Scythen

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Scyth)

De Scythen – ook gespeld Skythen; Oudgrieks: Σκύθαι, Skuthai; Latijn: Scythae – waren een Indo-Europees nomadisch volk van Iraanse afkomst dat leefde op de steppen van Centraal-Azië en dat zich van daaruit richtte op de gebieden aan de Zwarte Zee. De Scythen beheersten een lange tijd de Pontische steppe en een groot deel van Zuidoost-Europa: streken in de huidige Oekraïne en Zuid-Rusland. Ze waren beroemd om hun vaardigheid in paardrijden.

De Scythen waren vanuit Centraal-Azië ten noorden van de Zwarte Zee gaan wonen

Onze informatie over de Scythen komt grotendeels van de Griekse geschiedschrijver Herodotus (ca. 440 v. Chr.) in zijn Geschiedenissen, en van archeologische vondsten in Scythische grafheuvels (grafheuvels) in Oekraïne en Zuid-Rusland.

De Scythen bedreven akkerbouw en hadden grote kuddes vee, waarmee ze van het noorden (het binnenland van Oekraïne en de zuidkant van Rusland) naar het zuiden trokken.

Ook hielden ze paarden, waarop ze in tijden van nood ten strijde konden trekken. De superioriteit van de Scythen berustte op de strijdtechniek van de steppe: ruiters met lichte bewapening, bestaande uit hoornen bogen en pijlen met driekantige spitsen uit steen, bot, brons of ijzer.

Scythische boogschutter. Gemaakt ca. 530 - 520 v.Chr. Te zien in het Louvre (Parijs).

Later ontstonden door de invallende Sarmaten twee groepen Scythen. De ene groep trok rond in huifkarren en plunderde steden langs de Zwarte Zee en huisvestte zich in het zuiden van Rusland. Ze leefden van veeteelt en handel in pelzen. Een andere groep leefde van akkerbouw en bouwde ommuurde steden met een fijn stratenplan; zij leefden ten westen van de Dnestr.

De Scythen waren vaardig in het bewerken van goud, zilver en brons. 

Ze spraken een Oost-Iraanse taal, waarin drie dialecten te onderscheiden zijn. Deze Scythische talen werden gesproken tussen de 8e eeuw v.Chr. en de 5e eeuw na Chr. 

De Scythen begroeven hun koningen in grafheuvels (Russisch: koergans). Dit zijn koningsgraven, waar goud, paarden en sieraden in zijn gevonden. Vrouwen en gevolg, alsmede paarden werden daarbij gedood en bijgezet in deze graven.

De apostel Paulus wist van de Scythen, zoals blijkt uit het Nieuwe Testament. De 'beschaafde' volken van de oudheid beschouwden de Scythen als de wildste barbaren; een scyth was in hun ogen een hoogst onbeschaafd persoon. Maar wanneer een Scyth tot geloof in de Heer Jezus komt, wordt hij een nieuwe mens. Het onderscheid tussen een Scyth en een beschaafd iemand geldt dan niet meer. 

Col 3:8 Maar nu, legt ook u dit alles af: toorn, kwaadheid, boosheid, laster, vuile taal uit uw mond. Col 3:9 Liegt niet tegen elkaar, daar u de oude mens met zijn daden hebt uitgedaan Col 3:10 en de nieuwe hebt aangedaan, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het beeld van Hem die hem geschapen heeft. Col 3:11 Daarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en onbesnedenheid, barbaar, Scyth, slaaf, vrije; maar Christus is alles en in allen. (TELOS)

Geschiedenis

In de 8e en 7e eeuw v. Chr migreerden ze vanuit Centraal-Azië naar Zuid-Rusland.

In de 7e eeuw v.Chr. achtervolgden ze Cimmeriërs naar Klein-Azië en stuitten ze op de Assyriërs en de Meden.

In 628 v.Chr. wierp Cyaxares hen terug.

Van 514 tot 512 v.Chr. hielden de Perzische koningen Cyrus en Darius veldtochten tegen de Scythen ten noorden van de Zwarte Zee.

Over de Djnestr drongen de Scythen de Balkan binnen langs de benedenloop van de Donau, de Pannonische vlakte en het gebied ten zuiden van de Karpaten. Een latere uitval bracht hen in de huidige mark Brandenburg. De aanvallen richtten zich op de culturen van het zuiden en tevens op het westen. Scythen en Cimmeriërs drongen door tot in het huidige Oost-Duitsland, Beieren en Noord-Italië.

Gebied van de Scythen, 100 v.C.

Later werden de Scythen door de Sarmaten verdreven, een Iraanstalig nomadenvolk, dat tussen ca. 300 v.Chr. en ca. 270 n.Chr. de steppen ten noorden van de Zwarte Zee beheerste.

Gog en zijn benden

De beschrijving van Gog en zijn benden (Eze. 38-39) doet denken aan Scythen: hun woonplaats, "de zijden van het Noorden", gezien vanuit het land Israël; hun paarden en ruiters; hun zwaarden en bogen. 

Bronnen

Artikel Scythen op Wikipedia. Hieruit is tekst verwerkt in 2012.

Artikel Scythians op Wikipedia.