De grondslag van Christipedia is als de lijnen en de spelregels op een voetbalveld. Een voetbalveld zonder belijning en spelregels leidt tot verwarring en wanorde. De grondslag van Christipedia wordt gevormd door (1) geloofsuitgangspunten, (2) spelregels en (3) licentie (vergunning) met betrekking tot het gebruik van de inhoud van de artikelen. Wie bijdraagt aan Christipedia onderschrijft de grondslag.

Geloofsuitgangspunten

Geloof

 • De Bijbel is het woordelijk geïnspireerde, onfeilbare en gezaghebbende Woord van God (2 Tim. 3:16).
 • De apocriefe en deuterocanonieke geschriften behoren niet tot het geschreven Woord van God.
 • Jezus Christus is geen geschapen engel of slechts een mens als wij. Hij is de Schepper en Onderhouder van alle dingen, God geopenbaard in het vlees, de Heiland der wereld (Joh. 1:1-4; 1 Joh. 4:10).
 • Hij is geboren uit een maagd, stierf als zoenoffer voor zondaars, is lichamelijk uit de doden opgestaan en is in zijn opstandingslichaam naar de hemel teruggekeerd (1 Joh. 2:2; Luc. 24:39).
 • Hij is de Heiland der wereld. Hij is de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Hem (Joh. 14:6).

Hoop

 • De Heer Jezus komt weer om Zijn gemeente tot Zich te nemen (Joh. 14:3). Daarna zal Hij vergezeld van de gemeente zichtbaar in deze wereld verschijnen en zijn koninkrijk vestigen (Col. 3:4; 2 Tim. 4:1). 
 • Er zal een lichamelijke opstanding van de doden plaatsvinden (1 Cor. 15).
 • Gods heilsplan met zijn aardse volk Israël zal voleindigd worden. Israël zal Jezus als Messias erkennen, van zijn zonden gereinigd worden en een zegen in het midden van de aarde worden (Rom. 11:26; Jes. 19:22-25). 
 • God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen (Opb. 21:1).

Liefde

 • Liefde tot God en tot de naaste (1 Cor. 13).
 • Liefde tot de waarheid en de heiligheid (2 Th. 2:10; Ef. 4:15; 1 Pe 1:16).

Rol van de Bijbel

De Bijbel speelt voor ons een centrale rol:

 • de Bijbel heeft gezag voor geloof en leven en staat boven buitenbijbelse menselijke leringen, geschriften en instellingen
 • de Bijbel is een bron van kennis bij het vormen of beoordelen van denkbeelden
 • de Bijbel is het Woord van God, waar we dicht bij willen blijven

Kleine toets

Hier volgen enkele punten om te doen blijken hoe de grondslag wordt toegepast. Op grond van instemming met het bovenstaande onderschrijven de medewerkers aan Christipedia de volgende standpunten:

 • Adam is geformeerd uit het stof der aarde (Gen 2:7), niet uit een dierlijke levensvorm
 • Maria, de moeder van Jezus, was - als wij - niet zonder zonde (1 Joh 1:8)
 • Seksuele omgang is alleen geoorloofd tussen man en vrouw, binnen het huwelijk (1 Cor. 7:1-9)
   

Spelregels

Deelnemers aan Christipedia houden zich aan de volgende spelregels:

 • Niet hele stukken tekst van anderen of andere sites overnemen, zonder dat hiervoor toestemming is verkregen of zonder dat de ander dat toestaat. Overname van stukken wordt in een voetnoot verantwoord; bijvoorbeeld "de eerste tekst van dit artikel is met toestemming van ... overgenomen van ...". Citeren (aanhalen) is toegestaan; vermeld zoveel mogelijk de bron van het citaat. 
 • Kopieer niet zomaar foto's en ander afbeeldingen van internet om ze vervolgens op Christipedia te plaatsen. Ze zijn meestal auteursrechtelijk beschermd. Er zijn evenwel verscheidene bronnen met afbeeldingen die vrij te gebruiken zijn. 
 • Afbeeldingen van God, Jezus Christus, engelen zijn, op enkele uitzonderingen na[1], niet toegestaan, omdat afbeeldingen vaak geen recht doen aan de afgebeelde personen[2]. Wordt zo'n afbeelding geplaatst, dan zal ze worden beoordeeld en kan ze worden verwijderd.

2Co 5:16  Wij kennen dus van nu aan niemand naar het vlees; en als wij al Christus naar het vlees hebben gekend, dan kennen wij Hem nu niet meer zo. (Telos)

 • Geen grof en schunnig taalgebruik

Efe 4:29 Laat geen vuil woord uit uw mond komen, maar veeleer een dat goed is tot opbouwing waar dat nodig is, opdat het genade geeft aan hen die horen.

 • Geen haatzaaiend taalgebruik

Tit 3:2 niemand te lasteren, niet twistziek te zijn, inschikkelijk, alle zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen.
Ro 12:17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; behartigt wat goed is voor alle mensen.

 • Door mee te werken aan deze internet-encyclopedie geef je andere medewerkers van Christipedia toestemming jouw bijdrage op Christipedia aan te passen. Het is ook mogelijk dat jouw bijdrage wegens (onvoldoende) gegrondheid als een mening of standpunt wordt aangeduid, of als twijfelachtig wordt aangemerkt of zelfs, na overleg, wordt verwijderd. Daarom is het veelal aan te raden, zeker bij informatie waar medechristenen een vraagteken bij kunnen zetten, de bron van je informatie te vermelden: dit boek, dat artikel, die video enz. Op Christipedia is de Bijbel vanzelfsprekend een goede grond, bron van informatie en toetssteen.
 • Botsende meningen van meeschrijvers worden eerlijk behandeld. In een artikel over bijvoorbeeld de doop kúnnen verschillende standpunten (bijv. zuigelingendoop versus doop der bekering) worden genoemd, voorzien van argumenten voor en tegen.
  Ro 14:5 Want de een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de ander stelt alle dagen gelijk. Ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd.

Christipedia behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten wanneer zij de spelregels blijven overtreden.

Licentie

Licentie betekent vergunning. Evenals Wikipedia hanteert Christipedia.nl de internationale standaardvergunning van Creative Commons voor het vrij gebruik van haar informatie door anderen. Christipedia.nl staat in het bijzonder toe dat de inhoud van Christipedia-artikelen (dus ook jouw inhoudelijke bijdrage) vrij overgenomen en gebruikt wordt, zolang de bron (Christipedia.nl) vermeld wordt, ook als de overgenomen tekst veranderd wordt (zie Grondslag/Licentie). 

Meeschrijven

Als je mee wilt schrijven en je stemt in met de hierboven beschreven grondslag, kun je je opgeven via christipedia @ gmail.com

Voetnoten

 1. Bij uitzonderingen valt te denken aan afbeeldingen waarin een hemelwezen in de verte wordt afgebeeld, of deels, of van opzij, en dergelijke, zonder dat er een dubieus beeld gegeven wordt. Zie bijvoorbeeld in het artikel Seraf.
 2. Denk aan Jezus met lang vrouwenhaar, terwijl hij geen Nazireeër was (1Co 11:14: "Leert ook de natuur zelf u niet, dat als een man lang haar draagt het een oneer voor hem is?"). Denk ook aan cherubijntjes, engelen met vleugels.