Psalm 37

Uit Christipedia

Psalm 37 van het Boek der Psalmen wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Samenvatting

David onderwijst en sterkt de rechtvaardigen tegen de tijdelijke voorspoed en de vijandschap van de goddelozen.

Muziekvideo

In het lied Roll Your Way (Wentel uw weg) vertolken Avner en Rachel Boskey de woorden van David in Psalm 37: 5, 4, 25

Ps 37:5 [Gimel]. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken;
Ps 37:4 En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten.
Ps 37:25 [Nun]. Ik ben jong geweest, ook ben ik oud geworden, maar heb niet gezien den rechtvaardige verlaten, noch zijn zaad zoekende brood.

Roll Your Way

Roll your way upon the Lord
  Wentel uw weg op de HEER,
And trust in Him,
  Een vertrouw op Hem,
He’ll bring it to pass
  Hij zal het maken,
Delight in the Lord
  Verlustig u in de HEER
and He will delight to give you
  En zal Hij lust hebben u te geven
The yearnings of your heart
  De begeerten van uw hart.

Gol al Adonai darkecha
Uv’tach alav v’huya’aseh
V’hit’anag al Adonai vayiten lecha
Mish’alot libecha

I once was young and now I am old
  Eens was ik jongen nu ben ik oud
And still my eyes, my eyes have not seen
  En nochtans, mijn ogen, mijn ogen hebben niet gezien
The righteous cut down and forsaken by God
  De rechtvaardige geveld en verlaten door God
Nor his children begging for bread
  Noch zijn kinderen bedelend om brood.

Na’ar hayiti b’gam zakanti
B’lo ra’iti
Tzadik ne’ezav, tzadik ne’ezav
V’zar’o mevakesh lachem