Remfan

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Raifan)

Remfan, genoemd in Hand. 7:43, was een afgod vereerd door de Israëlieten tijdens hun woestijnreis. Waarschijnlijk wordt de stergod Saturnus, de vergoddelijking van de gelijknamige planeet, bedoeld.

Naam. De Griekse naam is Ρεμφαν, Remphan, Het strongnummer is G4481. Alternatieve namen zijn:

  • Raifan (Telos);
  • Raifa (Groot Nieuws Bijbel, WV95, Naardense vertaling);
  • Refan (Vissering, NBV'04);
  • Romfa (NBG51, Leidse vertaling, Canis, WV78, Het Boek), ook geschreven Rompha;
  • Ramfa (Basisbijbel).
De afgod wordt door Stefanus genoemd in Hand. 7:43: in de Telos-vertaling:
Hnd 7:41  En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offerande aan de afgod en verheugden zich in de werken van hun handen. Hnd 7:42 En God wendde Zich af en gaf hen over om de legerschaar van de hemel te dienen, zoals geschreven staat in het boek van de profeten: ‘Hebt u Mij soms offerdieren en slachtoffers geofferd gedurende veertig jaar in de woestijn, huis van Israel? Hand. 7:43 U hebt zelfs de tent van Moloch opgenomen en de ster van uw God Raifan, de afbeeldingen die u hebt gemaakt om die te aanbidden. En Ik zal u brengen tot voorbij Babylon’. (Telos)
Hij haalt woorden aan van de profeet Amos, die deze woorden van God neerschreef:
Am 5:25  Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls? Am 5:26  Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt. Am 5:27  Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen. (SV)
In de Herziene Statenvertaling zegt Am. 5:26:
Am 5:26  U hebt Sikkut, uw koning, rondgedragen, en Kewan, uw beelden, de sterren, uw goden, die u voor uzelf hebt gemaakt! (HSV)
In de NBG'51-vertaling:
Am 5:26  en tevens gedragen Sikkut, uw koning, en Kewan, uw stergod, uw beelden die gij u gemaakt hebt? (NBG'51)
Kijun of Kewan is Saturnus[1][2], een ster die als god werd vereerd. De oude Griekse vertaling (septuagint) heeft Raiphan. De Joodse vertalers in Alexandrië schijnen een Egyptisch equivalent voor 'Kijun' te hebben gebruikt.

Meer informatie

Remphan, op en.wikipedia.org.

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987). Commentaar bij Hand. 7:43.
  2. Zie Remphan, op en.wikipedia.org.