Jezus Christus/Namen en titels

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Namen en titels van Jezus Christus)
Jezus Christus > Namen en titels

Namen en titels van Jezus Christus in de Bijbel zijn er veel. De grootheid en heerlijkheid van de Heer Jezus Christus komt bijzonder naar voren door de vele namen, titels en aanduidingen, die vooral in het Nieuwe Testament aan Hem gegeven zijn. Hieronder worden ze opgesomd, in volgorde van Bijbelboek.

 • de Zoon van Abraham, Matth. 1: 1
 • de Zoon van David, Matth. 1: 1
 • Jezus, Matth. 1: 21
 • Emmanuël, Matth. 1 : 23  
 • Koning der Joden, Matth. 2 : 2
 • "Mijn Zoon", Matth. 2 : 15  
 • "Nazaréner", Matth. 2 : 23, Luk. 24:19
 • "Mijn geliefde Zoon", Matth. 3 : 17
 • de Zaaier, Matth. 13 : 3  
 • de Zoon van de levende God, Matth. 16 : 16
 • de Zoon des mensen, Matth. 19 : 28
 • Rabbi, Meester, Matth. 23:8, 10
 • de Rechtvaardige, Matth. 27 : 19, 1 Pe 3:18
 • de Gekruisigde, Matth. 28 : 5, 1 Kor 1:23
 • Jezus Christus, Mark. 1 : 1
 • Zoon van God, Mark. 1 : 1
 • de timmerman, Mark. 6 : 3
 • Zoon van de Allerhoogsten, Luk. 1 : 32
 • "het Heilige", Luk. 1 : 35
 • Hoorn des Heils, Luk. 1 : 69
 • Opgang uit de hoogte, Luk. 1 : 78
 • Christus, Luk. 2 : 11
 • de Zaligmaker, Luk. 2 : 11
 • Heer, Luk. 2 : 11, Hand. 2:26
 • de heilige Gods, Luk. 4 : 34
 • Profeet, Luk. 24 : 19
 • het Woord,  Joh. 1 : 1
 • God, Joh. 1 : 1, Rom. 9:5
 • de eniggeboren Zoon, Joh. 1 : 18
 • het Lam Gods, Joh. 1 : 29; 36, Opb. 5:6 enz.
 • Messias, Joh. 1 : 42
 • Koning van Israëls, Joh. 1 : 50
 • de Heiland der wereld, Joh. 4 : 42, 1 Joh. 4:14
 • Brood van God, Joh. 6 : 33
 • het Brood des Levens, Joh. 6 : 35
 • het Licht der wereld, Joh. 8 : 12
 • de "Ik ben", Joh. 8 : 58, Ex. 3:14
 • de Deur,  Joh. 10 : 9
 • de Goede Herder, Joh. 10:11, 14
 • de Opstanding en het Leven, Joh. 11 : 25
 • het Tarwegraan, Joh. 12 : 24
 • het Licht, Joh. 12 : 35
 • de Weg, de Waarheid, het Leven, Joh. 14 : 6
 • de Ware Wijnstok,  Joh. 15 : 1
 • Vorst des Levens, Hand. 3 : 15
 • Heilige Knecht, Hand. 4 : 27
 • Aller Heer, Hand. 10 : 36
 • Genadetroon, Rom. 3 : 25
 • Eerstgeborene onder vele broeders, Rom. 8 : 29
 • de Wijsheid Gods, 1 Kor. 1 : 30, Spr. 8
 • de Heer der Heerlijkheid, 1 Kor. 2 : 8
 • ons Pascha, 1 Kor. 5 : 7
 • de Steenrots, 1 Kor. 10 : 4
 • de laatste Adam, 1 Kor. 15 : 45
 • de tweede Mens, 1 Kor. 15 : 47
 • het Beeld Gods, 2 Kor. 4 : 4
 • de onuitsprekelijke Gave, 2 Kor. 9 : 15
 • de Hoeksteen, Efeze 2 : 20
 • het Beeld van de onzienlijke God, Kol. 1 : 15
 • de Eerstgeborene van de hele schepping, Kol. 1 : 15
 • het Hoofd der Gemeente, Kol. 1 : 18
 • de Eerstgeborene uit de doden, Kol. 1 : 18
 • de Hoop der heerlijkheid, Kol. 1 : 27
 • de Middelaar, 1 Tim. 2 : 5
 • God geopenbaard in het vlees, 1 Tim. 3 : 16
 • de Koning der koningen, 1 Tim. 6 : 15
 • de Heer der Heren, 1 Tim. 6 : 15
 • de Eerstgeborene, Hebr. 1 : 6
 • de Hogepriester, Hebr. 2 : 17
 • de Apostel, Hebr. 3 : 1
 • "Mijn Zoon", Hebr. 5 : 5
 • Priester, Hebr. 5 : 6
 • Voorloper, Hebr. 6 : 20
 • Borg van een beter verbond, Hebr. 7 : 22
 • Middelaar van een beter verbond, Hebr. 8 : 6, Hebr. 12:24
 • Overste Leidsman, Hebr. 12 : 2
 • Voleinder des geloofs , Hebr. 12 : 2
 • de grote Herder, Hebr. 13 : 20
 • Opziener uwer zielen, 1 Petr. 2 : 25
 • Overste Herder, 1 Petr. 5 : 4
 • Voorspraak, 1 Joh. 2 : 1
 • de Waarachtige , 1 Joh. 5 : 20
 • de waarachtige God, 1 Joh. 5 : 20
 • het eeuwige Leven, 1 Joh. 5 : 20
 • de Zoon van de Vader, 2 Joh. 3
 • de getrouwe Getuige, Openb. 1 : 5
 • de Eerstgeborene van de doden, Openb. 1 : 5
 • de Overste der koningen, Openb. 1 : 5
 • de Almachtige, Openb. 1 : 8
 • de Eerste, de Laatste, de Levende, Op. 1 : 17, 18
 • de Amen, Openb. 3 : 14
 • Leeuw uit de stam van Juda, Openb. 5 : 5
 • Getrouw, Waarachtig, Openb. 19:11
 • het Woord Gods, Openb. 19 : 13
 • de blinkende Morgenster, Openb. 22 : 16
 • de wortel en het geslacht van David, Openb. 22 : 16

Hoor hoe Samuel M. Lockridge roemt in zijn Koning en zich uitput in korte omschrijvingen, in de volgende geluidsname:


Samual M. Lockridge, That's my King. Duur: 6 minuten, Engels gesproken, Youtube.

Vele namen en titels worden genoemd in de volgende video, met vermelding van de Schriftplaats uit het Oude of Nieuwe Testament.


Eric Ludy - He is (The Names of God) – (Return of Majesty Trilogy). Youtube.com: Ellerslie Discipelship Training, 8 juni 2014. Duur: 11 min. 11 sec. Engels gesproken.

Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 4 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 13-15. Hieruit is, onder toestemming, op 30 mei 2012 tekst opgenomen.